Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

Vybrané novelizované ustanovenia zákona o obecnom zriadení od 1. apríla 2018

27.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.02.1.1 Vybrané novelizované ustanovenia zákona o obecnom zriadení od 1. apríla 2018

Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Témou príspevku je definovanie novelizovaných ustanovení osobitného predpisu a to zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej v príspevku len zákon o obecnom zriadení).

Novela je v účinnosti od 1. apríla 2018 a zmeny sa týkajú najmä spôsobov zverejnenia všeobecne záväzných nariadení, určenie povinností pri organizovaní miestneho referenda, zhromaždení obyvateľov, určenie stropov odmien poslancov, zástupcov starostu, neposlancov a podobne.

Novela sa dotýka najmä:

 1. povinného zverejnenia návrhu rozpočtu, návrhu záverečného účtu, či návrh všeobecne záväzného nariadenia alebo uznesenie súdu o nesúlade nariadenia s osobitným predpismi na úradnej tabuli a na webovom sídle (internetovej stránke obce).
 2. náležitostí oznámenia o vyhlásení miestneho referenda, pričom novela zákona o obecnom zriadení uvádza až tri spôsoby zverejnenia a to na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a aj zároveň iným spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo. Novela určuje aj objasnenie náležitostí oznámenia o vyhlásení miestneho referenda, kde patrí dátum schválenia uznesenia, dátum, miesto a čas konania referenda, referendové otázky a spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
 3. pričlenenia obce, pričom obec, ktorá po vykonaní dvoch po sebe idúcich volieb do orgánov samosprávy obcí nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu obce, vláda môže nariadením pričleniť k susediacej obci, ktorá sa nachádza v tom istom okrese ako nefunkčná obec, ak s tým susediaca obec súhlasí. Ak obec neplní svoje funkcie z dôvodu, že nebol ani v opakovaných voľbách zvolený niektorý z orgánov obce, ustanovuje sa možnosť pričleniť takúto obec k inej bezprostredne susediacej obci. Pričlenenie môže vykonať vláda nariadením bez narušenia hraníc územných obvodov okresov a krajov. Novela teda ustanovuje mechanizmus pri zohľadnení demokratických princípov územnej samosprávy, ktorý umožní riešiť prípady dlhodobo nefunkčných obcí, teda obcí neschopných zabezpečovať ani základné samosprávne úlohy a činnosti. Obec, ktorá ani po dvoch po sebe nasledujúcich voľbách nemá zvolený nijaký orgán obce, čoho dôsledkom je, že nemá kto za túto právnickú osobu konať, prestáva spĺňať jednu z podstatných náležitostí týkajúcich sa postavenia obce podľa ústavy. Preto je žiaduce umožniť vrcholnému orgánu výkonnej moci obdobne ako pri zriadení, zrušení, rozdelení a zlúčení obce všeobecne záväzným právnym predpisom vykonať územnú zmenu formou pričlenenia k susediacej obci s jej súhlasom, pričom touto územnou zmenou pričlenená obec zanikne. Definíciu verejného priestranstva, pričom po novom verejné priestranstvo je ulica, námestie, park, trhovisko a iný priestor prístupný verejnosti bez obmedzenia, ktorý bez ohľadu na vlastnícke vzťahy slúži na všeobecné užívanie, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Definícia verejného priestranstva vychádza z výpočtu typických verejných priestorov formou príkladu, ktoré sú prístupné verejnosti (každému) bez akéhokoľvek obmedzenia, keďže sa všeobecne užívajú, a ktoré sú vo vlastníctve štátu, obce, inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, teda bez zreteľa na vlastnícke vzťahy k tomuto priestoru. Verejné priestranstvo sa definuje všeobecne na účel celého právneho poriadku, pričom sa zohľadňuje, že osobitný zákon môže na svoj konkrétny účel definovať verejné priestranstvo odchylným spôsobom. Vlastníkovi budovy v obci sa ukladá povinnosť strpieť označenie budovy názvom ulice alebo iného verejného priestranstva. Doplnenie nadväzuje na povinnosť obce zabezpečovať označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami.
 4. Spôsoby, čo má byť upravené všeobecne záväzným nariadením, a to najmä názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny, pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene, pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb, podrobnosti o organizácii miestneho referenda, činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste a ďalšie podrobnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Pripomínam, že obec môže ustanoviť nariadením iné podrobnosti ako je uvedené (musia byť v súlade s osobitnými predpismi a kompetenciou obce).
 5. Zhromaždenie obyvateľov obce bude môcť zvolať aj starosta (pozn. autora: doteraz len obecné zastupiteľstvo mohlo zvolávať zhromaždenie obyvateľov).
 6. Zverejnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva a to na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva a povinne na webovom sídle (novinka od apríla 2018).
 7. Hlasovanie o bodoch návrhu rokovania obecného zastupiteľstva , pričom najprv sa hlasuje o bodoch návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva a zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov (pozn. autora: doteraz platil súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov, či úprava v rokovací poriadkoch obecných zastupiteľstiev).
 8. vypúšťa sa zákonná možnosť, ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
 9. novela zákona o obecnom zriadení po novom stanovuje, že ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do troch mesiacov (do apríla 2018 dvoch mesiacov) od jeho schválenia, uznesenie stratí platnosť.
 10. Vypúšťa sa povinnosť starostu obce prerokovať pozastavenie výkonu uznesenia obecného zastupiteľstva v obecnej rade (v prípade mestských častiach v zriadených miestnych radách).
 11. Novela zákona o obecnom zriadení vypúšťa od apríla 2018 vyhradenie práva obecnému zastupiteľstvu rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky (pozn. autora: to neznamená úplné rozhodovanie o vzatí úveru alebo pôžičky iba starostom obce, pričom povinnosť dlhovej služby podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platí aj naďalej).
 12. Vypúšťa sa povinnosť obcí uzatvoriť medzi sebou verejnoprávnu zmluvu, ak hlavný kontrolór má vykonávať činnosť pre tieto obce. Ustanovenie sa (podľa dôvodovej správy k zákonu) neosvedčilo a ako ťažkopádne, neflexibilné, nadbytočné a nesystémové sa predovšetkým v menších obciach obchádza, pretože nie sú schopné zvládnuť celý komplikovaný postup kreovania hlavného kontrolóra viacerých obcí. Upozorňujem, že dotknuté obce budú môcť naďalej takúto zmluvu uzatvoriť, avšak na dobrovoľnom princípe. Z novely zákona o obecnom zriadení teda vyplýva, že sa nebude vyhotovovať zmluva o združení a nebude obecné zastupiteľstvo rozhodovať o zmluve o združení ale bude obecné zastupiteľstvo priamo voliť hlavného kontrolóra v každej z dotknutej obce. Povinnosť uzatvorenia pracovnej zmluvy s hlavným kontrolórom a starostom (štatutárom obce) zostáva.
 13. Novela zákona o obecnom zriadení uvádza, že plat hlavného kontrolóra obcí sa vypočíta z koeficientu podľa počtu obyvateľov obce k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka podľa
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: