dnes je 29.2.2024

Najnovšie

Správne účtovanie zásob spôsobom AGarancia

26.2.2024, Ing. Zuzana Sidorová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Sidorová Otázka: Spoločnosť má od roku 2024 povinnosť účtovať zásoby spôsobom A. Ako správne účtovať tieto prípady? - dopravná spoločnosť, u ktorej väčšinu jej nákupov tvoria náhradné diely, ktoré používa na opravu svojich nákladných automobilov a strojov /je potrebné nákup dielov účtovať ...

Účtovanie drobného majetku v roku 2024Garancia

26.2.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Otázka: Ako zaúčtovať tablet, ktorý sme dostali od SR – Štatistický úrad darovacou zmluvou v hodnote 304,80 Eur? Je potrebné ho zaúčtovať aj do výnosu? Odpoveď: Legislatívna úprava: Z otázky nepoznám typ účtovnej jednotky. Predpokladám, že išlo napr. o rozpočtovú organizáciu, ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 17/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o podpísaní Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiamGarancia

23.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová 30. mája 2023 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila ...

Použitie rezervného fondu v roku 2024Garancia

23.2.2024, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Otázka: Je možné v roku 2024 použiť prostriedky rezervného fondu na splátku istiny bankového úveru? Odpoveď: Legislatívna úprava: Zákon č. 583/2004 Z. z. v platnom znení § 10 Pohľad autora na problematiku: Obec nemusí dodržiavať pravidlo použitia prostriedkov rezervného fondu ...

Zánik daňovej povinnostiGarancia

23.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Otázka: SZČO mal v obchodnom majetku osobné vozidlo od roku 2015. V roku 2022 ho vyradil z obchodného majetku do osobného vlastníctva, za rok 2022 podal riadne DP DMV. V roku 2023 ho vôbec nepoužíval na podnikanie, ani o ňom neúčtoval. Teraz podal oznámenie o zániku daňovej povinnosti ...

Pokyny a usmernenia v oblasti dane z príjmov pre právnické osobyGarancia

22.2.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová Jednou z hlavných úloh Finančného riaditeľstva SR v súlade so zákonom č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. je zabezpečovanie jednotného uplatňovania osobitných predpisov. Túto svoju úlohu Finančné riaditeľstvo SR plní nielen vydávaním ...

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru z EÚGarancia

22.2.2024, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ján Mintál Otázka: Radi by sme sa informovali ohľadom dátumu daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z EÚ. Teraz sa nám dostala do rúk faktúra z CZ, dátum vyhotovenia faktúry je 21. 12. 2023, fyzická dodávka 19. 12. 2023. Musíme urobiť dodatočné DP za december 2023, ako je to s kontrolným výkazom ...

DPH zaplatená v inom členskom štáteGarancia

21.2.2024, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ivana Glazelová Otázka: Firma z Česka, ktorá nám dodáva tovar, je platcom DPH s prideleným českým IČ DPH. Od októbra 2023 sme platcami DPH na Slovensku. Od českej firmy sme dostali 1 faktúru s DPH 21 % a ďalšie faktúry s DPH 20 %. Na českých faktúrach nie je uvedené, v akom režime dodaný tovar fakturujú ...

Podrobnosti k vyhláške č. 15/2024 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtovGarancia

21.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom vyhlášky je upresniť podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov, podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora a podrobnosti o uplatňovaní opatrení podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a ...

Daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie a povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023Garancia

21.2.2024, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Michaela Vidová Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb (ďalej len „daňové priznanie”) je podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZDP ”) povinná podať každá právnická osoba bez ohľadu na to, či vykonávala svoju činnosť, vykázala účtovný ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ladislav Zakhar PhD. Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme v súdnom spore nakoniec zaplatiť aj náhradu ...

Registratúrny plán (návrh)Garancia

19.6.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Registratúrna značka     Vecný obsah dokumentu     Znak hodnoty Lehota uloženia /v rokoch/          VŠEOBECNÉ          AA    Analýzy a rozbory (finančných plánov, investičných plánov, ukazovateľov ...

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

10.10.2020, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku dôležitý, pretože ovplyvňuje ...

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vnútorné predpisy (vlastné smernice) k Zákonníku práceGarancia

19.6.2023, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.  Stiahnuť dokument Vnútorné predpisy zamestnávateľa k Zákonníku práce v oblasti odmeňovania, odstupného, odchodného a stravovania V zmysle Zákonníka práce je možné konkrétne podmienky odmeňovania ...

Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmenyGarancia

17.10.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):       Názov smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri tuzemských pracovných cestách, pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, pri vzniku pracovného pomeru a pri ...

více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2024

13.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Colné predpisy pri dovoze, vývoze a tranzite v praxi v roku 2024

25.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Tibor Vojtko

Oboznámte sa s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2024

10.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Aká škola a práca je pre mladých ľudí správna?

V podcaste - Aká škola a práca je pre mladých ľudí správna? - sa dozviete o tom ako sa dá pomôcť mladým ľuďom zistiť aké majú nadanie, osobn...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Účtovanie o dlhodobom majetku RO a PO a zdrojoch jeho krytia v roku 2024

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 12.3.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prevod majetku obcí z pohľadu katastra nehnuteľností

Lektor: JUDr. Lucia Filagová

Dátum: 25.3.2024

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
29.2.2024 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 20.9.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,75 %
Hlavné refinančné operácie 4,50 %
Jednodňové sterilizačné operácie 4,00 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2024
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
<január  marec>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA