dnes je 13.7.2024

Input:

55/2017 Z.z., Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.2.2022

55/2017 Z.z.
ZÁKON
z 1. februára 2017
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
334/2017 Z.z.
1. 1. 2018
dopĺňa § 193a a poznámku pod čiarou
63/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
dopĺňa § 7
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 12, § 15 a § 38
314/2018 Z.z.
1. 3. 2019
ruší Čl. III
318/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 18 novelizačných bodov
347/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa § 171
6/2019 Z.z.
1. 2. 2019
dopĺňa § 7 a poznámky pod čiarou
35/2019 Z.z.
1. 4. 2019
dopĺňa § 193b a poznámku pod čiarou
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa § 1 a poznámky pod čiarou
90/2019 Z.z.
12. 4. 2019
mení § 186
54/2019 Z.z.
1. 3. 2019
mení a dopĺňa § 7 a poznámku pod čiarou
319/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení § 171
397/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
470/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 228 novelizačných bodov
470/2019 Z.z.
1. 2. 2022
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
126/2020 Z.z.
21. 5. 2020
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
134/2020 Z.z.
26. 5. 2020
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
423/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 28 novelizačných bodov
76/2021 Z.z.
1. 3. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRINCÍPY ŠTÁTNEJ SLUŽBY
Čl. 1
Princíp politickej neutrality
Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch uprednostňujú verejný záujem pred politickým záujmom a konajú spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o tom, že zvýhodňujú ktorúkoľvek politickú stranu alebo politické hnutie. Princíp politickej neutrality sa uplatňuje najmä prostredníctvom povinnosti štátneho zamestnanca konať politicky neutrálne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu služobného úradu s politickými záujmami, nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby v prospech politickej strany alebo politického hnutia a prostredníctvom povinnosti služobného úradu rozhodovať v štátnozamestnaneckých vzťahoch politicky neutrálne.
Čl. 2
Princíp zákonnosti
Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby a služobný úrad v štátnozamestnaneckých vzťahoch konajú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, právne záväznými aktmi Európskej únie, právnymi predpismi Slovenskej republiky, služobnými predpismi a ostatnými vnútornými predpismi. Ochranu štátneho zamestnanca voči konaniu, ktoré sa považuje za nezákonné, zaručujú zákonom ustanovené práva štátneho zamestnanca.
Čl. 3
Princíp transparentného zamestnávania
Služobný úrad zabezpečuje verejný prístup k informáciám o výberovom konaní a uchádzač o štátnu službu má právo na verejný prístup k týmto informáciám. Každý uchádzač o štátnu službu má rovnakú možnosť prihlásiť sa do výberového konania na štátnozamestnanecké miesto a po splnení zákonom ustanovených podmienok prijatia do štátnej služby má právo na prijatie do štátnej služby. Služobný úrad vyhlasuje, uskutočňuje a zrušuje výberové konanie za podmienok a spôsobom, ktorý ustanovuje tento zákon.
Čl. 4
Princíp efektívneho riadenia
Služobný úrad riadi štátnych zamestnancov efektívne a hospodárne. Princíp efektívneho riadenia štátnych zamestnancov sa uplatňuje najmä riadením a kontrolou štátnych zamestnancov vedúcimi štátnymi zamestnancami, vytváraním podmienok na riadne vykonávanie štátnej služby prostredníctvom systemizácie štátnozamestnaneckých miest a služobného hodnotenia.
Čl. 5
Princíp nestrannosti
Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby uprednostňuje verejný záujem pred osobným záujmom a služobný úrad pri rozhodovaní v štátnozamestnaneckých vzťahoch koná objektívne. Princíp nestrannosti sa uplatňuje najmä povinnosťou štátneho zamestnanca pri výkone štátnej služby konať a rozhodovať nestranne, zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov služobného úradu s osobnými záujmami, a nezneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby vo vlastný prospech alebo v prospech iného.
Čl. 6
Princíp profesionality
Štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby koná odborne, svedomito, v súlade s Etickým kódexom štátneho zamestnanca a služobný úrad mu poskytuje alebo zabezpečuje zodpovedajúce vzdelávanie na dosiahnutie takej úrovne odborných kompetencií, ktorá mu umožní kvalitný výkon štátnej služby. Princíp