dnes je 4.8.2020

Input:

Vzorový registratúrny plán pre mestské úrady a obecné úrady

30.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.35 Vzorový registratúrny plán pre mestské úrady a obecné úrady

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Stiahnuť dokument


SVS-OAR1-2016/013278

VZOROVÝ REGISTRATÚRNY PLÁN

PRE OBECNÉ ÚRADY A MESTSKÉ ÚRADY

A. VŠEOBECNÉ ČINNOSTI 
B. BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO 
C. CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA, POŽIARNA OCHRANA 
D. DOPRAVA A CESTNÉ HOSPODÁRSTVO 
E. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
F. FINANCIE, DANE A POPLATKY 
G. OBECNÁ (MESTSKÁ) POLÍCIA 
H. POĽNOHOSPODÁRSTVO 
J. REGIONÁLNY ROZVOJ 
K. KULTÚRA A MARKETING 
L. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
M. MAJETKOVOPRÁVNA AGENDA 
O. PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA 
P. PODNIKATEĽSKÁ AGENDA 
Q. ŠKOLSTVO A TELESNÁ KULTÚRA 
R. HOSPODÁRSKA A TECHNICKO-PREVÁDZKOVÁ AGENDA 
S. SOCIÁLNA AGENDA 
T. ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE A VÝSTAVBA 
V. VŠEOBECNÁ VNÚTORNÁ SPRÁVA 
U. RIADIACE A ORGANIZAČNÉ ČINNOSTI 
Z. ZDRAVOTNÍCTVO 
Y. INFORMATIKA 
Registratúrna značka Vecný obsah dokumentu Znak hodnotyLehota uloženia 
 VŠEOBECNÉ ČINNOSTI  
AA  Analýzy a rozbory   
AA1  Ročné a dlhodobé  A – 10  
AA2  Krátkodobé  5  
AA3  Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  5  
AB  Verejné obstarávanie (obstarávanie, súťaže, verejné obstarávanie pre projekty EÚ)   
AB1  Nadlimitné  10  
AB2  Podlimitné  5  
AC  Ceny, cenové výmery  A – 10  
AD  Delimitačné protokoly  A – 10  
AE  Evidencie – všeobecne, pomocné  5  
AF  Medzinárodná spolupráca   
AF1  Dohody  A – 10  
AF2  Členstvo v medzinárodnom združení územných celkov alebo územných orgánov  A – 10  
AF3  Všeobecne  5  
AF4  Rokovanie so zahraničnými partnermi, podklady na rokovanie, záznamy z rokovaní  10  
AF5  Zápisnice zo zahraničných návštev  10  
AG  Vyhlášky, smernice, pokyny a nariadenia   
AG1  Vlastné  A – 10  
AG2  Iných  5  
AG3  Návrhy zákonov a iných nariadení – stanoviská  5  
AH  Informačná činnosť   
AH1  Vestníky, bulletiny, informačné listy, spravodaj a pod. – vlastné(1 výtlačok)  A  
AH2  Audiovizuálne záznamy  A – 5  
AH3  Kroniky, pamätné knihy, fotografie a fotoalbumy  A  
AJ  Hlasovanie obyvateľov obce (mesta)  A – 5  
AK  Vyznamenania a ceny obce (mesta)  A – 5  
AL  Korešpondencia   
AL1  Bežná  3  
AL2  Stanoviská a rozhodnutia na vedomie medzi organizačnými útvarmi úradu  3  
AL3  Rozhodnutia iných orgánov zaslané na vedomie  3  
AM  Metodická, koncepčná a koordinačná činnosť  10  
AN  Sponzorstvo  10  
AO  Sprístupnenie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám   
AO1  Poskytnutie informácie bytové  5  
AO2  Rozhodnutie  5  
AP  Priestupkové konanie  5  
AQ  Správne konanie  10  
AR  Programy a koncepcie   
AR1  Rozvojové  A – 10  
AR2  Krátkodobé  10  
AS  Zmluvy a dohody   
AS1  Kúpne  10po strate platnosti  
AS2  Zámenné  A – 50po strate platnosti  
AS3  O stravovaní  5po strate platnosti  
AS4  O dielo  10po strate platnosti  
AS5  O dotáciách  10po strate platnosti  
AS6  O sponzorstve  10po strate platnosti  
AS7  O mimopracovnej činnosti  10po strate platnosti  
AS8  Hospodárske  10po strate platnosti  
AS9  Kolektívne  A –10po strate platnosti  
AS10  O hmotnej zodpovednosti  5po strate platnosti  
AS11  O výpožičke  5po strate platnosti  
AS12  Poistné  5po strate platnosti  
AS13  O vecnom bremene  A - 10  
AS14  O spolupráci obcí na uskutočnenie konkrétnej úlohy alebo činnosti (vrátane spoločných obecných úradov)  A – 10  
AS15  Mandátne  10  
AS16  Úverové  10po splatnosti úveru  
AS17  Inominátne  10  
AS18  Nájomné  10  
AS19  O záložnom práve  A - 50  
AS20  Darovacie  10  
AS21  Príkazné  10  
AS22  Komisionárske  10  
AS23  O dodávke energií  5  
AS24  O výstavbe bytu a nebytových priestorov  A - 50  
AS25  O združení finančných prostriedkov  A - 10  
AS26  Dohody o reálnom rozdelení nehnuteľností  A - 50  
AS27  Ostatné  10  
AT  Štatistika   
AT1  Ročná a dlhodobá  A – 10  
AT2  Krátkodobá  5  
AV  Verejný poriadok   
AV1  Zabezpečovanie  5  
AV2  Zákaz alebo obmedzenie činností na určitý čas alebo určité miesto  5  
AZ  Zápisnice a záznamy z porád   
AZ1  Primátora, starostu  A – 5  
AZ2  Vedúcich zamestnancov organizačných útvarov  5  
AZ3  Organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti  5  
AZ4  Prednostu (riaditeľa magistrátu)  5  
AY  Eurofondy, projekty a granty všeobecne  10  
   
 BYTOVÉ HOSPODÁRSTVO  
BA  Súhlas k pobytu  5  
BB  Vyňatie z bytového fondu  A – 10  
BC  Nebytové priestory – prideľovanie, prenájom  10  
BD  Stavebné úpravy bytu – oznámenie, povoľovanie  20  
BE  Prenájom bytov  20  
BE1  Prechod nájmu  20  
BE2  Vypovedanie zmluvy o nájme  5  
BE3  Zmeny nájomného  10  
BE4  Ukončenie nájomného pomeru (vrátane ukončenia úmrtím)  5  
BE5  Zánik nájmu, ochrana vlastníckeho práva  10  
BE6  Dohoda o spoločnom nájme bytu  3  
BE7  Odhlásenie a prihlásenie nájomcu  5  
BE8  Agenda úhrad nájomného  10  
BE9  Neoprávnené užívanie bytov  5  
BF  Predaj, prevod bytu do osobného vlastníctva  10  
BG  Prideľovanie bytov   
BG1  Malometrážny byt  20  
BG2  Nájomný byt  20  
BG3  Bezbariérový byt  20  
BG4  Sociálny byt  20  
BG5  Žiadosti o doriešenie nájomných bytov v hybridných domoch  20  
BG6  Zamietnuté žiadosti o pridelenie  3  
BG7  Pričlenenie kultúrnych miestností  5  
BG8  Odpustenie poplatkov z omeškania  10  
BH  Rozdelenie, zlúčenie bytu  20  
BI  Podnájom – súhlas  5  
BJ  Užívanie bytu na nebytové účely – trvalé, dočasné  20  
BK  Výmena bytov  20  
BL  Zánik nájmu, ochrana vlastníckeho práva  10  
BM  Spoločenstvá  20  
BN  Štátny fond rozvoja bývania  10  
BO  Hlásenia o voľných bytoch  5  
   
 CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA, POŽIARNA OCHRANA  
CA  Civilná ochrana obyvateľstva   
CA1  Plán ochrany obyvateľstva, evakuácia  A – 10  
CA2  Materiál civilnej ochrany a prostriedky individuálnej ochrany  10  
CA3  Mimoriadne situácie a udalosti  A – 10  
CA4  Ochranné stavby a ukrytie  10  
CA5  Obrana a hospodárska mobilizácia  10  
CA6  Odborná príprava jednotiek CO  10  
CA7  Krízový štáb obce (mesta) - zápisnice  A - 10  
CA8  Kniha administratívnych pomôcok  10  
CA9  Inventarizácia  10  
CB  Protipožiarna prevencia   
CB1  Plán kontrol  10  
CB2  Kontrolná činnosť  10  
CB3  Preventívno–výchovná činnosť, školenia  3  
CC  Požiare   
CC1  Záznamy o priebehu zásahu  10  
CC2  Rozbory požiarovosti  5  
CC3  Kniha požiarov  A - 10  
CD  Účelové stavby (výstavba, úpravy, údržba a pod.)  10  
CE  Výcvik  10  
CF  Špeciálna technika  10  
CG  Hasičská služba  10  
CH  Organizovanie súťaží  10  
CI  Bezpečnostné a iné mimoriadne opatrenia  10  
   
 DOPRAVA A CESTNÉ HOSPODÁRSTVO  
DA  Mestská doprava   
DA1  Mestská hromadná doprava – licencie  A – 10  
DA2  Zastávky, pomocné objekty a zariadenia (čakárne)  5  
DB  Cestné hospodárstvo   
DB1  Pasportizácia ciest v správe obce (mesta)  A – 10  
DB2  Rozkopávky, uzávierky, obchádzky  5  
DC  Miestne komunikácie   
DC1  Zvláštne užívanie  5  
DC2  Parkoviská, parkovanie  5  
DC3  Údržba   
DC31  Bežná  5  
DC32  Zimná  5  
DC4  Výstavba komunikácií  A – 10  
DC5  Projektová dokumentácia k správe a údržbe  A – 10  
DD  Organizácia činnosti dopravy (dopravné značenie, zábrany, dopravné zariadenia)  5  
DE  Motorové vozidlá (vraky)  5  
DF  Pozemné komunikácie   
DF1  Stavebno-technické vybavenie ciest a miestnych komunikácií  10  
DF2  Technická evidencia ciest a miestnych komunikácií – poskytovanie údajov  5  
DG  Špeciálny stavebný úrad   
DG1  Miestne komunikácie  10  
DG2  Účelové komunikácie  10  
DH  Dopravno–inžinierske podklady  5  
DI  Dopravné prieskumy  5  
DJ  Integrovaná doprava   
DJ1  Integrovaný dopravný systém (IDS)  A - 10  
DJ2  Integrovaná verejná osobná doprava  5  
DK  Cestná zeleň  10  
DL  Cestné ochranné pásma  10  
DM  Škody a ich náhrada  10  
DN  Verejné osvetlenie   
DN1  Projektová dokumentácia  A - 10  
DN2  Výsledky analýz a meraní (kolektory)  5  
DO  Dopravné stavby – vyjadrenia, stanoviská   
DO1  Komunikácie (výstavba, rekonštrukcie)  10  
DO2  Železnice  10  
DO3  Parkoviská  10  
DO4  Cyklisti  10  
DO5  Hluk  10  
   
 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
EA  Čistota a ochrana obce (mesta)  10  
EB  Ochrana drevín   
EB1  Údržba drevín a stromov na území obce (mesta)  10  
EB2  Ochrana drevín – výkon štátnej správy v prvom stupni - rozhodnutia  10  
EB3  Ozdravenie drevín – opatrenia uložené vlastníkom  10  
EB4  Výrub drevín   
EB41  Všeobecne  5  
EB42  Z dôvodu ohrozenia  5  
EB5  Náhradná výsadba  10  
EC  Ochrana (zeleň, ovzdušie, voda)   
EC1  Verejná zeleň (parky, obytná zeleň)  A - 10  
EC2  Ovzdušie   
EC21  Malé zdroje znečisťovania ovzdušia – stanoviská k stavbe  10  
EC22  Rozhodnutia a oznámenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia  10  
EC23  Oznámenia o poplatkoch za znečistenie ovzdušia  5  
EC24  Rozhodnutia pre malé zdroje znečistenia ovzdušia – ak nepodliehajú stavebnému konaniu  10  
EC3  Voda   
EC31  Protipovodňové aktivity – ochrana pred povodňami  10  
EC32  Stanoviská a vyjadrenia k stavbám, zariadeniam alebo k činnostiam ovplyvňujúcim vodné pomery  10  
EC33  Povoľovanie vodných stavieb  10  
EC34  Povodňový plán záchranných prác, zabezpečovacích prác, aktualizácia  A - 10  
EC35  Rozhodnutia a oznámenia o protipovodňových opatreniach a činnostiach  A - 10  
EC36  Stanoviská a vyjadrenia k protipovodňovým aktivitám  10  
ED  Ekologické programy  10  
EE  ZNAČKA JE ZRUŠENÁ   
EF  Chov zvierat   
EF1  Deratizačno-dezinsekčná činnosť  10  
EF2  Hygienicko-asanačná činnosť  10  
EG  Spolupráca s orgánmi ochrany prírody  5  
EH  Projektová dokumentácia   
EH1  Posudzovanie projektov obcou (mestom)  5  
EH2  Schválené projekty  10  
EH3  Posudzovanie vplyvu na životné prostredie - stanoviská  5  
EH4  Integrované povoľovanie činností - stanoviská  5  
EH5  Zdravá obec (mesto) – plnenie aktivít v oblasti životného prostredia  A - 10  
EI  Nakladanie s odpadmi   
EI1  Komunálny odpad a drobný stavebný odpad  5  
EI2  ZNAČKA JE ZRUŠENÁ   
EI3  Odvádzanie odpadových vôd  5  
EI4  Nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp  5  
EI5  Prevádzka skládky odpadov   
EI51  Prevádzková dokumentácia  A – 10  
EI52  Projektová dokumentácia  A – 10  
EI53  Evidenčné listy (napr. evidenčný list skládky odpadov)  10  
EI54  Hlásenia (napr. o vzniku odpadu a nakladaní s ním) a výkazy  5  
EI55  Technická dokumentácia  5(po zrušení skládky)  
EI6  Program odpadového hospodárstva  10  
EI7  Zariadenia na nakladanie s odpadmi - stanoviská  5  
EJ  Zásobovanie vodou  5  
   
 FINANCIE, DANE A POPLATKY  
FA  Rozbory činnosti a výročné správy   
FA1  Ročné, dlhodobé  A – 10  
FA2  Krátkodobé  5  
FA3  Finančná stratégia a správa finančných zdrojov  A - 10  
FB  Revízie  5  
FC  Smernice a metodické pokyny v rámci agendy   
FC1  Vlastné  A – 10  
FC2  Cudzie  5  
FD  Dane   
FD1  Z nehnuteľnosti  10  
FD2  Za psa  10  
FD3  Za užívanie verejného priestranstva  10  
FD4  Za ubytovanie  10  
FD5  Za predajné automaty  10  
FD6  Za nevýherné hracie prístroje  10  
FD7  Za vjazd motorovým vozidlom do historickej časti mesta  10  
FD8  Evidencia – zostavy (aj elektronické)  A - 10  
FD9  Preplatky - zoznamy  10  
FD10  Nedoplatky - zoznamy  10  
FE  Miestne poplatky   
FE1  Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  10  
FE2  Odvolania voči stanovenej výške poplatkov  10  
FE3  Priznania k miestnym poplatkom  10  
FE4  Evidencia – zostavy (aj elektronické)  A - 10  
FE5  Preplatky - zoznamy  10  
FE6  Nedoplatky - zoznamy  10  
FF  Rozpočet a finančný plán úradu, obce (mesta)   
FF1  Ročný, programový  A – 10  
FF2  Krátkodobý  5  
FF3  Zmeny a rozpočtové opatrenia  A - 10  
FF4  Podklady k zostaveniu rozpočtu  10  
FF5  Kontrola čerpania  5  
FF6  Zmeny rozpočtu - výmer  5  
FG  Projekty a granty – finančné zabezpečenie  10  
FH  Dotácie   
FH1  Zo štátneho rozpočtu  10  
FH2  Z fondov  10  
FH3  Právnickým a fyzickým osobám (z rozpočtu obce (mesta) a účelových fondov)  10  
FI  Príjmy obce (mesta)   
FI1  Všeobecné záležitosti štátnych príjmov a príjmov obce (mesta)  5  
FI2  Exekúcie  10  
FI3  Správne poplatky  10  
FI4  Z majetku obce (mesta)  10  
FI5  Z majetku prenechaného obci do užívania  10  
FI6  Podiely na daniach v správe štátu  10  
FI7  Výnosy z pokút uložených za priestupky  10  
FI8  Iné príjmy  10  
FJ  Mimorozpočtové finančné fondy   
FJ1  Zriaďovanie, zrušenie  A – 10  
FJ2  Prostriedky použité na financovanie obce (mesta)  10  
FK  Prostriedky združené s inou obcou (mestom), samosprávnym krajom, právnickými osobami, fyzickými osobami  10  
FL  Emisia komunálnych dlhopisov – schvaľovanie  5  
FN  Nečinnosť obce (mesta) v prenesenom výkone štátnej správy – úhrada za výkon orgánu miestnej štátnej správy  10  
FP  Finančné záväzky obce (mesta)   
FP1  Úvery a pôžičky  10  
FP2  Prevzatie dlhu  10  
FP3  Prevzatie ručiteľského záväzku  5  
FU  Účtovníctvo   
FU1  Výkazy ročné (účtovné uzávierky, záverečný účet, overenie audítorom)  A – 10  
FU2  Výkazy krátkodobé  5  
FU3  Účtovné doklady  10  
FU4  Investičné doklady  20  
FU5  Účtovný rozvrh a účtovná osnova  10  
FU6  Hlavná kniha (základné účtovníctvo)  10  
FU7  Účtovné knihy – ostatné  10  
FU8  Projektovo-programová dokumentácia pre vedenie účtovníctva  5  
FU9  Bankové doklady  10  
FU10  Pokladničné doklady  10  
FU11  Zoznamy číselných znakov a symbolov používaných v účtovníctve  10  
FU12  Stavy zásob  5  
FU13  Kniha faktúr  10  
FU14  Úhrady - výzvy  10  
FU15  Upomienky (predžalobné)  10  
FU16  Avízo  5  
FV  Evidencia interných platobných príkazov  5  
FW  Obeh účtovných dokladov - smernica  A - 10  
FX  Zálohové platby  10  
FY  Stanoviská ekonomického charakteru  10  
   
 OBECNÁ (MESTSKÁ) POLÍCIA   
GA  Policajné záznamy   
GA1  Predvedenie osoby  5  
GA2  O otvorení bytu  5  
GA3  O odňatí veci  5  
GA4  O použití donucovacích prostriedkov  5  
GA5  Iné  5  
GB  Organizačné a vecné záležitosti ochrany verejného poriadku na jednotlivých úsekoch  5  
GC  Súdne zásielky – doručovanie  3  
GD  Kniha služieb  3  
GE  Lustrácia vozidiel  3  
GF  Výzvy na odstránenie zistených nedostatkov – rozkopávky, skládky a pod.  3  
GG  Spolupráca s Policajným zborom SR, orgánmi justície a štátnej správy  10  
GH  Odcudzené predmety – potvrdenia o prevzatí  5  
GI  Zbrane, strelivo, zbrojné preukazy  10  
GJ  Náčelník   
GJ1  Vymenovanie, odvolanie  A – 10  
GJ2  Správa na úseku obecných vecí verejného poriadku  A – 5  
GJ3  Správa o výsledkoch činnosti obecnej (mestskej) polície  5  
GK  Odborný výcvik a školenie zamestnancov obecnej (mestskej) polície  5  
GL  Služobné preukazy  5  
GM  Zoznamy obdržané z orgánov štátnej správy   
GM1  Zoznamy hľadaných vecí  5  
GM2  Zoznamy hľadaných osôb  5  
GM3  Zoznamy hľadaných motorových vozidiel  5  
GN  Pokuty v blokovom konaní – uloženie a výber  10  
   
 POĽNOHOSPODÁRSTVO  
HA  Evidencie   
HA1  Súkromne hospodáriacich roľníkov  A – 10  
HA2  Včelstiev  5  
HA3  Rybárskych lístkov  5  
HA4  Hospodárskych zvierat  5  
HA5  Viníc, ovocných sadov – plôch  5  
HA6  Lesného a pôdneho fondu  A – 10  
HB  Záujmové organizácie a spolky  A – 10  
HC  Ochrana proti škodcom  5  
HD  Osvedčenia o zápise súkromne hospodáriacich roľníkov  5  
HE  Lesníctvo   
HE1  Prímestské lesy a lesy v majetku obce (mesta)  A – 20  
HE2  Odborná správa lesov  10  
HE3  Ochrana lesov  10  
HF  Rybníky – rybnikársky neobhospodarované  A – 5  
   
 REGIONÁLNY ROZVOJ  
JA  Stratégia regionálneho rozvoja – vykonávanie   
JA1  Program rozvoja obce (mesta)  A - 10  
JA2  Udržateľný obecný (mestský) rozvoj  A - 10  
JB  Hospodársky rozvoj obce (mesta) – vypracúvanie programov a projektov   
JB1  Programy  A - 10  
JB2  Projekty - realizované   
JB21  Cezhraničnej spolupráce  A - 10  
JB22  Informatizácie  A - 10  
JB23  Investičné  A - 10  
JB24  Neinvestičné  A - 10  
JB3  Nerealizované projekty  10  
JC  Sociálny rozvoj obce (mesta) – vypracúvanie programov a projektov  A – 10  
JD  Spolupráca právnických osôb pri vypracúvaní programov rozvoja obce (mesta) – koordinovanie  10  
JF  Podklady, informácie, rozbory, číselné údaje pre orgány štátnej správy a samosprávy  5  
JG  Regionálna politika   
JG1  Sociálno-ekonomická situácia obce (mesta)  10  
JG2  Demografia a štruktúra osídlenia  A – 10  
JG3  V priemysle a súkromnom podnikaní  10  
JG4  V stavebnej výrobe a investičnej výstavbe  10  
JG5  V ostatných odvetviach  10  
JG6  V odpadovom hospodárstve  10  
JG7  V regionálnej a medzinárodnej spolupráci  A – 10  
JI  Zahraničné kontakty a spolupráca v regionálnej oblasti  A - 10  
JJ  Gescia programov rozvoja obce (mesta) v oblasti regionálnych vzťahov (participácia)  5  
JK  Koordinácia a využívanie podporných regionálnych fondov EÚ a iných finančných fondov, eurofondy  A - 10  
JL  Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP)   
JL1  Programovanie (manuály, príručky, tvorba a aktualizácia riadiacej dokumentácie pre výber projektových zámerov)  A - 20  
JL2  Monitorovanie a hodnotenie (vypracovanie podkladov do výročnej a záverečnej správy o vykonávaní IROP)  A - 20  
JL3  Implementácia (posudzovanie projektových zámerov, výkon – hodnotiaca správa)  A - 20  
JL4  Audity a kontroly  A - 20  
JL5  Informovanie a komunikácia   A - 20  
   
 KULTÚRA A MARKETING  
KA  Divadlá   
KA1  Zriaďovanie, zrušovanie, zakladanie, zlučovanie profesionálnych divadiel  A – 10  
KA2  Podporovanie divadelnej činnosti vo forme účelových prostriedkov  10  
KA3  Kontrola hospodárenia a účelovosti vynaložených prostriedkov v divadlách riadených obcou (mestom)  10  
KB  Kultúrne a spoločenské podujatia obecného (celomestského) významu (organizované obcou/mestom)   
KB1  Oslavy dňa obce (mesta)  A - 10  
KB2  Kultúrne podujatia  A - 10  
KB3  Koncepcia rozvoja kultúry obce (mesta)  A - 10  
KB4  Edičná činnosť  A - 10  
KC  Obecná (mestská) knižnica  10  
KD  Vzdelávacie kurzy a kultúrno-vzdelávacie akcie pre občanov  10  
KE  Edičná činnosť  A – 5  
KF  Verejné hudobné produkcie – hlásenia o konaní  3  
KG  Kultúrne pamiatky na území obce (mesta)   
KG1  Evidencia  A – 10  
KG2  Ochrana  A – 10  
KG3  Obnova a rekonštrukcia  A – 10  
KG4  Pomníky, pamätníky, pamätné tabule a umelecké diela  A - 10  
KG5  Historické jadro a obecná (mestská) pamiatková rezervácia  A - 20  
KH  Kultúrne programy a podujatia konané na území obce (mesta)   
KH1  Registrácia oznámení  5  
KH2  Povolenie, zamietnutie  5  
KH3  ZNAČKA JE ZRUŠENÁ   
KH4  ZNAČKA JE ZRUŠENÁ   
KI  Obecný (mestský) rozhlas  5  
KJ  Občianske obrady  5  
KL  Miestna tlač a televízia  A – 5  
KM  Mestská informačná služba  10  
KN  Menšinové kultúrne inštitúcie  5  
KO  Finančné dotácie na rozvoj kultúry obce (mesta)  10  
KP  Mestská osvetová činnosť  10  
KQ  Kultúrne zariadenia patriace obci (mestu) – výstavba a údržba  10  
KR  Marketing   
KR1  Propagačné materiály  A - 10  
KR2  Poskytnutie reklamných plôch externým subjektom  5  
KR3  Propagácia cestovného ruchu  10  
KR4  Veľtrhy, výstavy, propagačné akcie  A – 10  
KS  Kultúrne a športové organizácie zriaďované obcou (mestom)   
KS1  Zriaďovacie listiny  A – 10  
KS2  Majetok  5  
KS3  Menovanie a odvolávanie riaditeľov  5  
KS4  Rozbory hospodárenia  5  
KS5  Príspevky na prevádzku  10  
   
 KONTROLNÁ ČINNOSŤ  
LA  Sťažnosti, oznámenia a podnety občanov   
LA1  Správy a dokumenty  A – 10  
LA2  Konkrétne prípady  10  
LA3  Odstúpené so sledovaním  10  
LA4  Odstúpené bez sledovania  5  
LA5  Evidencia sťažností  A - 10  
LA6  Petície (evidencia, dokumentácia)  A – 10  
LB  Kontrola preneseného výkonu štátnej správy   
LB1  Vonkajšia  10  
LB2  Vnútorná  10  
LC  Kontrola v odborných zariadeniach   
LC1  Vonkajšia  10  
LC2  Vnútorná  10  
LD  Plány revíznej a kontrolnej činnosti (vrátane vyhodnotenia)  5  
LE  Previerky a prieskumy  10  
LF  Hlavný kontrolór   
LF1  Zriadenie funkcie  10  
LF2  Útvar hlavného kontrolóra – činnosť  10  
LF3  Kontrola príjmov a výdavkov rozpočtu a hospodárenia s majetkom obce (mesta)  10  
LF4  Odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu  5  
LF5  Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti  A – 10  
   
 MAJETKOVOPRÁVNA AGENDA  
MA  Hospodárenie a správa majetku   
MA1  Nadobudnutie do vlastníctva  A – 50  
MA2  Prevod správy majetku   
MA21  Nehnuteľného  A - 50  
MA22  Hnuteľného  10  
MA3  Prevody vlastníctva   
MA31  Kompletná dokumentácia vrátane príslušných zmlúv  A - 50  
MA32  Prevod, predaj pozemkov, bytov a nebytových priestorov  A - 50  
MA4  Užívanie, prenájom majetku – trvalé, dočasné   
MA41  Nehnuteľného  A - 50  
MA42  Hnuteľného  10  
MA5  Dislokácia budov a priestorov obce (mesta)  A – 10  
MA6  Prenájom, nájom majetku  10  
MA7  Vymáhanie pohľadávok  10  
MA8  Evidencia majetku  A – 50  
MA9  Právne zastupovanie v majetkových veciach  10  
MA10  Vysporiadanie vzťahov k užívaniu pozemkov  A – 20  
MB  Prevody vlastníctva pozemkov, na ktorých sú zrealizované stavby fyzických osôb   
MB1  Rodinné domy  20  
MB2  Garáže  20  
MB3  Záhrady  20  
MB4  Iné objekty  10  
MC  Právne zastupovanie   
MC1  Predvolania, prípisy a výzvy súdov, výzvy na zaplatenie súdnych poplatkov a pod.  10  
MC2  Pokusy o zmier  10  
MC3  Platenie pohľadávok  10  
MC4  Pripomienkové konanie z legislatívneho hľadiska  5  
MC5  Stanoviská k materiálom z legislatívneho hľadiska  5  
MD  Škodová komisia – materiály a zápisnice z rokovaní  10  
ME  Hranice obce (mesta) a častí obce (mestských častí)  A - 10  
MF  Dražby  A - 10  
   
 PERSONÁLNA A MZDOVÁ AGENDA  
OA  Metodika, smernice a pokyny personálnej práce   
OA1  Vlastné  A – 10  
OA2  Cudzie  5  
OA3  Plány zamestnanosti a mzdových prostriedkov  3  
OB  Rozbory, analýzy a projekty personálnej práce  5  
OC  Prehľady o počte a skladbe zamestnancov – dlhodobé  5  
OD  Osobné spisy   
OD1  Zamestnancov (osobné spisy starostu (primátora) a ďalších významných osobností obce (mesta) označiť znakom hodnoty „A”  70(od narodenia zamestnanca)  
OD2  Zamestnancov na dohodu  70(od narodenia zamestnanca)  
OD3  Register zamestnancov  A  
OE  Evidencia   
OE1  Dochádzky  3  
OE2  Dovoleniek  3  
OF  Popisy pracovných činností  5  
OG  Dohody   
OG1  O verejnoprospešných prácach  5  
OG2  O brigádnickej práci študenta  10  
OG3  O praxi študentov  3  
OH  Výberové konanie  5  
OI  Žiadosti o prijatie do zamestnania – zamietnuté  3  
OJ  Osobná karta zamestnanca o zverených hodnotách  1(po rozviazaní pracovného pomeru)  
OK  Vzdelávanie   
OK1  Plány vzdelávania  5  
OK2  Zahraničné študijné stáže a pobyty – správy  10  
OK3  Evidencia o preškolení a získaní odbornej kvalifikácie  10  
OK4  Školenia pre zamestnancov úradu  5  
OL  Pracovno-právne spory   A – 10  
OM  Sociálna starostlivosť   
OM1  Sociálne poistenie – dávky, prihlášky, odhlášky, zmeny  10  
OM2  Pracovná neschopnosť – evidencia, štatistika  5  
OM3  Materská dovolenka a neplatené voľno – evidencia  5  
OM4  Stravovanie zamestnancov – zabezpečenie  5  
OM5  Iné zrážky zo mzdy  5  
OM6  Dôchodkové zabezpečenie  10  
OM7  Zdravotné poistenie  10  
OM8  Doplnkové dôchodkové poistenie  10  
ON  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   
ON1  Organizácia a metodika  10  
ON2  Pracovné úrazy   
ON21  Ťažké a smrteľné  A – 10  
ON22  Ľahké  5  
ON3  Vstupné a periodické školenia BOZP a PO – záznamy  5  
OO  Služobné cesty – správy   
OO1  Zahraničné  10  
OO2  Tuzemské  5  
OP  Odmeny  5  
OQ  Pracovný čas   
OQ1  Zníženie pracovného úväzku  5  
OQ2  Vedľajšia pracovná činnosť  5  
OR  Služobné (úradné) preukazy – evidencia  5  
OS  Pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie členov zastupiteľstva   
OS1  Odmeňovanie  5  
OS2  Rôzne náhrady (okrem cestovných a sťahovacích)  5  
OS3  Evidencia refundácie miezd a zárobku poslancov  10  
OS4  Pravidlá odmeňovania poslancov, starostu (primátora) a členov komisií  A – 10  
OT  Životné a pracovné jubileá  3  
OU  Metodické smernice, mzdové predpisy a poriadky   
OU1  Vlastné  A – 10  
OU2  Cudzie  3(po strate platnosti)  
OV  Štatistika a prehľady miezd (rekapitulácie)   
OV1  Ročné   10  
OV2  Krátkodobé  5  
OW  Mzdové listy  20  
OX  Výplatné listiny  10  
OY  Prehlásenia k dani zo mzdy  10  
OZ Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov funkcionárov územnej samosprávy  5(po skončení funkčného obdobia)  
   
 PODNIKATEĽSKÁ AGENDA  
PA  ZNAČKA JE ZRUŠENÁ, VECNÁ SKUPINA JE PRESUNUTÁ POD „K”   
PB  ZNAČKA JE ZRUŠENÁ, VECNÁ SKUPINA JE PRESUNUTÁ POD „K”   
PC  Obchod   
PC1  Povolenie predaja, čas predaja, čas prevádzky služieb  5  
PC2  Ambulantný predaj, jarmoky, burzy  5  
PC3  Trhové miesta  10  
PC4  Umiestnenie prevádzky – stanoviská  5  
PC5  Dopyt spotrebiteľov – analýza  10  
PC6  Evidencia podnikateľov  A – 5  
PC7  Podmienky na zásobovanie obce - vytváranie  5  
PD  Hracie automaty   
PD1  Výherné  5  
PD2  Zábavné  5  
PE  Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby   
PE1  Zakladanie, zrušovanie  A – 10  
PE2  Schvaľovanie zástupcov obce do ich orgánov  A – 10  
PF  Obecné (mestské) podniky   
PF1  Zriaďovanie a zrušovanie  A – 20  
PF2  Rozbory hospodárenia (o činnosti)   
PF21  Ročné, dlhodobé  A – 10  
PF22  Krátkodobé  5  
PF3  Riadenie a úrad  A – 10  
PF4  Dozorná rada (zasadnutia)  10  
PF5  Predstavenstvo (zasadnutia)  10  
PG  Výpisy z obchodného registra  2  
PH  Audit  A – 10  
PI  Valné zhromaždenie – zabezpečenie, materiály a zápisnice  A – 10  
PJ  Splnomocnenia, menovacie dekréty riaditeľov a odvolávanie riaditeľov z funkcií  A – 10  
   
 ŠKOLSTVO A TELESNÁ KULTÚRA  
QA  Školy a zariadenia (základné školy, základné umelecké školy, predškolské zariadenia, školské kluby detí, školské strediská záujmovej činnosti, centrá voľného času, jazykové školy pri základných školách)   
QA1  Zriaďovanie  A – 10  
QA2  Zrušovanie  A – 10  
QA3  Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľov  10  
QA4  Spravovanie  5  
QA5  Výchovno-vzdelávací proces   
QA51  Zabezpečovanie  10  
QA52  Správy o výsledkoch  A –10  
QA53  Požiadavky na skvalitnenie  3  
QA6  Kontrola hospodárenia  10  
QA7  Rozpočet a materiálno-technické podmienky na činnosť školy  A – 10  
QA8  Koncepcia rozvoja školy, školského zariadenia  A – 10  
QA9  Prenesený výkon štátnej správy – rozhodnutia o odpustení poplatkov v školách a školských zariadeniach  5  
QB  Prideľovanie finančných prostriedkov   
QB1  Súkromným školám  10  
QB2  Cirkevným školám  10  
QB3  Súkromným školským zariadeniam  10  
QB4  Cirkevným školským zariadeniam  10  
QB5  Kontrola hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami  10  
QB6  Prideľovanie finančných prostriedkov z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny  10  
QB7  Prideľovanie finančných prostriedkov z obcí na záujmové vzdelávanie detí (zmluvy)  10  
QC  Stravovanie detí a žiakov   
QC1  Školské kuchyne a školské jedálne   
QC11  Zriaďovanie, zrušovanie  10  
QC12  Zabezpečovanie stravovania  5  
QC2  Zabezpečovanie podmienok na stravovanie detí a žiakov  5  
QC3  Stravovanie cudzích stravníkov  5  
QC4  Poskytovanie priestorov školských jedální na spoločenské podujatia  5  
QE  Školské obvody základných škôl – určovanie  A – 10  
QF  Informácie v oblasti výchovy a vzdelávania – spracúvanie a poskytovanie  3  
QG  Nájmy školských budov a miestností, priľahlých školských priestorov, školských zariadení – zmluvy  10  
QM  Žiacke veci   
QM1  Školské úrazy  10  
QM2  Vzdelávacie akcie, olympiády, súťaže a pod.  5  
QM3  Školská dochádzka, povinná školská dochádzka (plnenie, neplnenie)  5  
QN  Orgány školskej samosprávy – spolupráca  5  
QO  Telesná kultúra a mládež   
QO1  Výkon štátnej správy v obci (meste) na úseku telesnej kultúry – riadenie  A – 10  
QO2  Spolupráca s občianskymi združeniami, obcami (mestami) a inými právnickými osobami a fyzickými osobami v oblasti telesnej kultúry  10  
QO3  Fondy telovýchovného hnutia  A – 10  
QO4  Podpora služieb telovýchovného hnutia  5  
QO5  Pasportizácia telovýchovných objektov  A – 10  
QO6  Podpora aktivít telesne postihnutých  5  
QO7  Spolupráca s organizáciami mládeže  10  
QO8 Pasportizácia domov mládeže  
QO8  Koncepcia rozvoja  A – 10  
QO9  Telesná kultúra zameraná na ochranu prírody - podpora  5  
QO10  Finančné prostriedky vynaložené na telesnú kultúru – kontrola hospodárenia a účelovosti využitia  10  
QQ  Šport   
QQ1  Športové podujatia miestneho významu – podpora  10  
QQ2  Športové talenty – súčinnosť pri výbere a príprave  5  
QQ3  Športové aktivity zdravotne postihnutých – podpora  5  
QQ4  Rozvoj športu v rámci obce (mesta) – utváranie podmienok  5  
QQ5  Športové zariadenia – výstavba a údržba  A – 5  
QQ6  Športové podujatia medzinárodného významu - podpora  A - 10  
   
 HOSPODÁRSKA A TECHNICKO-PREVÁDZKOVÁ AGENDA  
RA  Budovy (vlastné)   
RA1  Stavebná a projektová dokumentácia  A – 10  
RA2  Opravy a údržba  10  
RA3  Investičná výstavba  20  
RB  Energie (prihlášky, odhlášky) – elektrická, plyn, voda, komunálny odpad  5  
RC  Hospodársko-finančná agenda   
RC1 Pohľadávky, fakturovanie 5 
RC2 Administratívne dohody 5 
RC1  Telefónne stanice, fax, modem, TV, rozhlas, tlač  5  
RC2  Poštovné  5  
RC3  Kancelárska a iná technika  5  
RC4  Objednávky  5  
RC5  Autodoprava (údržba, spotreba PH, vozové zošity a pod.)  5  
RC6  Evidencia skladových zásob  5  
RC7  Sklad – príjem, výdaj  5  
RD  Inventarizácia   
RD1  Základná evidencia budov a pozemkov  A – 50  
RD2  Základná evidencia inventárneho zariadenia  10  
RD3  Pomocná evidencia  5  
RD4  Majetku a skladových zásob  10  
RD5  Ponuka prebytočného majetku  10  
RD6  Vyradenie majetku  10  
RD7  Likvidácia majetku  10  
RD8  Znalecké posudky  10  
RE  Odpredaj prebytočného majetku (materiálu)  5  
RF  Revízne správy (elektrických zariadení a tlakových nádob)  5  
RG  Reklamácie  5  
RH  Stráženie objektov  5  
RI  Poistenie budov a zariadení   
RI1  Nehnuteľný majetok  5(po strate platnosti)  
RI2  Hnuteľný majetok  5(po strate platnosti)  
RK  Poplatky a pokuty (správne konanie)  10  
RL  Preberanie objektov a nebytových priestorov  10  
RM  Rozdeľovník tlače, odborná literatúra - evidencia  10  
RN  Knihy návštev  10  
RO  Evidencia pečiatok, vzory pečiatok  A – 10  
   
 SOCIÁLNA AGENDA  
SA  Poskytovanie starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb   
SA1  Domovy dôchodcov, zariadenia pre seniorov  10  
SA2  Zariadenia opatrovateľskej služby  10  
SB  Zriaďovanie zariadení sociálnych služieb   
SB1  Domovy dôchodcov, zariadenia pre seniorov  A – 10  
SB2  Zariadenia opatrovateľskej služby  A – 10  
SB3  Domov sociálnych služieb pre deti, ktorým sa poskytuje celoročná starostlivosť  A – 10  
SB4  Detské domovy  A – 10  
SB5  Krízové stredisko  A – 10  
SB6  Resocializačné stredisko  A – 10  
SC  Opatrovateľská služba – rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu  10  
SD  Prepravná služba  5  
SE  Kontrola zariadení sociálnych služieb  5  
SF  Sociálne služby organizované obcou (mestom) - odmietnutie vykonávania zo strany jednotlivých občanov  5  
SG  Rómski občania – špecifické záležitosti  5  
SH  Občania bez prístrešia   
SH1  Špecifické záležitosti  5  
SH2  Útulky (zriaďovacie listiny, rozhodnutia o ubytovaní a pod.)  A – 10  
SH3  Žiadosti o bývanie na dobu určitú  10  
SH4  Osobitný príjemca – občania bez prístrešia  5  
SI  Starostlivosť o rodinu a deti   
SI1 Sociálne štipendiá 10 
SI1  Poradenská služba  5  
SI2  Opatrovateľská služba  5  
SI3  Náhradná rodinná starostlivosť  5  
SI4  Osobitný príjemca – starostlivosť o rodinu s deťmi  5  
SI5  Sociálno-právna ochrana detí  10  
SI6  Opatrovníctvo  10  
SJ  Starostlivosť o občanov   
SJ1  Spoločné stravovanie  5  
SJ2  Kluby dôchodcov, denné centrá (zriaďovanie, zrušovanie, financovanie)  A – 10  
SJ3  Pochovanie zomrelých bez príbuzných  10  
SK  Jednorazová finančná a vecná pomoc – rozhodnutia o priznaní, zamietnutí   
SK1  Zdravotne postihnutí  5  
SK2  Starí občania  5  
SK3  Narodenie dieťaťa  5  
SK4  Úmrtie  5  
SL  REGISTRATÚRNA ZNAČKA JE ZRUŠENÁ   
SM  REGISTRATÚRNA ZNAČKA JE ZRUŠENÁ, VECNÁ SKUPINA JE PRESUNUTÁ (SI6)   
   
 ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE, VÝSTAVBA A VODNÉ HOSPODÁRSTVO  
TA  Územné plánovanie   
TA1  Územno-plánovacia dokumentácia – obstarávanie  10  
TA2  Územno-plánovacie podklady   
TA21  Obce (mesta)  A – 20  
TA22  Zóny  A – 20  
TA3  Územný plán – zmeny a dodatky sídelných útvarov a zón  A – 20  
TA4  Spracovanie územného plánu obce (mesta) alebo zóny – schvaľovanie zadania  A –10  
TA5  Územno-plánovacie podklady (urbanistická štúdia, územný generel, územná prognóza, územno-technické podklady)  A - 20  
TA6  Územno-plánovacie podklady - obstarávanie  10  
TB  Technická infraštruktúra – koncepcia a projekty   
TB1  Energetické hospodárstvo   
TB11  Koncepčné materiály  A - 10  
TB12  Záväzné stanoviská (§ 31 zákona č. 657/2004 Z. z.)  10  
TB13  Vyjadrenia k projektovej dokumentácii energetických zariadení  5  
TB2  Telekomunikácie  10  
TB3  Plyn  10  
TB4  Teplo  10  
TB5  Elektrická energia  10  
TD  Štátny stavebný dohľad  20  
TE  Stanoviská a vyjadrenia ku konaniam   
TE1  K začatiu investičnej výstavby  5  
TE2  K predĺženiu lehoty výstavby  5  
TE3  K dobe trvania dočasných stavieb  5  
TE4  K zmene využitia priestorov  5  
TE5  K cestám a k inžinierskym stavbám  5  
TE6  K dokumentácii z hľadiska dopravného plánovania  5  
TE7  Vyjadrenia a záväzné stanoviská ku konaniam podľa stavebného zákona  5  
TF  Ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác  10  
TG  Terénne úpravy  5  
TH  Vodné hospodárstvo   
TH1  Používanie vôd bez náhrady  10  
TH2  Úprava obmedzení a zákaz nakladania s vodami  10  
TH3  Povolenia na niektoré činnosti  5  
TH4  Súhlas na stavby, zariadenia alebo na činnosti, ktoré môžu ovplyvniť vodné pomery  A – 10  
TH5  Zátopové územia – určovanie  A – 10  
TH6  Kanalizačné poriadky – schvaľovanie  5  
TH7  Vypúšťanie vôd, ktoré vyžadujú predchádzajúce čistenia – vydávanie povolení  A – 10  
TH8  Spory o zriadenie prípojky – rozhodnutia  10  
TI  Investičná výstavba   
TI1  Združenie finančných prostriedkov – zmluvy  A – 10  
TI2  Stavebné práce – projekty a písomná dokumentácia  10  
TI3  Stavebný dozor  10  
TI4  Projektová a súvisiaca dokumentácia nerealizovaných stavieb  10  
TJ  Reklamné stavby a informačné tabule – umiestnenie  5  
TK  Verejné priestranstvá – zabratie  A – 5  
TL  Architektonické súťaže – vypisovanie  10  
TM  Správa a údržba inžinierskych sietí  10  
TN  Verejné osvetlenie – zabezpečenie  5  
TO  Pamiatková rezervácia - objekty   
TO1  Historické jadro (podanie, podmienky Útvaru hlavného architekta (ÚHA), vyjadrenie Pamiatkového úradu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a podobne)   
TO11  Nové stavby  A - 10  
TO12  Stavebné úpravy  A - 10  
TO2  Mestská pamiatková rezervácia (podanie, podmienky ÚHA, vyjadrenie Pamiatkového úradu, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a podobne)   
TO21  Nové stavby  A - 10  
TO22  Stavebné úpravy  A - 10  
TP  Vyjadrenia ÚHA   
TP1  Bytové domy (výstavba, dostavba, zmena funkcie objektu, obytné súbory, stavebné úpravy)  10  
TP2  Rodinné domy  10  
TP3  Sociálne bývanie  5  
TP4  Občianska vybavenosť (administratíva, obchod a služby, kultúrne zariadenia, cirkevné stavby, školské zariadenia, zdravotnícke zariadenia, sociálne zariadenia, útulky zvierat, ZOO, stánky)  10  
TP5  Výroba a sklady (priemysel, skladové hospodárstvo, poľnohospodárska výroba, ťažba, odpady, spaľovňa, skládky)  10  
TP6  Doprava a dopravné zariadenia (čerpacie stanice pohonných hmôt, garáže, servisy, stanice, depo, opravovne a pod.)  10  
TP7  Technická infraštruktúra (voda, kanalizácia, elektrická energia, teplo, plyn, telekomunikácie)  10  
TP8  Zeleň (verejná zeleň, vyhradená zeleň, cintoríny, krematórium)  10  
TP9  Rekreácia, šport (lesopark, stavby IR, zimné štadióny, ihriská, plavárne)  10  
TR  Drobná architektúra a umelecké diela   
TR1  Drobná architektúra (ploty, mobiliár, výzdoba mesta...)  A - 10  
TR2  Umelecké diela (pomníky, pamätné tabule)  A - 10  
TR3  Reklama  5  
TS  Pôsobnosť stavebného úradu   
TS1  Objekt, budova alebo technické dielo – stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, búracie povolenie, zmeny stavieb  20  
TS2  Vyjadrenia pre iné orgány štátnej správy a samosprávy  5  
TS3  Údržba stavieb a zabezpečovacie práce  5  
TU  Výstavba a údržba   
TU1  Verejných priestranstiev a komunikácií  10  
TU2  Obecného (mestského) cintorína  10  
TU3  Iných obecných (mestských) zariadení  10  
TW  Mapové podklady a ortofotomapa   
TW1  Žiadosti, stanoviská, vyjadrenia, preberanie a odovzdávanie  5  
TW2  Mapové podklady a hranice  A - 10  
TW3  Ortofotomapa a digitálny model  A - 20  
   
 RIADIACE A ORGANIZAČNÉ ČINNOSTI  
UA  Korešpondencia starostu (primátora)   
UA1  Osobná  A - 10  
UA2  Bežná  5  
UA3  Vzory pozvánok starostu (primátora)  A  
UA4  Evidencia vydaných darov  A  
UA5  Rokovania starostu (primátora)  A - 10  
UA6  Historická radnica (prijatia, povolenia na využívanie priestorov, fotodokumentácia)  A - 10  
UA7  Záštita starostu (primátora)  A - 10  
UA8  Verejné ocenenia obce (mesta)  A - 10  
UB  Korešpondencia prednostu úradu (riaditeľa magistrátu)   
UB1  Osobná  5  
UB2  Bežná  5  
UC  Správy a materiály o činnosti úradu  A – 10  
UD  Služobné cesty starostu (primátora)   10  
UE  Interné normy úradu (organizačný poriadok, podpisový poriadok, registratúrny poriadok a pod.)   
UE1  Úradu  A – 10  
UE2  Odborného zariadenia  10  
UF  Príkazy, rozhodnutia, obežníky   
UF1  Primátora , starostu  A – 10  
UF2  Prednostu, riaditeľa magistrátu  5  
UF3  Všeobecne záväzné nariadenia  A -10(po strate platnosti)  
UG  Tlačový hovorca úradu – dokumentácia, korešpondencia  10  
UH  REGISTRATÚRNA ZNAČKA JE ZRUŠENÁ   
UI  Poslanci   
UI1  Dotazníky poslancov, majetkové priznania poslancov  10(po volebnom období)  
UI2  Ospravedlnenia neúčasti na rokovaní zastupiteľstva  3  
UI3  Odborná príprava  5  
UI4  Interpelácie a ich vybavenia  5  
UJ  Komisie obecného (mestského) zastupiteľstva, poradné, kontrolné, dočasné výkonné orgány   
UJ1  Zriaďovanie, zrušovanie  A – 10  
UJ2  Náplň činnosti  A – 10  
UJ3  Zloženie  A – 10  
UJ4  Návrhy na zaradenie občanov  5  
UJ5  Dotazníky členov komisií, majetkové priznania členov  10  
UJ6  Zápisnice zo zasadnutí  A – 10  
UJ7  Vzorový rokovací poriadok komisií a rokovacie poriadky  A – 10(po strate platnosti)  
UJ8  Komisia pre výkon práce vo verejnom záujme  5  
UK  Obecné (mestské) zastupiteľstvo   
UK1  Dokumentácia z rokovaní (pozvánka, program, prezenčná listina, záznam, uznesenie, materiály)  A – 10  
UK2  Záznamy z rokovaní – audiovizuálne  10  
UK3  Plány práce  10  
UK4  Kontrola uznesení  10  
UK5  Informácia o plnení uznesení obecného (mestského) zastupiteľstva  5  
UL  Obecná (mestská) rada   
UL1  Dokumentácia z rokovaní (pozvánka, program, prezenčná listina, záznam, materiály)  A – 10  
UL2  Záznamy z rokovaní - audiovizuálne  10  
UL3 Plány práce 10 
UL3  Kontrola plnenia uznesení  10  
UL4  Rada starostov  A - 10  
UM  Rozpočtové a príspevkové organizácie obce (mesta)   
UM1  Zriaďovanie, zrušovanie  A – 10  
UM2  Kontrola činnosti  5  
UM3  Vymenúvanie, odvolávanie ich riaditeľov alebo vedúcich  10  
US  Správa registratúry úradu   
US1  Previerky správy registratúry na organizačných útvaroch úradu  5  
US2  Odborná správa registratúrnych záznamov – metodika, usmerňovanie  10  
US3  Správy o stave registratúry   
US31  Ročné  A – 5  
US32  Krátkodobé  5  
US4  Vyraďovacie konanie – návrhy na vyradenie registratúrnych záznamov, protokoly o vyradení  A – 5  
US5  Preberanie spisov do registratúrneho strediska úradu – odovzdávacie zoznamy  10  
US6  Vypožičiavanie, nazeranie do záznamov uložených v registratúrnom stredisku úradu  5  
US7  Výpisy, odpisy, potvrdenia  5  
US8  Doručovacie hárky, doručovacie zošity a iné evidencie poštových zásielok  3  
US9  Registratúrne denníky a indexy  A – 10  
UT  Systém manažérstva kvality   
UT1  Interný audit  10  
UT2  Externý audit  10  
UT3  Nezhody, záznamy o nezhodách  5  
UT4  Preskúmanie systému manažérstva kvality, rozbory kvality  5  
UT5  Opatrenia - nápravné, preventívne  5  
UT6  Postihy za nekvalitu  5  
UT7  Hodnotiaca správa systému manažérstva kvality (ročná)  A – 10  
   
 VŠEOBECNÁ VNÚTORNÁ SPRÁVA  
VA  Voľby   
VA1  Voľby do Národnej rady SR   
VA11  Výsledky volieb  A – 5  
VA12  Organizačno-technické zabezpečenie  5  
VA13  Hospodársko-finančné zabezpečenie  5  
VA14  Ostatná dokumentácia  2  
VA2  Voľby do orgánov samosprávy miest (obcí)   
VA21  Výsledky volieb  A – 5  
VA22  Organizačno-technické zabezpečenie  5  
VA23  Hospodársko-finančné zabezpečenie  5  
VA24  Ostatná dokumentácia  2  
VA3  Nové voľby   
VA31  Výsledky volieb  A – 5  
VA32  Organizačno-technické zabezpečenie  5  
VA33  Hospodársko-finančné zabezpečenie  5  
VA34  Ostatná dokumentácia  2  
VA4  Voľby do orgánov samosprávnych krajov   
VA41  Výsledky volieb  A – 5  
VA42  Organizačno-technické zabezpečenie  5  
VA43  Hospodársko-finančné zabezpečenie  5  
VA44  Ostatná dokumentácia  2  
VA5  Voľba prezidenta Slovenskej republiky   
VA51  Výsledky voľby  A – 5  
VA52  Organizačno-technické zabezpečenie  5  
VA53  Hospodársko-finančné zabezpečenie  5  
VA54  Ostatná dokumentácia  2  
VA6  Eurovoľby   
VA61  Výsledky volieb  A – 5  
VA62  Organizačno-technické zabezpečenie  5  
VA63  Hospodársko-finančné zabezpečenie  5  
VA64  Ostatná dokumentácia  2  
VB  Združenie obcí   
VB1  Zriadenie (zmluva), zánik (určenie sídla, určenie názvu, určenie starostu ako štatutárneho orgánu v majetkovo-právnych veciach)  A – 10  
VB2  Spoločný obecný úrad – vytvorenie, dokumentácia o činnosti  A – 10  
VB3  Spoločný fond (zriadenie, zrušenie, výkon činnosti rady fondu)  A – 10  
VD  Vyhlásenie obce za mesto (žiadosť o vyhlásenie, vyhlásenie)  A – 10  
VE  Referendum   
VE1  Organizačno-technické zabezpečenie  5  
VE2  Hospodársko-finančné zabezpečenie  5  
VE3  Ostatná dokumentácia  2  
VE4  Výsledky  A – 10  
VF  Číslovanie domov   
VF1  Systém číslovania  A – 5  
VF2  Súpisné evidenčné, orientačné číslo – určenie  A – 75  
VF3  Určovanie čísla domu bez kolaudačného rozhodnutia  5  
VF4  Tabuľky orientačných a súpisných čísiel – obstarávanie  3  
VG  Názvy ulíc a verejných priestranstiev   
VG1  Odborná názvoslovná komisia - vyjadrenia  5  
VG2  Zoznam ulíc, katalóg ulíc  A - 20  
VH  Vojnové hroby – evidencia  A – 75  
VI  Verejné zbierky organizované úradom a nadácie  5  
VJ  Straty a nálezy  5  
VK  Čestné občianstvo  A – 10  
VL  Symboly obce (mesta)   
VL1  Ustanovenie  A – 10  
VL2  Používanie  5  
VL3  Používanie štátnych symbolov  5  
VM  Matričné veci   
VM1  Matriky (matričné knihy)  A – 100  
VM2  Zbierky listín  100  
VM3  Matričné doklady na použitie v cudzine  10