dnes je 3.6.2023

Najnovšie

Podrobnosti k nariadeniam č. 178/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca a č. 179/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na UkrajineGarancia

2.6.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 1. júna 2023 nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 179/2023 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Príspevok za poskytnutie ubytovania odídencovi v ubytovacom zariadení sa predlžuje od 1. júna do konca roka 2023. Výška ...

Podrobnosti k vyhláške č. 175/2023 Z. z. Vyhláška MPaRV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomnéhoGarancia

1.6.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Novelou zákona  č. 504/ 2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č.  257/2022 Z. z. sa, s účinnosťou od 1. septembra 2022, v  § 14 ods. 2 uložila povinnosť nájomcom viesť výlučne elektronickú ...

Podrobnosti k vyhláške č. 174/2023 Z. z. Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 232/2014 Z. z., ktorou sa upravuje postup poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, zdravotnej poisťovne a ÚDZS pri poskytovaní cezhraničnej zdravotnej starostlivostiGarancia

31.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od 1. mája 2023 nadobúdajú účinnosť zmeny v oblasti cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sú výsledkom zákona č. 518/2022 Z. z. Cieľom prijatých legislatívnych zmien bolo upustenie od zbytočných administratívnych požiadaviek týkajúcich sa žiadosti o preplatenie nákladov ...

Účtovanie precenenia zásob v štátnej rozpočtovej organizácii v roku 2023Garancia

31.5.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Otázka: Štátna rozpočtová organizácia má na sklade 112 zásoby, ktoré chce predať vo vyššej cene (obilie vypestované vo vlastnej réžii vo vedľajšom hospodárení). Komisia urobila precenenie zásob. Ako zaúčtovať navýšenie zásob MD 112/ D ? ,treba na skladovej karte navýšiť cenu, ...

Účtovanie dobropisu v obciGarancia

31.5.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Otázka: Mám otázku ohľadne zúčtovania faktúry za telefón. 1. 7. 2022 nám prišla FA za telefón v hodnote 91,50 €. Následne prišiel dobropis, ale len v papierovej forme, to znamená poštou v sume 71,51 € – bola z tohto dobropisu odrátaná suma už nasledujúcej faktúry za august v sume 19,99 ...

Výklad k zákonu č. 172/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SRGarancia

30.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Najnovšia novela zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, reaguje na bezprecedentný nárast spotrebiteľských cien, ktorý sa nevyhol ani nákladom ...

Podrobnosti k vyhláške č. 173/2023 Z. z. - Vyhláška MŠVVaŠ SR o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancovGarancia

30.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Za účelom naplnenia potrieb aplikačnej praxe, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo dňa 24. mája 2023 vyhlášku č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. K vydaniu tohto predpisu došlo ...

Účtovanie stravného a školného medzi rozpočtovými organizáciamiGarancia

30.5.2023, Ing. Štefan Fabian, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian Otázka: Chcela by som sa opýtať, aká by bola najlepšia cesta pre vyrovnanie stravného a školného medzi organizáciami. Školné a stravné zaplatili rodičia na účet danej škôlky, ktorú navštevujú počas roka ich deti. Počas leta sa tieto prostriedky ďalej preposlali z príjmového účtu, resp ...

Účtovanie energií spojených s nájmom nebytových priestorov v príspevkovej organizácii zriadenej VÚC roku 2023Garancia

30.5.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Otázka: Sme príspevková organizácia zriadená VÚC. Máme priestory, ktoré prenajímame. Fakturujeme osobitne nájom a osobitne služby (energie). Služby fakturujeme preddavkovo a 2x ročne sa robí vyúčtovanie. Postupujeme správne ak, tržby za nájom účtujeme 378/648 a tržby za energie ...

Výklad k zákonu č. 170/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného právaGarancia

29.5.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom tejto novely zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva je zavedenie transparentnosti do spracovania výsledkov volieb konaných v Slovenskej republike a to takým spôsobom, že zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebných okrskoch sa budú musieť ...

viac článkov
Najčítanejšie

Plat opätovne zvoleného starostu obce v roku 2023Garancia

24.1.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mikuláš Hamuľák Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 29. októbra 2022, obhájili svoj mandát viacerí doterajší starostovia obcí a primátori miest. V tejto súvislosti sa vynára otázka, ako je to s nárokom na plat opätovne zvolených starostov obcí a primátorov miest? Odpoveď ...

Zmena stavu vnútroorganizačných zásobGarancia

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Účtová skupina 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob slúži na účtovanie prírastkov a úbytkov zásob vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob ...

Dostupné v časových verziách: 2023

Účtovanie vrátenia finančných prostriedkov za platby elektrickej energie z vyúčtovania v rozpočtovej organizácii za rok 2021Archív

28.7.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Otázka: Postupujeme v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania v nasledovných účtovných operáciách pri vrátení platieb za elektrickú energiu v zmysle vyúčtovania? Predkontácie: - vrátenie finančných prostriedkov - platby elektrickej energie za minulý rok (2021) 315 ...

Predaj obecného pozemku na žiadosť občana v roku 2021Archív

8.2.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Jozef Sýkora, MBA Obec vlastní stavebný pozemok v zastavanej oblasti. Prišla žiadosť od občana na odkúpenie pozemku pre stavbu RD. Poslanci jednohlasne odsúhlasili predaj pozemku žiadateľovi s určením ceny od znalca. Hlavný kontrolór označil postup poslancov za nesprávny a určil postup zverejnenia ...

Účtovná závierka občianskeho združenia v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Občianske združenie nie je povinné podať daňové priznanie, lebo má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane - podľa par. 12 (príjem podľa par 50 ZoDzP). Nie je povinné podať ani účtovnú závierku do registra podľa zákona (nespĺňa uvedené podmienky). Ale nie som si istá, či podľa ...

více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

8.6.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

7.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

10.7.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Protest prokurátora z pohľadu starostu obce v roku 2023

Lektor: JUDr. Ivan Syrový, PhD.

Dátum: 6.6.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.6.2023 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 10.5.2023
Jednodňové refinančné operácie 4,00 %
Hlavné refinančné operácie 3,75 %
Jednodňové sterilizačné operácie 3,25 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2023
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<máj  júl>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA
Najnovšie články
viac článkov