Darček mesiaca
Účtovanie a vykazovanie dlhodobého hmotného majetku v roku 2019

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.2.2019 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2019
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   
<január  marec>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zníženie energetickej náročnosti verejných budovGarancia

20.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí onenávratný finančný príspevok skódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48, ktorej cieľom je ...
viac

Zdaňovanie príjmov plynúcich z dlhopisov a pokladničných poukážok u subjektov verejnej správyGarancia

20.2.2019, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Príjem z predaja cenných papierov u subjektov verejnej správy (ako daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie) podlieha v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov zdaneniu ...
viac

Intenzifikácia a modernizácia existujúcich úpravní povrchových vôdGarancia

20.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo koncom decembra v poradí už 47. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP- ...
viac

Nový zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správeGarancia

20.2.2019, Mgr. Jana Takáčová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Začiatkom apríla 2019 nadobudne účinnosť prvá časť ustanovení zákon č. 35/2019 Z.z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol Národná rada Slovenskej republiky schválila v decembri 2018. Začiatkom apríla 2019 ...
viac

Zamestnanecké benefity v roku 2019Garancia

15.2.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Zamestnanecké benefity sú, okrem dobrého platu, pre zamestnanca cesta k dlhodobej spokojnosti a k nízkej fluktuácii. Dnes sa ale nehovorí len o finančných benefitoch, ale veľmi dôležitým je najmä voľný čas, ktorý môžu stráviť s  ...
viac

Ako sa pripraviť na pracovný pohovorGarancia

15.2.2019, Mgr. MSc. Soňa Štefková, PgCert., Zdroj: Verlag Dashöfer
Vo všeobecnosti platí, že ak poslucháčov nedokážete zaujať svojou prezentáciou v priebehu prvých 30 sekúnd, zrejme sa Vám to už vôbec nepodarí. Podobne je to aj pri pracovnom pohovore, kde si o Vás personalista vytvorí obrázok ...
viac

Zásady pre zvýšenie bezpečnosti a kvality nakupovaných surovín pre hromadné stravovanieGarancia

14.2.2019, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Nie je jedno, aké potraviny jedia naše deti. Ešte v roku 2016 sme predložili do vlády odporúčania pre nakupovanie surovín pre hromadné stravovanie. Cena by nemala byť jediným kritériom. Žiadne peniaze nestoja za to, aby sme hazardovali so zdravím našich detí. ...
viac

Ochrana osobných údajov v kontexte voliebGarancia

14.2.2019, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Dávame do pozornosti, že Európska komisia vydala Usmernenie o uplatňovaní práva Únie v oblasti ochrany údajov v kontexte volieb. Dávame do pozornosti, že Európska komisia vydala Usmernenie o uplatňovaní práva Únie v oblasti ochrany údajov v kontexte volieb. ...
viac

Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poisteniaGarancia

12.2.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 33 − Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia Na účtoch účtovej triedy 33 sa účtujú zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a orgánmi sociálneho a zdravotného ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondovGarancia

12.2.2019, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zdroj: Verlag Dashöfer
Gymnáziá majú naďalej možnosť žiadať o finančné prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os ...
viac
Najčítanejšie

Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou od 1. 1. 2019Garancia

4.2.2019, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Smernica o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou č. [doplniť číslo] Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Táto smernica je vypracovaná ako interný predpis verejného obstarávateľa [doplniť názov] v zmysle ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018

Komentár k ZDP § 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetkuGarancia

9.2.2018, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer
§ 22 (1) Odpisovaním sa na účely tohto zákona rozumie postupné zahrnovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný1) alebo evidovaný podľa § 6 ods. 11 a je používaný na zabezpečenie ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

12.1.2019, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016

Zaraďovanie do platových stupňov vo verejnej správeArchív

13.9.2012, Ing. Ján Mintál, Zdroj: Verlag Dashöfer
Jediným kritériom na zaradenie zamestnanca do platového stupňa v rámci verejnej správy je započítaná prax . Po prvom zaradení zamestnanca do platového stupňa sa jeho plat za predpokladu, že vykonáva rovnakú pracovnú činnosť, s narastajúcou praxou automaticky ...
viac
Najnovšie Právne predpisy
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 27/2019 Z.z. novela rozh. č. 349/2018 Z. z. (vyšlo dňa: 4.2.2019 v čiastke č. 12)
  • 28/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (vyšlo dňa: 4.2.2019 v čiastke č. 12)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 32/2019 Z.z. na rok 2019 ustanovuje hodnoty výstrojných súčastí, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 34/2019 Z.z. vo veci nesúladu § 33a zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a § 13 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 35 ods. 1 v spojení s čl. 13 ods. 4 a čl. 55 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 11.2.2019 v čiastke č. 15)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 36/2019 Z.z. novela zák. č. 586/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.2.2019 v čiastke č. 17)
  • 37/2019 Z.z. novela zák. č. 180/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 19.2.2019 v čiastke č. 18)
  • 38/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu niektorých ustanovení Trestného zákona s Ústavou Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 20.2.2019 v čiastke č. 19)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.1.2019, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

12.3.2019, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

24.4.2019, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: