dnes je 5.12.2020

Najnovšie

Konsolidovaná účtovná závierkaArchív

4.12.2020, Ing. Miriam Majorová, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Účelom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, t. j. v konsolidovanej účtovnej závierke sú zobrazené len vzťahy s  účtovnými jednotkami mimo konsolidovaného ...

Dostupné v časových verziách: 2020

Otvorená výzva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na obstaranie ochranných pomôcokGarancia

3.12.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyhlásilo „Otvorenú výzvu na predkladanie ponúk k priamemu rokovaciemu konaniu podľa § 81 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a ...

Vláda schválila brexitovú novelu zákona o pobyte cudzincovGarancia

3.12.2020, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Vláda2. decembra 2020 schválilanávrh novely zákona č. 404/2001 Z. z. opobyte cudzincov. Vláda 2. decembra 2020 schválila návrh novely zákona č. 404/2001 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorý na rokovanie predložil minister vnútra Roman Mikulec. Navrhované zmeny ...

Verejné obstarávanie inovatívnych riešení - všeobecná metodika ÚVOGarancia

2.12.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO”) pripravil Všeobecnú metodiku verejného obstarávania inovatívnych riešení, kde sa venuje najmä „vybraným postupom a zákonným inštitútom, ktoré sú z hľadiska ...

Analýza odpadového hospodárstva v krajských mestáchGarancia

2.12.2020, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Voblasti životného prostredia patrí zabezpečenie funkčného systému odpadového hospodárstva vmestách aobciach medzi jednu znajdôležitejších anajrozsiahlejších kompetencií samospráv. V oblasti životného prostredia patrí zabezpečenie funkčného systému ...

Nové opatrenia pri ohrození verejného zdravia - prevádzkovatelia zariadení verejného stravovaniaGarancia

1.12.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vo Vestníku vlády Slovenskej republiky čiastke 17/2020 vyšla nová vyhláška ÚVZ SR, ktorou sa s účinnosťou od 27.11.2020 ustanovili nové opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a ...

Navrhovaná novela zákonníka práce s plánovanou účinnosťou od 01.03.2021Garancia

1.12.2020, Mgr. Jana Sapáková, LL.M. Eur, Eversheds Sutherland, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela má priniesť viaceré dlho očakávané zmeny v pracovnom práve. Tie najvýznamnejšie sú priblížené ďalej v texte. Možnosť výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie Novela zákonníka ...

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správyGarancia

1.12.2020, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky

Ministerstvo financií SR, vychádzajúc z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020, predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a ...

ZMOS vypracoval manuál k zákonu o oznamovateľoch protispoločenskej činnostiGarancia

1.12.2020, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska v rámciprojektovej aktivity Včasná intervencia, ktorá je súčasťou národného projektu Modernizácia miestnej úzmenej samosprávy vypracovalo manuál k zákonu o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti. Združenie miest a obcí ...

Začali sa prípravy na historicky prvé plne elektronické a integrované sčítanie obyvateľov 2021Garancia

30.11.2020, JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal, Zdroj: Verlag Dashöfer

Štatistický úrad SR odštartoval informačnú kampaň k sčítaniu obyvateľov, s cieľom naučiť obyvateľov, ako správne použiť aplikácie na sčítavanie obyvateľstva. Sčítavanie prebehne prostredníctvom ...

viac článkov
Najčítanejšie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celkyArchív

30.6.2017, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Štefan Fabian  PhD. Ing. Ján Šelbacký Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Aktivované náklady na vývoj 013 - Softvér 014 - Oceniteľné práva 018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok 02 ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancomArchív

3.5.2019, Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účte 335 - Pohľadávky voči zamestnancovi sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancovi. Účet ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Technické zhodnotenie dlhodobého majetku alebo oprava z praktického pohľaduGarancia

16.3.2018, Ing. Jana Hvojníková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V predchádzajúcom článku sme sa venovali problematike technického zhodnotenia majetku a naznačili sme si základné rozdiely medzi technickým zhodnotením a opravou dlhodobého majetku. V tejto časti si na konkrétnych príkladoch ukážeme ...

Účtovanie zásob na príkladochGarancia

13.7.2017, Ing. Miriam Majorová, PhD., Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA Pre jednoznačné pochopenie problematiky účtovania zásob uvádzame v tejto časti príklady účtovania zásob v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

Účtovanie na finančných účtoch formou príkladovGarancia

10.10.2020, Ing. Štefan Fabian, PhD., Dr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobne ako v iných častiach tejto príručky, aj v časti venovanej finančným účtom uvádzame príklady účtovania v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými ...

Dostupné v časových verziách: 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017
více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2020

10.12.2020, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - zmeny od 1.1.2020

14.12.2020, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2020. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2020

17.12.2020, ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.2.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v zákone o sociálnom poistení v roku 2021

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 10.12.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Personalistika a príprava podkladov na spracovanie miezd

Lektor: Ing. Miriam Vosátková, Alena Lipovská, PhD.

Dátum: 15.12.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
december 2020
PoUtStŠtPiSoNe
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
<november  január>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA