dnes je 23.9.2019
Input:

Zaraďovanie do platových stupňov vo verejnej správe

13.9.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Jediným kritériom na zaradenie zamestnanca do platového stupňa v rámci verejnej správy je započítaná prax. Po prvom zaradení zamestnanca do platového stupňa sa jeho plat za predpokladu, že vykonáva rovnakú pracovnú činnosť, s narastajúcou praxou automaticky zvyšuje. Zamestnávateľ teda určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného z 12 platových stupňov. To neplatí pre zamestnancov Rady pre vysielanie a retransmisiu a pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.

Započítaná prax podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v z.n.p. (ďalej iba „zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme“) predstavuje:

  • odbornú prax,

  • prax pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú iný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa (tzv. „iná prax“). Túto prax zamestnávateľ započíta v závislosti od miery jej využitia na úspešné vykonávanie pracovnej činnosti - avšak v rozsahu najviac dvoch tretín.

Odborná prax na uvedené účely predstavuje súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností, ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter ako pracovná činnosť, ktorú má zamestnanec vykonávať u zamestnávateľa.

Príklad

Pani Anna má u zamestnávateľa - príspevkovej organizácii mesta, vykonávať pracovné činnosti súvisiace s vedením účtovníctva. Vo svojom čestnom vyhlásení o predchádzajúcej praxi uviedla pre zamestnávateľa nasledovný prehľad:

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Kliknutím otvoríte obrázok v novom okne

Zamestnávateľovi zákon o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme ustanovuje v problematike započítavania praxe značné kompetencie. Vyplýva to z objektívnych skutočností, že každá predchádzajúca prax jednotlivých zamestnancov je iná, zamestnávateľ ju musí porovnávať s pracovnými činnosťami, ktoré má u neho vykonávať, z tohto hľadiska rozhodnúť o druhu praxe a následne ju v príslušnom rozsahu započítať. Preto zamestnávateľ musí v každom prípade postupovať individuálne. Zamestnávateľ posúdil druh činností vykonávaných u predchádzajúcich zamestnávateľov a v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme rozhodol, že:

  • prax referenta archívu je praxou v inom odbore pracovnej činnosti, nezapočítal ju vôbec, pretože táto prax nie je pre vykonávanú činnosť vedenia účtovníctva využiteľná,

  • prax sekretárky technického riaditeľa je praxou v inom odbore pracovnej činnosti, započítal ju v rozsahu jednej štvrtiny, t. j. 1 rok a 9 mesiacov,

  • prax metodičky účtovníctva posúdil ako odbornú prax a započítal ju v plnom rozsahu, t. j. 7 rokov a 6 mesiacov,

  • dobu pracovného pomeru, v ktorom vykonávala činnosti referenta ľudských zdrojov, je praxou v inom odbore pracovnej činnosti, nezapočítal ju vôbec, pretože táto prax nie je pre vykonávanú činnosť vedenia účtovníctva využiteľná,

  • prax mzdovej účtovníčky je praxou, ktorú zamestnávateľ započítal v plnom rozsahu, t. j. 6 roky a 3 mesiace.

Započítaná prax zistená zamestnávateľom podľa § 6 ods. 2 zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme je teda 15 rokov a 6 mesiacov.

Do započítanej praxe sa ďalej započítava čas

  1. skutočného vykonávania základnej služby alebo náhradnej služby najviac v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom (Branný zákon) platným v čase jej vykonávania,

  2. civilnej služby v rozsahu jej skutočného vykonávania, najviac v rozsahu 18 mesiacov,