dnes je 25.10.2020

Najnovšie

Platenie preddavkov na daň z príjmov po skončení obdobia pandémie do lehoty na podanie daňového priznaniaGarancia

23.10.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pri platení preddavkov na daň z príjmov PO sa aj v období pandémie postupovalo podľa § 42 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Týmto osobitným predpisom bol zákon č. ...

Od 24. októbra do 1. novembra je vyhlásený zákaz vychádzaniaGarancia

23.10.2020, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na celom Slovensku platiťzákaz vychádzania s výnimkou ciest na testovanie, do práce a zabezpečenia nevyhnutných potrieb či pobytu v prírode v okrese bydliska. Od soboty 24. októbra do nedele 1. novembra bude na ...

Manuál komunitného plánovania pre samosprávyGarancia

23.10.2020, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) pripravilpre mestá aobcebezplatný manuál - pomôcku na základe, ktorejsi samosprávy môžu pripraviť kvalitný komunitný plán sociálnych služieb. Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) pripravil pre mestá a ...

Počet zamestnávateľov i zamestnancov v septembri mierne vzrástol, je ich najviac v tomto rokuGarancia

22.10.2020, Zdroj: Sociálna poisťovňa

Sociálna poisťovňa v septembri 2020 zaevidovala nárast počtu zamestnávateľov i zamestnancov. Sociálna poisťovňa v septembri 2020 zaevidovala nárast počtu zamestnávateľov i zamestnancov. Po ich poklese počas koronakrízy najmä v jarných mesiacoch sa tak ...

Plošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť COVID-19 bude dobrovoľnéGarancia

22.10.2020, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Kto sa však nezapojí do dobrovoľného systému plošného testovania, bude musieť ostať vdesaťdňovej karanténe. Kto sa však nezapojí do dobrovoľného systému plošného testovania, bude musieť ostať v desaťdňovej karanténe. Po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR v ...

Vláda vymenovala nových prednostov 12-tich okresných úradovGarancia

22.10.2020, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Minister vnútra Roman Mikulecna základepar. 2 ods. 2 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správyna rokovanie kabinetu v stredu 21. októbra 2020predložil návrh na vymenovanie prednostov 12 okresných úradov. Minister vnútra Roman Mikulec na ...

V. Remišová: Regióny sa musia postaviť na nohy, na ich podporu putuje viac ako 1,1 milióna eurGarancia

21.10.2020, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pandémia COVID-19 mimoriadne negatívne zasiahla regióny Slovenska. Práve preto sa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja ainformatizácie SR (MIRRI SR) vmaximálnej možnej miere usiluje pomôcť samosprávam dopady koronakrízy tlmiť. Pandémia COVID-19 ...

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019Garancia

20.10.2020, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonom č. 264/2020 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa ...

ROZPOČET: Minuloročný deficit verejných financií nepatrne navýšili na 1,35 % HDPGarancia

20.10.2020, Zdroj: SITA

Jesenná notifikácia Eurostatu nepatrne navýšila deficit verejných financií SR za minulý rok. Kým podľa pôvodne zverejnených aprílových údajov malo Slovensko vlani hospodáriť s deficitom 1,3 % hrubého domáceho produktu (HDP), po aktuálnej notifikácii Eurostatu ...

Vláda schválila návrh na prípravu a vykonanie celoštátneho testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 v čase núdzového stavuGarancia

20.10.2020, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Vláda poverila Ozbrojené sily SRprípravou a vykonaním celoštátneho testovania obyvateľov vsúvislosti snovým koronavírusom. Vyčlenených má byť do 8000 príslušníkov OS SR. Kabinet o tom rozhodol na mimoriadnom rokovaní v nedeľu 18. októbra 2020. Vláda ...

viac článkov
Najčítanejšie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

2.1.2020, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 22 (1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný 1 ) alebo evidovaný podľa  § 6 ods. 11  a je používaný na zabezpečenie ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Príklad k pomernej časti ročného odpisu pri predaji hmotného majetku podľa § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmovGarancia

26.10.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej výške [§ 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP] . Výnimkou je zostatková cena pri predaji osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie ...

Obeh účtovných dokladov a podpisové vzoryGarancia

18.11.2019, Ing. Miriam Majorová, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miriam Majorová; PhDr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

27.10.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

11.11.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Označovanie obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. januára 2021

12.11.2020, ONLINE, Ing. Martin Hajaš

Školenie je venované novým povinnostiam dovozcov, výrobcov, následných užívateľov a distribútorov nebezpečných chemických zmesí podľa prílohy VIII CLP nariadenia č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení. Oboznámte sa s povinnosťami, ktoré vyplývajú z označovania obalov určitých nebezpečných chemických zmesí od 1. 1. 2021. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

12.11.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

18.11.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

19.11.2020, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese?

10.12.2020, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried

Lektor: Ing. Jarmila Belešová

Dátum: 27.10.2020

Čas konania: 7:30 - 8:30

Čo vám prezradí, že vaši zamestnanci začínajú vyhárať?

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC

Dátum: 28.10.2020

Čas konania: 10:00 - 11:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

Darček k Vášmu predplatnému
Súhrn opatrení počas aktuálneho núdzového stavu
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
október 2020
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
<september  november>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA