dnes je 29.3.2023

Najnovšie

Komentár ZDP k § 51cGarancia

27.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál § 51c (1) Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách, pričom po skončení zdaňovacieho obdobia sa preddavky na daň zaplatené na toto zdaňovacie obdobie započítajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie. (2) Na správu dane z príjmov sa použijú ustanovenia osobitného ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDP § 51Garancia

27.3.2023, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál § 51 Postup pri prechode účtovania zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a naopak, a podrobnosti o ustanoveniach tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.   Ustanovenie § 51 zákona o dani z príjmov patrí do oddielu ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k § 51a ZDPGarancia

27.3.2023, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer § 51a (1) Daňovník, ktorý zmení spôsob uplatňovania výdavkov podľa  § 6 ods. 10  na uplatňovanie preukázateľných výdavkov podľa  § 6 ods. 11  a naopak, upraví základ dane postupom, ktorý určí ministerstvo. (2) Daňovník, ktorý v zdaňovacom ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020

Komentár k ZDP § 19 Daňové výdavkyGarancia

27.3.2023, Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Viera Mezeiová, Ing. Peter Horniaček, Ing. Ailina Hanková, Ing. Ján Mintál § 19 (1) Ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, 83 ) preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem výdavku ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácieGarancia

24.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Otázka: V auguste 2022 sme na základe zmluvy o prevode správy majetku štátu od zriaďovateľa MK SR bezodplatne nadobudli DHM, stolový plochý skener nadobudnutý v roku 2015 s pôvodnou nadobúdacou hodnotou 3 450,00 € a oprávkami 3 450,00 €, to znamená úplne odpísaný majetok. Ako ...

Zmluvy o výkone dobrovoľníckej službyGarancia

23.3.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Otázka: Sme nezisková organizácia občianske združenie, pripravujeme a organizujeme rôzne výstavy pre psov, naša organizácia svojím dobrovoľníkom vyplácala cestovné a stravné cez dobrovoľnícke zmluvy. Teraz som čítala nový zákon, že dobrovoľnícku zmluvu môže použiť len ten kto ...

Daňové priznanie k dani z príjmov - riadky relevantné pre neziskové organizácieGarancia

22.3.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mikuláš Hamuľák Výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami zistený v účtovníctve sa pri vyčíslení daňovej povinnosti právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) upravuje nielen o položky pripočítateľné ale ...

Podrobnosti k vyhláške č. 75/2023 Z. z.- Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládežGarancia

21.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V zmysle zákonného splnomocnenia ustanovením § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo zdravotníctva SR dňa 17. februára 2023 schválilo všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti ...

Vplyv vyhlásenia sumy priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2022 na plat starostu obce a primátora mesta v roku 2023Garancia

21.3.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mikuláš Hamuľák Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov patrí starostovi obce, resp. primátorovi mesta plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej ...

Výklad k zákonu č. 74/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodáchGarancia

20.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zásahy súvisiace s hospodárskou činnosťou viedli k zásadným zmenám prirodzeného vodného režimu, fungovania tokov a ich záplavových území. Výsledkom týchto ľudských zásahov je strata prirodzeného fungovania väčšiny slovenských vodných tokov a ich povodí. Zmeny kvalitatívnych a ...

viac článkov
Najčítanejšie

Plat opätovne zvoleného starostu obce v roku 2023Garancia

24.1.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mikuláš Hamuľák Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 29. októbra 2022, obhájili svoj mandát viacerí doterajší starostovia obcí a primátori miest. V tejto súvislosti sa vynára otázka, ako je to s nárokom na plat opätovne zvolených starostov obcí a primátorov miest? Odpoveď ...

Zmena stavu vnútroorganizačných zásobGarancia

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Účtová skupina 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob slúži na účtovanie prírastkov a úbytkov zásob vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob ...

Dostupné v časových verziách: 2023

Účtovanie vrátenia finančných prostriedkov za platby elektrickej energie z vyúčtovania v rozpočtovej organizácii za rok 2021Archív

28.7.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Otázka: Postupujeme v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania v nasledovných účtovných operáciách pri vrátení platieb za elektrickú energiu v zmysle vyúčtovania? Predkontácie: - vrátenie finančných prostriedkov - platby elektrickej energie za minulý rok (2021) 315 ...

Predaj obecného pozemku na žiadosť občana v roku 2021Archív

8.2.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Jozef Sýkora, MBA Obec vlastní stavebný pozemok v zastavanej oblasti. Prišla žiadosť od občana na odkúpenie pozemku pre stavbu RD. Poslanci jednohlasne odsúhlasili predaj pozemku žiadateľovi s určením ceny od znalca. Hlavný kontrolór označil postup poslancov za nesprávny a určil postup zverejnenia ...

Účtovná závierka občianskeho združenia v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Občianske združenie nie je povinné podať daňové priznanie, lebo má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane - podľa par. 12 (príjem podľa par 50 ZoDzP). Nie je povinné podať ani účtovnú závierku do registra podľa zákona (nespĺňa uvedené podmienky). Ale nie som si istá, či podľa ...

více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Postupy účtovania pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie od 1.1.2023

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 14.4.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Motivácia a očakávania zamestnancov

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 15.5.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
31.3.2023 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<február  apríl>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA