Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

7.9.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.09.2.1 Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry

Mgr. Jana Takáčová


Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 8. 8. 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorej cieľom je zlepšenie organizácie trhov s produktmi rybolovu a akvakultúry (ďalej len „výzva”).

Ide o výzvu otvorenú, na ktorú bolo z Európskeho námorného a rybárskeho fondu vyčlenených 225 000 EUR. K jej uzavretiu dôjde na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu. Termíny hodnotiacich kôl boli stanovené nasledovne:

1. Uzavretie prvého hodnotiaceho kola: 9. 10. 2017

2. Uzavretie druhého hodnotiaceho kola: 8. 12. 2017

V súlade s podmienkami výzvy medzi oprávnených žiadateľov patria:

a) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):

  • samostatne hospodáriaci roľníci,

  • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka,

  • občianske združenia,

  • štátne podniky.

b) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

  • obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka,

  • fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: