dnes je 20.1.2021

Najnovšie

Vláda prijala v súvislosti s pandémiou COVID - 19 nové opatreniaGarancia

19.1.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 17.01.2021 Vláda Slovenskej republiky prijala Uznesenie č. 30/2021 k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení COVID-19 na území Slovenskej republiky a na zmenu prijatých opatrení podľa čl. 5 ods. ...

Dočasné pozastavenie plynutia súdnych lehôtGarancia

18.1.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dňa 14.01.2021 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený, balík legislatívnych zmien v súvislosti s druhou vlnou pandémie COVID - 19, ktorý zahŕňa aj návrh Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ...

Parlament schválil vládny návrh zákona vo vzťahu k pandémiiGarancia

18.1.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska informuje, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili vo štvrtok 14. januára 2021 Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.V rámci ...

Začína celoplošný skríning, lockdown potrvá do 7. februáraGarancia

18.1.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Zákaz vychádzania bude spojený s jednorazovým celoslovenským testovaním.Po mimoriadnom rokovaní vlády v nedeľu 17. januára 2021 to oznámil premiér Igor Matovič, zároveň oznámil, že skríning by mal byť základom pre ďalšie cielené testovanie v jednotlivých ...

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/014269/2020-74, účinné od 1. januára 2021Garancia

18.1.2021, Zdroj: Ministerstvo financií SR

Opatrenie upravuje účtovnú závierku platobnej inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí tak, aby bolo v nej vykazovanie iného ako finančného majetku a vykazovanie nákladov a výnosov z iných ako finančných činností dostatočne podrobné. Opatrenie ...

Konsolidovaná účtovná závierkaArchív

17.1.2021, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, t. j. v konsolidovanej účtovnej závierke sú zobrazené len vzťahy s  účtovnými jednotkami mimo konsolidovaného ...

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu o pokračovaní v dištančnom vzdelávaníGarancia

15.1.2021, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR svojim rozhodnutím č. 2021/9418:1-A1810 zo dňa 8. januára 2021, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 2021/9418:1-A1810 z 5. januára 2021, nariadil z dôvodu ...

Oslobodenie príspevkov (dotácií) poskytnutých v rámci aktívnej politiky trhu práceGarancia

14.1.2021, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa zákonom č. 416/2020 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „ ZDP ”) do oslobodených príjmov ...

Komentár k ZP § 120 Minimálne mzdové nárokyGarancia

14.1.2021, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 120 Minimálne mzdové nároky (1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Najmladšia agentúra EÚ čoskoro na SlovenskuGarancia

14.1.2021, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Európsky orgán práce (ELA) ako najmladšia agentúra EÚ spustí svoju činnosť vBratislave od začiatku júla 2021. Zameraním agentúry bude dohliadať na práva a povinností ľudí, ktorí využívajú možnosti voľného pohybu vEÚ, pomôcť administratívam členských štátov, ak ...

viac článkov
Najčítanejšie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...

Príklady účtovania dlhodobého majetkuArchív

11.1.2019, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD. Účtovanie v obci Popis účtovného prípadu   Suma v €   MD   D   Obstaranie DNM dodávateľským spôsobom na základe FA   8 000   041   321   Náklady súvisiace s obstaraním DNM   3 000   ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

10.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku alebo oprava z praktického pohľaduGarancia

16.3.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V predchádzajúcom článku sme sa venovali problematike technického zhodnotenia majetku a naznačili sme si základné rozdiely medzi technickým zhodnotením a opravou dlhodobého majetku. V tejto časti si na konkrétnych príkladoch ukážeme ...

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomArchív

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancovi sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancovi. Účet ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

15.2.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Inventarizácia a účtovná závierka obcí, ich ROPO a zmeny od roku 2021 do 20.1.2021

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 25.1.2021

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prípravné trhové konzultácie z pohľadu verejných obstarávateľov a uchádzačov

Lektor: Mgr. Jozef Kubinec, MSc

Dátum: 26.1.2021

Čas konania: 16:00 - 17:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2021
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
<december  február>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA