dnes je 13.7.2024

Input:

213/1997 Z.z., Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení účinnom k 31.12.2021

213/1997 Z.z.
ZÁKON
z 2. júla 1997
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
335/2007 Z.z.
1. 10. 2007
mení, § 9 ods. 1
445/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení, § 25 a § 33
8/2010 Z.z.
1. 2. 2010
mení a dopĺňa 2 novelizačné body a poznámky pod čiarou
547/2011 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 33 a poznámku pod čiarou
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení § 8, § 14 a § 34
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení § 11 a poznámku pod čiarou
354/2015 Z.z.
15. 12. 2015
dopĺňa § 29
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 11
4/2018 Z.z.
15. 1. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
52/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 23 a poznámku pod čiarou
346/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 11 novelizačných bodov
221/2019 Z.z.
1. 9. 2019
mení a dopĺňa § 20, § 23 a poznámky pod čiarou
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
368/2021 Z.z.
1. 11. 2021
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
368/2021 Z.z.
31. 12. 2021
mení § 31a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÝ ODDIEL
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby (ďalej len „nezisková organizácia”).
Nezisková organizácia a všeobecne prospešné služby
§ 2
(1) Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.
(2) Všeobecne prospešné služby sú najmä
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
b) poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
c) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
d) ochrana ľudských práv a základných slobôd,
e) vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
f) výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
g) tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
h) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
i) zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.
§ 3
Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi.2)
§ 4
Názov neziskovej organizácie
Názvom neziskovej organizácie sa rozumie názov, pod ktorým je nezisková organizácia zapísaná v registri mimovládnych neziskových organizácií2a) (ďalej len „register”). Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie „nezisková organizácia” alebo skratku „n. o.” a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií.
DRUHÝ ODDIEL
ZALOŽENIE A VZNIK NEZISKOVEJ ORGANIZÁCIE
§ 5
Založenie neziskovej organizácie
(1) Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát (ďalej len „zakladateľ”), ak to nevylučuje osobitný zákon.3)
(2) Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Neziskovú organizáciu môže založiť aj jeden zakladateľ; pravosť jeho podpisu musí byť úradne osvedčená. Po zápise neziskovej organizácie do registra nie je možné zmeniť, vymazať alebo doplniť zakladateľa.
(3) Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine.
Zakladacia listina
§ 6
Zakladacia listina obsahuje
a) názov a sídlo neziskovej organizácie,
b) dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú,
c) druh všeobecne prospešných služieb (§ 2 ods. 2),
d) meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi,
e) meno, priezvisko, rodné číslo a