Darček mesiaca
Vybrané príklady účtovania osobných nákladov vo verejnej správe

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
20.7.2018 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<jún  august>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Predaj majetku rozpočtovej a príspevkovej organizácie a obceGarancia

11.7.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce považuje za daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie, ktorí vzhľadom na svoju ...
viac

Osobitosti platov zamestnancov štátnej službyGarancia

9.7.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Metodickým usmernením MF č. MF/014199/2017-352 zo dňa 22.06.2017 o účtovaní položiek štátnozamestnaneckého platu v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravuje a sprehľadňuje ...
viac

Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktívaGarancia

6.7.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva predstavujú špecifické položky v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí (vymedzených subjektov verejnej správy v Slovenskej republike). ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Osobitosti obstarania majetku obce z prostriedkov EÚGarancia

4.7.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
V zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p., sú ...
viac

Formulár daňového priznania - daň z príjmov POGarancia

3.7.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť formulár
viac

Príklad k mankám a škodám podľa § 19 ods. 3 písm. d) a g) a § 21 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmovGarancia

2.7.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
Manká a škody sú daňovými výdavkami do výšky prijatých náhrad s výnimkou uvedenou v § 19 ods. 3 písm. g) zákona o dani z príjmov, stratného v maloobchodnom predaji na základe ekonomicky odôvodnených noriem úbytkov tovaru určených daňovníkom ...
viac

Stanovenie odpisov po ukončení stavebných prácGarancia

2.7.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dlhodobý hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka s ohľadom na opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania. Účtovná jednotka je povinná si zostaviť odpisový plán, na základe ktorého vykonáva účtovné odpisy. Pri tvorbe ...
viac

Vlastné zdrojeGarancia

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Právne predpisy Účtovné zobrazenie a vykazovanie vlastných zdrojov a cudzích zdrojov (pasív) vymedzených subjektov verejnej správy upravujú s účinnosťou od 1. 1. 2008 tieto právne predpisy: - zákon č. 431/2002 Z. z. o  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Cudzie zdrojeGarancia

29.6.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký Bankové úvery Na účtoch účtovej skupiny 46 - Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Dlhodobým charakterom bankového úveru sa rozumie obdobie dohodnutej doby splatnosti dlhšie ako jeden ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Usmernenie k zostaveniu ÚZ a podávaniu DP rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou SAV, ktorá sa transformovala na verejnú výskumnú inštitúciuGarancia

29.6.2018, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Finančné riaditeľstvo SR Banská Bystrica, Odbor daňovej metodiky zverejnilo v mesiaci jún na svojej webovej stránke Usmernenie k zostaveniu účtovnej závierky a podávaniu daňového priznania rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou ...
viac
Najčítanejšie

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚGarancia

31.8.2017, Ing. Ingrid Konečná Veverková, Zdroj: Verlag Dashöfer
K základným rozpočtovým pravidlám subjektov verejnej správy patrí pravidlo ustanovené v § 19 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého verejné ...
viac

Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 122 - Služobné hodnotenie štátneho zamestnancaGarancia

1.6.2017, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 122 Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca (1) Služobným hodnotením sa hodnotia odborné vedomosti štátneho zamestnanca, jeho výkonnosť, schopnosti a kompetencie a prístup k osobnému rozvoju a prístup k vzdelávaniu. (2) Služobne hodnotený ...
viac

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad a zásadách pre používanie vozidiel v POGarancia

18.1.2018, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:     Názov internej smernice:   Poskytovanie cestovných náhrad a zásady pre používanie vozidiel   Poradové číslo smernice:     Dátum vyhotovenia internej smernice:     Za správnosť ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k ZP § 52 Domácka práca a teleprácaGarancia

19.4.2018, JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 52 Domácka práca a telepráca (1) Pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (ďalej len „domácka práca”) alebo vykonáva ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Komentár k zákonu o štátnej službe (55/2017 Z.z.) - § 7 - Štátny zamestnanecGarancia

4.5.2018, Kolektív autorov, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 7 Štátny zamestnanec (1) Štátnym zamestnancom na účely tohto zákona je občan, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby alebo bez určenia odboru štátnej služby. (2) Štátnym ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017
Najnovšie Právne predpisy
  • 197/2018 Z.z. novela vyhl. č. 231/2013 Z. z. (vyšlo dňa: 29.6.2018 v čiastke č. 68)
  • 200/2018 Z.z. ustanovuje podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (vyšlo dňa: 4.7.2018 v čiastke č. 69)
  • 201/2018 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 9.7.2018 v čiastke č. 70)
  • 203/2018 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (vyšlo dňa: 10.7.2018 v čiastke č. 71)
  • 209/2018 Z.z. novela zák. č. 61/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 210/2018 Z.z. novela zák. č. 245/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 212/2018 Z.z. novela zák. č. 162/1995 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 213/2018 Z.z. o dani z poistenia (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 215/2018 Z.z. novela zák. č. 185/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
  • 216/2018 Z.z. o rybárstve (vyšlo dňa: 18.7.2018 v čiastke č. 73)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.10.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.9.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

26.9.2018, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: