dnes je 4.8.2021

Najnovšie

Poznámky pod čiarou k zákonu č. 222/2004 Z.z.Garancia

30.7.2021, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

1) Napríklad zákon č  36/1967 Zb  o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č 238/2000 Z z , zákon Národnej rady Slovenskej republiky č  233/1995 Z z  o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z.Garancia

29.7.2021, ., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie 1 Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17 novembra 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - postup vrátenia dane z pridanej hodnoty osobám podliehajúcim zdaneniu, ktoré nesídlia na území Spoločenstva (Ú v

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019

Sociálna poisťovňa k dnešnému dňu priznala kompenzácie viac ako 45 tisícom diskriminovaných žien i mužovGarancia

29.7.2021, Zdroj: Sociálna poisťovňa

... Tisícky poistencov, ktorí boli diskriminovaní v súvislosti s neskorším odchodom do dôchodku, v týchto dňoch dostávajú zo Sociálnej poisťovne finančnú kompenzáciu. Tisícky poistencov, ktorí boli diskriminovaní v súvislosti s neskorším odchodom do dôchodku, v týchto dňoch dostávajú zo Sociálnej poisťovne ...

Po doriešení prebratia kompetencií pri školách patriacich pod rezort vnútra začne diskusia o kompetenciách pri materských školáchGarancia

29.7.2021, Zdroj: SITA

... Po tom čo sa dorieši prebratie kompetencií pri školách spadajúcich pod Ministerstvo vnútra SR, začne sa diskusia o prevzatí kompetencií pri materských školách a školských kluboch detí. Uviedol to minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) koncom júna v rozhovore pre portál ...

Rezort práce navrhuje zriadiť Radu vlády SR pre rodinu a demografický vývojGarancia

29.7.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje zriadiť Radu vlády SR pre rodinu a demografický vývoj. Má ísť o poradný orgán prepájajúci štátne inštitúcie,samosprávu, akademické inštitúcie, či stavovské organizácie pri tvorbe a realizácii politiky štátu v oblasti rodiny a demografického vývoja ...

Do medzirezortného pripomienkového konania predložili novelu zákona o registri adriesGarancia

29.7.2021, Zdroj: SITA

... Ministerstvo vnútra SR (MV SR) dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona o registri adries. Hlavným cieľom novely je zvýšenie právnej istoty pri zápise údajov do registra adries a doplnenie údajov v súlade s potrebami orgánov verejnej moci. Ide najmä o presné určenie mestských ...

Komentár k ZDPH § 85kj Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021Garancia

28.7.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 85kj Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2021 (1) Ak chce zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie okrem zdaniteľnej osoby, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu podľa  § 68a  v znení účinnom do 30. júna 2021, uplatňovať od 1. júla 2021 osobitnú úpravu podľa  § 68a ...

Rast HDP samosprávnych krajov súvisí aj investíciami do výskumu či vzdelaním obyvateľovGarancia

28.7.2021, Zdroj: SITA

... Rast hrubého domáceho produktu (HDP) súvisí aj s investíciami do výskumu, vzdelania obyvateľov či životného prostredia. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedali predseda združenia samosprávnych krajov SK8 a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič a analytik projektu Efektívne regióny ...

Komentár k ZDPH § 82 Zrušenie registrácie osoby identifikovanej pre daň podľa § 7Garancia

27.7.2021, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer

... § 82 (1) Osoba registrovaná podľa  § 7  môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom kalendárnom roku celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého v tuzemsku z iného členského štátu nedosiahne 14 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota tovaru ...

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Účtovanie čiastočne odpísaného nehnuteľného majetku rozpočtovej organizácie v roku 2021Garancia

27.7.2021, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na základe zmluvy o prevode správy hnuteľného a nehnuteľného majetku štátu nám, ako rozpočtovej organizácie od inej rozpočtovej organizácie, bol bezodplatným prevodom prevedený majetok štátu. Chceme sa spýtať, či je postup účtovania čiastočne odpísaného nehnuteľného majetku správny ...

viac článkov
Najčítanejšie

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovArchív

10.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním. Štátna rozpočtová ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyArchív

10.10.2020, Ing. Jana Vršková, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku dôležitý, pretože ovplyvňuje ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný 021 ...

Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanieGarancia

15.2.2021, Ing. Eva Gášpárová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na stiahnutie Názov účtovnej jednotky (adresa)     Názov vnútropodnikovej smernice   Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanie   Prílohy     Číslo smernice     Rozsah platnosti     Za správnosť smernice zodpovedá     Za dodržiavanie smernice zodpovedá     ...

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomArchív

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancovi sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancovi. Účet 335 je aktívny účet a jeho zostatok sa vykazuje ...

Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018
více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

18.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

24.8.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

14.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

27.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

26.10.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 5.8.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Aktuality z oblasti sociálneho poistenia

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 12.8.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2021
PoUtStŠtPiSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
<júl  september>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA