dnes je 29.2.2020
Input:

Zverejnenie a schválenie rozpočtu obce

9.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.12.3.1 Zverejnenie a schválenie rozpočtu obce

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Zverejnenie návrhu rozpočtu obce

Podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení obec je povinná zverejniť návrh rozpočtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce.

Po novele zákona o obecnom zriadení od 1. apríla 2018 sa zavádza pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu obce (podľa § 6 ods. 4 až 7 cit. zákona).

Podľa § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení obec zverejní návrh rozpočtu obce najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce; ustanovenia § 6 ods. 4 až 7 platia rovnako, čo znamená, že pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu sa koná podľa ustanovení, podľa ktorých sa koná pripomienkové konanie k vydaniu všeobecne záväzného nariadenia obce.

Dňom vyvesenia návrhu rozpočtu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ rozpočtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ rozpočtu s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu.

***


Platí podmienka nadobudnutia účinnosti schváleného rozpočtu jeho vyvesením a vyhlásením na úradnej tabuli?

Odpoveď:

Podmienka nadobudnutia účinnosti schváleného rozpočtu jeho vyvesením a vyhlásením na úradnej tabuli neplatí. Ide o podmienku nadobudnutia účinnosti schváleného všeobecne záväzného nariadenia obce jeho vyvesením a vyhlásením na úradnej tabuli podľa § 6 ods. 8 a 9 zákona o obecnom zriadení. Vyhlásenie, ktoré sa vykoná vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní (účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti), nie je podmienkou platnosti a následne účinnosti schváleného rozpočtu obce.

***


!!!!! UPOZORNENIE:

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, čl. 9 ods. 2, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zverejňovať údaje o rozpočte do 30 dní po schválení ich rozpočtu a do 60 dní po skončení rozpočtového roku.

Schvaľovanie rozpočtu obce

Po zverejnení sa rozpočet predkladá na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o obecnom zriadení oprávneným orgánom, ktorému je vyhradené schvaľovať rozpočet, je obecné zastupiteľstvo. Postup predkladania a schvaľovania rozpočtu je plne v kompetencii zastupiteľstva a starostu obce. Je v ich kompetencii, v akom rozsahu a v akej štruktúre bude schválený, musí však byť dodržaná minimálna úroveň uplatnenia ekonomickej klasifikácie pri predložení návrhu rozpočtu na schválenie obecnému zastupiteľstvu.

Obec má podľa zákona č. 583/2004 Z. z. povinnosť predložiť obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu obce rozpísaný minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie.

Minimálna úroveň uplatnenia ekonomickej klasifikácie - prvá úroveň v číselnom kóde ekonomickej klasifikácie označená trojmiestnym kódom končiacim dvoma nulami:

a) v rámci príjmov - položky hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie:

- 100 - daňové príjmy,

- 200 - nedaňové príjmy,

- 300 - granty a transfery,

b) v rámci výdavkov - položky hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie:

- 600 - bežné výdavky,

- 700 - kapitálové výdavky.

***


Musí byť rozpočet predložený na schválenie zastupiteľstvu zostavený podľa funkčnej klasifikácie? Aká je minimálna úroveň uplatnenia funkčnej klasifikácie?

Odpoveď:

Zákon č. 583/2004 Z. z. nestanovuje najnižšiu úroveň uplatnenia funkčnej klasifikácie – COFOG pri schvaľovaní rozpočtu obce.

Je teda na rozhodnutí obce a VÚC a najmä orgánu, ktorý rozpočet schvaľuje (zastupiteľstvo), aby určil minimálnu úroveň