Darček mesiaca
Cestovne náhrady podvojnom účtovníctve v roku 2018

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
1.10.2018 - Daň z príjmu PO a FO

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 16.3.2016
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,40 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

4,80 €

12 - 18 hodín

7,10 €

nad 18 hodín

10,90 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2018
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
<august  október>
PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

PREDPOVEĎ POČASIA

 

 

Najnovšie

Zástupcovia samospráv z V4 diskutovali o modernizácii miestGarancia

26.9.2018, Zdroj: Ministerstvo hospodárstva SR
Zástupcovia samosprávy z krajín Vyšehradskej skupiny (V4) sa zišli v Sliači na medzinárodnej konferencii „Municipálna V-4: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu“. Podujatie zorganizovalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v rámci národného ...
viac

Účtovanie záväzkov z titulu miezd a platovGarancia

24.9.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce avyššie územné celky (vrátane ich rozpočtových apríspevkových organizácií) vedú účtovníctvo v zmysle zákona č.431/2002Z. z. oúčtovníctve Rozpočtové organizácie, príspevkové ...
viac

Zákonné kompetencie starostu obce a obecného zastupiteľstvaGarancia

18.9.2018, Mgr. Simona Laktišová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú orgánmi obce s rôznymi kompetenciami, ktoré ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta obce a obecné zastupiteľstvo sú orgánmi obce s rôznymi ...
viac

Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Garancia

17.9.2018, Zdroj: Únia miest Slovenska
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 Z. z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí z 10. júla 2018 je dňom konania volieb do orgánov samosprávy obcí sobota 10. november 2018. Na základe rozhodnutia predsedu ...
viac

Obstaranie stravných lístkov obceGarancia

17.9.2018, Ing. Ingrid Šabíková PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Stravné lístky - ceniny patria medzi krátkodobý finančný majetok. V zmysle § 25 ods. 1 písm. c) zákona účtovníctve sa ceniny oceňujú ich menovitou hodnotou. Stravný lístok slúži ako platobný prostriedok. Rozpočtové organizácie ...
viac

Účtovanie a odpisovanie majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku zvereného do správy alebo prenechaného do užívaniaGarancia

13.9.2018, Ing. Michaela Vidová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Prevod správy majetku obce upravuje zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Majetok obce tvoria nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo ...
viac

Elektronický kontraktačný systém a elektronické trhovisko a ich používateliaGarancia

12.9.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Novelizácia zákona č.  25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1.7.2013 priniesla do verejného obstarávania nový postup zadávania podlimitných zákaziek za účelom ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Registrácia objednávateľa v rámci elektronického trhoviskaGarancia

11.9.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Elektronický kontraktačný systém (EKS) a jeho funkcionalita Elektronické trhovisko (ET) sú pre všetkých používateľov dostupné na internetových adresách www.eks.sk a www.minv.sk. Ako som uvádzala v predchádzajúcom článku, používateľom EKS a  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Registrácia dodávateľa v rámci elektronického trhoviskaGarancia

10.9.2018, Mgr. Martina Galabová, Zdroj: Verlag Dashöfer
V predchádzajúcom článku som sa venovala registrácii Objednávateľa, v tomto to bude postup registrácie osoby ako Dodávateľa.  Dodávateľ  je osoba - hospodársky subjekt/záujemca/uchádzač podľa  § 2 ods. 5 písm. a) až c)  zákona alebo ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnostiGarancia

10.9.2018, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian ; PhD. Ing. Ján Šelbacký, Ing. Jozef Sýkora, MBA Účtová skupina 65  - Zúčtovanie  rezerv  a opravných  položiek  z prevádzkovej a finančnej  činnosti  a zúčtovanie časového rozlíšenia slúži na účtovanie použitia a zrušenia zákonných a  ...
viac Dostupné v časových verziách: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najčítanejšie

Dlhodobý majetok v neziskových účtovných jednotkách - Podsúvahové účtyGarancia

4.5.2018, Ing. Jana Vršková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Účtová skupina 77 až 79 - Podsúvahové účty Účtovná jednotka si vytvára podľa svojho rozhodnutia jednotlivé podsúvahové účty s číslami 771 až 798. Na týchto účtoch sa účtuje majetok, ktorý sa nevykazuje v súvahe, ale je pre účtovnú jednotku ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účet 512 - CestovnéGarancia

23.11.2017, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Štefan Fabian, PhD.; Ing. Ján Šelbacký; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Na tomto účte sa účtujú prvotné náklady účtovnej jednotky spojené s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami ako i iné náhrady vyplývajúce zo zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Účtovanie súdnych poplatkov, trov a znaleckej odmenyGarancia

30.6.2017, Ing. Ladislav Zakhar PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako máme účtovať nasledovnú záležitosť? Prehrali sme súdny spor a máme zaplatiť sumu 14 780,90 eur a úroky z omeškania vo výške 3096,90 eur, t.j. spolu 17 877,80 eur. Je to pre nás považované za škodu? My ako neúspešný účastník musíme ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Smernica upravujúca obeh účtovných dokladov a podpisové vzory v POGarancia

24.1.2018, Ing. Miriam Majorová, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Miriam Majorová; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Stiahnuť dokument Názov organizácie:       Názov internej smernice:   Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory   Poradové číslo smernice:       Dátum vyhotovenia internej smernice:       Za správnosť smernice ...
viac Dostupné v časových verziách: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

Základná finančná kontrola a jej aplikácia v praxiGarancia

30.6.2017, Ing. Iveta Harušťáková, Mgr. Jozef Sýkora, Zdroj: Verlag Dashöfer
Ing. Iveta Harušťáková; Mgr. Jozef Sýkora MBA Problematiku základnej finančnej kontroly s účinnosťou od 1. 1. 2016 novo upravuje ustanovenie § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ...
viac Dostupné v časových verziách: 2018 | 2017 | 2016 | 2015
Najnovšie Právne predpisy
  • 239/2018 Z.z. o uložení dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 23.8.2018 v čiastke č. 86)
  • 241/2018 Z.z. novela vyhl. č. 65/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2018 v čiastke č. 87)
  • 242/2018 Z.z. novela vyhl. č. 322/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2018 v čiastke č. 87)
  • 244/2018 Z.z. novela nar. vl. č. 296/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 30.8.2018 v čiastke č. 88)
  • 248/2018 Z.z. o reprezentatívnej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vrátane jej dodatkov (vyšlo dňa: 4.9.2018 v čiastke č. 89)
  • 253/2018 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 13.9.2018 v čiastke č. 91)
  • 258/2018 Z.z. ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (vyšlo dňa: 18.9.2018 v čiastke č. 92)
  • 260/2018 Z.z. novela op. 472/2010 Z. z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 261/2018 Z.z. novela op. 628/2007 Z.z. (vyšlo dňa: 20.9.2018 v čiastke č. 93)
  • 266/2018 Z.z. novela vyhl. č. 250/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 25.9.2018 v čiastke č. 96)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Vedenie účtovníctva a daňové povinnosti v neziskovej organizácii

29.10.2018, Bratislava
Lektorka: Ing. Hedviga Vadinová
Seminár poskytne účastníkom všetky potrebné informácie o vedení účtovnej evidencie neziskových organizácií, prehľad v daňových povinnostiach a zároveň ponúka právne minimum týkajúce sa tretieho sektora... Prihláška tu!

Správa registratúrnych záznamov a archív organizácie

27.9.2018, Bratislava
Lektorka: PhDr. Mária Munková
Získajte prehľad o správe registratúrnych záznamov a archívu organizácie. Školenie je zamerané i na prehľad aktuálnych pravidiel a trendov v správe dokumentov a v starostlivosti o archívne dokumenty ich pôvodcov... Prihláška tu!

Odmeňovanie a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

26.9.2018, Bratislava
Lektorka: Jarmila Belešová
Rozšírte si svoje odborné vedomosti z problematiky odmeňovania zamestnancov škôl a školských zariadení. Zistite, aké osobitosti so sebou prináša odmeňovanie pedagogických zamestnancov. Na seminári získate okrem iného aj prehľad povinných písomností v súvislosti s odmeňovaním zamestnancov a výkon základnej finančnej kontroly v súvislosti s odmeňovaním.... Prihláška tu!

 

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: