Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ

31.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2017.08.1.1 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ

Ing. Ingrid Konečná Veverková

K základným rozpočtovým pravidlám subjektov verejnej správy patrí pravidlo ustanovené v § 19 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého verejné prostriedky rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do konca rozpočtového roku s výnimkou tých verejných prostriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v súlade s cit. alebo osobitným zákonom možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku.

Obec ako subjekt verejnej správy je povinná dodržiavať toto pravidlo a je rovnako oprávnená uplatniť výnimky z tohto pravidla ustanovené osobitnými predpismi.

Oprávnenie použiť nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu v nasledujúcom alebo nasledujúcich rozpočtových rokoch, je ustanovené osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZRPVS”).

Podľa § 8 ods. 5 ZRPVS bežné výdavky s výnimkou miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní a odmien vyplácaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré boli poskytnuté právnickej osobe alebo fyzickej osobe príslušným správcom kapitoly ako bežný transfer po 1. auguste rozpočtového roku a ktoré nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roku, možno použiť do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roku.

a) Účtovanie prevodu nevyčerpaných účelových prostriedkov bežného transferu zo ŠR z bežného účtu na osobitný účet a v nasledujúcom rozpočtovom roku účtovanie ich zaradenia do rozpočtu obce

Účtovanie v aktuálnom účtovnom období 
P. č. Text účtovného prípadu  RK Suma v € MD D 
1.  Prijatý bežný transfer zo ŠR   312 001
312 012  
25 000  221 RK  357 AÚ  
2.  Faktúra za materiál / za služby od dodávateľa    10 000  5xx  321  
3.  Úhrada faktúry z bežného účtu v banke   63x xxx  10 000  321  221 RK  
4.  Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov    10 000  357 AÚ  693  
 Účtovanie k 31. 12.      
5.  Prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov (zostatok bežného transferu zo ŠR) na osobitný účet:      
 - výpis z bežného účtu,    15 000  261  221  
 - výpis z osobitného účtu    15 000  221  261  
Účtovanie v nasledujúcom účtovnom období: 
1.  Prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov (zostatok bežného transferu zo ŠR) z osobitného účtu na bežný účet – zapojenie do rozpočtu cez príjmové finančné operácie:      
 výpis z bežného účtu,    15 000  221 RK  261  
 výpis z osobitného účtu   453  15 000  261  221  
2.  Faktúra za materiál / za služby od dodávateľa    15 000  5xx  321  
3.  Úhrada faktúry z bežného účtu v banke   63x xxx  15 000  321  221 RK  
4.  Vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi zúčtovanie bežného transferu zo ŠR do výnosov    15 000  357 AÚ  693  

Použitá ekonomická rozpočtová klasifikácia (ERK)

Príjmy:

- 312 Bežné transfery v rámci verejnej správy

- 312001 Zo štátneho rozpočtu

- 312012 Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy

Príjmové finančné operácie:

- 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Podľa § 8 ods. 4 ZRPVS kapitálové výdavky možno použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku, na ktorý boli rozpočtované. Prostriedky EÚ a ŠR určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a EÚ a prostriedky ŠR určené na financovanie účelov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi možno použiť aj v nasledujúcich rozpočtových rokoch, až do ich vyčerpania na určený účel.

b) Účtovanie prevodu nevyčerpaných účelových prostriedkov kapitálového transferu zo ŠR z bežného účtu na osobitný účet a v nasledujúcom rozpočtovom roku účtovanie ich zaradenia do rozpočtu obce

Účtovanie v aktuálnom účtovnom období 
P. č. Text účtovného prípadu  RK Suma v € MD D 
1.  Prijatý kapitálový transfer zo ŠR   322 001  500 000  221 RK  357 AÚ  
 Účtovanie k 31. 12.       
2.  Prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov (nevyčerpaný kapitálový transfer zo ŠR) na osobitný účet:      
 - výpis z bežného účtu    500 000  261  221  
 - výpis z osobitného účtu    500 000  221  261  
Účtovanie v nasledujúcom účtovnom období 
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: