dnes je 22.7.2024

Input:

137/2024 Z.z., Vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o podrobnostiach týkajúcich sa zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu

137/2024 Z. z.
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
zo 17. júna 2024
o podrobnostiach týkajúcich sa zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej len „úrad”) podľa § 89 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 287/2023 Z. z. (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Na webovom sídle podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu a úradu sa zverejňuje adresa elektronickej pošty odovzdávajúceho podniku alebo adresa automatizovanej platformy1) a verejný šifrovací kľúč. Tieto údaje sú určené na komunikáciu medzi podnikmi pri zmene podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu.
(2) Zmenu podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu je možné uskutočniť iba na základe zmluvy podľa § 89 ods. 2 zákona. Žiadosť o zmenu podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu (ďalej len „žiadosť”) je prijatá a bezodkladne spracovaná prijímajúcim podnikom a bezodkladne sa zasiela odovzdávajúcemu podniku.
(3) Služba prístupu k internetu sa môže účastníkovi zriadiť a poskytovať prostredníctvom infraštruktúry prístupovej siete, ktorej prostredníctvom je realizovaná služba prístupu k internetu (ďalej len „infraštruktúra”) iného podniku na základe veľkoobchodnej zmluvy uzavretej medzi podnikom poskytujúcim službu prístupu k internetu a prevádzkovateľom tejto siete podľa § 25 ods. 1 písm. a) zákona (ďalej len „prevádzkovateľ siete”) (ďalej len „veľkoobchodná zmluva”), v ktorej sa na tento účel dohodne spôsob komunikácie medzi zmluvnými stranami.
§ 2
(1) Ak je rovnaká časť siete zahŕňajúca sieťové prvky a rozhrania, ktoré poskytujú prenosové spôsobilosti a základnú transportnú prepojiteľnosť internetovým protokolom medzi koncovým zariadením a uzlom chrbticovej siete na poskytovanie služby prístupu k internetu a prípadne ďalších služieb (ďalej len „prístupová sieť”) zdieľaná odovzdávajúcim podnikom a prijímajúcim podnikom, môžu byť na jednej účastníckej prípojke poskytované služby prístupu k internetu len od jedného podniku.
(2) Bez ohľadu na to, aké boli parametre služby prístupu k internetu poskytovanej účastníkovi odovzdávajúcim podnikom, po zmene podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu sa účastníkovi poskytne služba prístupu k internetu s takými parametrami, ktoré má prijímajúci podnik vo svojej produktovej ponuke.
(3) Za evidenciu koncových bodov prístupu k internetu zodpovedá ten, kto poskytuje infraštruktúru, ktorej prostredníctvom je služba prístupu k internetu realizovaná.
(4) Prevádzkovateľ siete, ktorý nie je prijímajúcim podnikom a prostredníctvom ktorého infraštruktúry je poskytovaná služba prístupu k internetu na základe uzavretej veľkoobchodnej zmluvy, zabezpečí potrebnú a nediskriminačnú súčinnosť s prijímajúcim podnikom a odovzdávajúcim podnikom a môže účtovať poplatky prijímajúcemu podniku pri zabezpečovaní zmeny podniku poskytujúceho službu prístupu k internetu podľa § 88 ods. 6 zákona, pričom účtované poplatky sú nákladovo orientované. Náklady