Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Predbežná finančná kontrola - kontrolný list

1.12.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.4.1.1 Predbežná finančná kontrola - kontrolný list

Ing. Iveta Harušťáková

Bc. Jozef Sýkora

MBA.


Stiahnuť dokument

Príloha č. 1

Predbežná finančná kontrola

Kontrolný list

Organizácia a jej adresa

Číslo spisu: Číslo záznamu:

Kontrolný list

z vykonania predbežnej finančnej kontroly

Organizačný útvar organizácie :.....................................................

Názov finančnej operácie (presné definovanie):.................................................

Predpokladaná suma v €: ..................................................

Predbežná finančná kontrola sa podľa novely zákona č. 502/2001 Z. z nemusí vykonať v pripravovanej fáze ale aj počas jej realizovania a pri finančnej operácii alebo jej časti (v zmysle novelizovaného ustanovenia § 6 ods. 1 a § 2 ods. 2 písm. k) zákona.

Potvrdzujem, že pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom organizácie, rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky (ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu18ag) v štátnej rozpočtovej organizácii, a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov, osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia, uzatvorenými zmluvami, rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov.*

Meno zodpovedného zamestnanca

organizačného útvaru

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: