Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

JUDr. Renáta Považanová


Stiahnuť dokument

Obecné zastupiteľstvo, v zmysle ust. § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, určuje tieto Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce (ďalej len „Zásady“):

Čl. I

Majetkové postavenie obce

 1. Tieto Zásady upravujú hospodárenie a nakladania s majetkom vo vlastníctve obce.

 2. Ustanovenia týchto Zásad sa primerane použijú aj pre nakladanie s majetkom, ktorý nie je vo vlastníctve obce, ale bol obci prenechaný do užívania.

 3. Obec ..........(ďalej len „obec“)je územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s týmto majetkom.

 4. Majetkom obce sú nehnuteľnosti a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce vrátane vecí, ktoré obec nadobudla vlastnou činnosťou alebo ktoré nadobudla do svojho vlastníctva prechodom z majetku štátu.

 5. Všetky orgány obce a právnické osoby založené alebo zriadené obcou sú povinné hospodáriť s týmto majetkom v záujme obce a jej obyvateľov, v prospech rozvoja obce, jej územia a tvorby a ochrany životného prostredia.

 6. Orgány obce a právnické osoby sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

  1. udržiavať a užívať majetok,

  2. chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,

  3. používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,

  4. viesť majetok v predpísanej evidencii.

 7. Štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce je starosta obce.

 8. Právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.

Čl. II

Nakladanie s majetkom obce

Kompetencie pri nakladaní s majetkom

 1. Oprávnenie nakladať s majetkom obce majú tieto subjekty:

  1. obecné zastupiteľstvo,

  2. starosta obce,

  3. štatutárny zástupca správcu majetku obce.

 2. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha:

  1. spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; to neplatí, ak je obec povinná previesť nehnuteľný majetok podľa osobitného predpisu,

  2. podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,

  3. prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom,

  4. prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce nad sumu ..... €,

  5. nájomnú zmluvu, ktorou sa prenecháva nájomcovi majetok obce do nájmu, ktorého trvanie s tým istým nájomcom presiahne ….. dní v kalendárnom mesiaci,

  6. zmluvu o výpožičke majetku obce, ktorej trvanie s tým vypožičiavateľom prekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci,

  7. zámennú zmluvu,

  8. darovaciu zmluvu, ktorou darca daruje obci ako obdarovanému finančné prostriedky alebo inú vec v hodnote nad sumu ….. €,

  9. prebytočnosť alebo neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním nad sumu ..... €,

  10. dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia nad sumu ….. €,

  11. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky nad sumu ….. €,

  12. nakladanie s majetkovými právami nad sumu ..... €,

  13. vklady majetku obce do majetku zakladaných alebo existujúcich obchodných spoločností,

  14. koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu, a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov,

  15. poskytovanie dotácií právnickým osobám z rozpočtu obce,

  16. združovanie obecných prostriedkov a zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu.

 3. Schváleniu starostom obce podlieha:

  1. zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku v hodnote do ..... €,

  2. nájomnú zmluvu, ktorou sa prenecháva nájomcovi majetok obce do nájmu, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí ..... dní v kalendárnom mesiaci,

  3. zmluvu o výpožičke majetku obce, ktorej trvanie s tým vypožičiavateľom nepresahuje ..... dní v kalendárnom mesiaci,

  4. darovaciu zmluvu, ktorou darca daruje obci ako obdarovanému finančné prostriedky alebo inú vec v hodnote do ..... €,

  5. prebytočnosť alebo neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku, ako aj o spôsobe naloženia s ním v hodnote do ..... €,

  6. dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia do ..... €,

  7. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky do ..... €,

  8. nakladanie s majetkovými právami do ..... €,

  9. dohodu o započítaní pohľadávky,

  10. ďalšie úkony, ktoré obecné zastupiteľstvo neschvaľuje podľa ods. 2 tohto článku Zásad, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak.

 4. Správca majetku obce schvaľuje:

  1. zmluvy o nájme a prenájme budov a miestností zariadenia a o nájme a prenájme priľahlých priestorov zariadenia, ktorých zriaďovateľom je obec, pokiaľ trvanie s tým istým nájomcom neprekročí ..... dní v kalendárnom mesiaci,

  2. darovaciu zmluvu, ktorou darca daruje správcovi ako obdarovanému finančné prostriedky alebo inú vec v hodnote do ..... €,

  3. dohodu o splátkach alebo o odklade plnenia do ..... € po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu,

  4. trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky do ..... € po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu,

  5. písomnú dohodu o započítaní pohľadávky po predchádzajúcom písomnom súhlase starostu.

Čl. III

Správa majetku obce

 1. Obec môže zveriť svoj majetok do správy správcovi majetku, ktorý môžu byť rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec (ďalej len „správca“).

 2. Správa majetku obce je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku obce, ktorý mu obec zverila do správy alebo ktorú správca nadobudol vlastnou činnosťou.

 3. Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním podľa týchto zásad a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.

 4. Správa majetku obce vzniká:

  1. zverením majetku obce do správy správcu,

  2. prevodom správy majetku obce,

  3. nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou správcu.

 5. O zverení majetku do správy spíše obec a správca protokol, ktorý obsahuje najmä:

  1. určenie zvereného majetku,

  2. hodnotu zvereného majetku podľa údajov účtovnej evidencie,

  3. práva a záväzky, súvisiace so zvereným majetkom,

  4. dátum vyhotovenia protokolu,

  5. podpisy starostu a štatutárneho zástupcu správcu.

 6. Správca majetku obce je povinný viesť o majetku obce evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.

 7. Správca nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce.

Čl. IV

Nadobúdanie majetku do vlastníctva obce

 1. Obec môže nadobúdať majetok do svojho vlastníctva odplatne alebo bezodplatne všetkými zákonnými spôsobmi v zmysle platných právnych predpisov napr. kúpou, zámenou, prijatím daru, prijatím dedičstva, vlastnou podnikateľskou činnosťou, a pod.

 2. Nadobúdanie nehnuteľného majetku do vlastníctva obce podlieha vždy predchádzajúcemu schváleniu obecným zastupiteľstvom s výnimkou prípadov, kedy k nadobudnutiu majetku dôjde zo zákona.

 3. Schváleniu obecným zastupiteľstvom podlieha aj nadobúdanie hnuteľných vecí v obstarávacej alebo nadobúdacej cene nad ..... €.

 4. Vlastníctvom obcí sa nestáva:

  1. majetok, ktorý môže byť výlučne vo vlastníctve štátu,

  2. pozemky v osobnom užívaní občanov,

  3. nehnuteľný majetok v štátnom vlastníctve, ktorý bol ku dňu účinnosti osobitného predpisu v trvalom užívaní inej než štátnej organizácie, s výnimkou toho nehnuteľného majetku, ktorý prechádza do vlastníctva obcí podľa § 15a zákona o majetku obcí,

  4. majetok škôl, školských a iných zariadení v štátnom vlastníctve, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného predpisu právo hospodárenia národným výborom a ku ktorým neprešla zriaďovateľská funkcia podľa osobitného predpisu na obec, s výnimkou nehnuteľností patriacich predškolským zariadeniam, základným školám a školským budovám, ktoré sa nevyužívajú na vyučovanie (vyučovací proces) alebo činnosť s týmto procesom súvisiacu,

  5. nehnuteľný majetok, ktorý sa používa na výkon diplomatických a konzulárnych činností zahraničných zastupiteľských misií ako i zahraničných kultúrnych a informačných stredísk na území Slovenskej republiky,

  6. majetková účasť štátneho podniku na podnikaní iných právnických osôb, ak ide o štátny podnik, voči ktorému vykonával zakladateľskú funkciu národný výbor alebo obec,ak na ňu podľa osobitného predpisu prešla zakladateľská funkcia; s touto majetkovou účasťou naloží štátny podnik podľa osobitného predpisu,

  7. majetková účasť štátu na podnikaní iných právnických osôb, ktoré boli založené zo zrušených štátnych podnikov, voči ktorým vykonával zakladateľskú funkciu národný výbor alebo obec; práva štátu týkajúce sa tejto majetkovej účasti vykonáva obvodný úrad príslušný podľa sídla zrušeného štátneho podniku a naloží s nimi podľa osobitného predpisu,

  8. účelové objekty pre potreby civilnej ochrany obyvateľstva, ku ktorým patrilo ku dňu účinnosti osobitného predpisu právo hospodárenia národným výborom.

Čl. V

Prenechávanie majetku do nájmu

 1. Obec môže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, zmluvne prenajať inej fyzickej alebo právnickej osobe v súlade s čl. II. týchto Zásad.

 2. Ustanovenia § 9a ods. 1 až 3 a 5 až 7 zákona č. 138/1991 Zb. obec primerane uplatní aj pri prenechávaní majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, okrem:

  1. hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500 €,

  2. nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní

 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: