dnes je 25.3.2023

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 75/2023 Z. z.- Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládežGarancia

21.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V zmysle zákonného splnomocnenia ustanovením § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo zdravotníctva SR dňa 17. februára 2023 schválilo všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti ...

Výklad k zákonu č. 74/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodáchGarancia

20.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zásahy súvisiace s hospodárskou činnosťou viedli k zásadným zmenám prirodzeného vodného režimu, fungovania tokov a ich záplavových území. Výsledkom týchto ľudských zásahov je strata prirodzeného fungovania väčšiny slovenských vodných tokov a ich povodí. Zmeny kvalitatívnych a ...

Na dopady migračnej krízy ide 127 miliónov eur z eurofondov do takmer 1 500 miest a obcíGarancia

17.3.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Samosprávy môžu žiadať o príspevok z eurofondov na kompenzáciu nákladov v súvislosti s migračnou krízou. Mestá a obce, ktoré poskytli útočisko ľuďom utekajúcim pred ruskou agresiou na Ukrajine, dostanú finančnú pomoc z eurofondov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo ...

Výpis z analýzy územia okresu Prievidza z hľadiska možných mimoriadnych udalostíGarancia

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... A. Charakteristika územia:  a) Geografická charakteristika územia (umiestnenie, poloha, prevládajúci profil, určenie chránených prírodných území).        Okres Prievidza patrí do územného obvodu Trenčianskeho kraja. Územie okresu sa rozprestiera na Hornej Nitre, na rozhraní bývalého Západoslovenského ...

Informácie pre verejnosť o zdrojoch ohrozeniaGarancia

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... Podľa §14p) a §15a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje Okresný úrad Prievidza informácie o zdrojoch ohrozenia, rozsahu ohrozenia, následkoch na postihnutom území, o spôsobe varovania obyvateľstva a záchranných ...

Vzorová dokumentácia Krízového štábu obceGarancia

17.3.2023, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... Evidencia právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie ...

Výklad k zákonu č. 71/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poisteníGarancia

16.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Posledná novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov reaguje na nevyhnutnosť systémovo „vyzbrojiť” štát a Sociálnu poisťovňu nástrojom, ktorý umožní automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských ...

Výklad k zákonu č. 72/2023 Z. z. - zákon, ktorým sa mení zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správyGarancia

16.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 16. februára 2023 parlament schválil novelu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Tento predpis nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (7. marca 2023), s výnimkou čl. I bodu 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. apríla 2023. Cieľom právnej úpravy novelizačného zákona č. 72 ...

Smernica o obsahu výročnej správy pre subjekty verejnej správyGarancia

15.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):           Názov vnútropodnikovej smernice:     Obsah výročnej správy pre subjekt verejnej správy     Prílohy:           Číslo smernice:           Rozsah platnosti:           Za správnosť smernice ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetkuGarancia

15.3.2023, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Organizácia/Obec ................................Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku (všeobecná vzorová smernica pre verejnú správu) Smernica je spracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
viac článkov
Najčítanejšie

Plat opätovne zvoleného starostu obce v roku 2023Garancia

24.1.2023, Ing. Mikuláš Hamuľák, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mikuláš Hamuľák Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnili 29. októbra 2022, obhájili svoj mandát viacerí doterajší starostovia obcí a primátori miest. V tejto súvislosti sa vynára otázka, ako je to s nárokom na plat opätovne zvolených starostov obcí a primátorov miest? Odpoveď ...

Zmena stavu vnútroorganizačných zásobGarancia

14.2.2023, Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Ing. Ján Šelbacký, Mgr. Jozef Sýkora, MBA Zmena stavu vnútroorganizačných zásob Účtová skupina 61 – Zmena stavu vnútroorganizačných zásob slúži na účtovanie prírastkov a úbytkov zásob vlastnej výroby v priebehu účtovného obdobia v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob ...

Dostupné v časových verziách: 2023

Účtovanie vrátenia finančných prostriedkov za platby elektrickej energie z vyúčtovania v rozpočtovej organizácii za rok 2021Archív

28.7.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Otázka: Postupujeme v súlade so zákonom o účtovníctve a postupmi účtovania v nasledovných účtovných operáciách pri vrátení platieb za elektrickú energiu v zmysle vyúčtovania? Predkontácie: - vrátenie finančných prostriedkov - platby elektrickej energie za minulý rok (2021) 315 ...

Predaj obecného pozemku na žiadosť občana v roku 2021Archív

8.2.2021, PhDr. Jozef Sýkora, MBA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Jozef Sýkora, MBA Obec vlastní stavebný pozemok v zastavanej oblasti. Prišla žiadosť od občana na odkúpenie pozemku pre stavbu RD. Poslanci jednohlasne odsúhlasili predaj pozemku žiadateľovi s určením ceny od znalca. Hlavný kontrolór označil postup poslancov za nesprávny a určil postup zverejnenia ...

Účtovná závierka občianskeho združenia v roku 2022Archív

29.3.2022, Ing. Štefan Fabian, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Štefan Fabian, PhD. Občianske združenie nie je povinné podať daňové priznanie, lebo má iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane - podľa par. 12 (príjem podľa par 50 ZoDzP). Nie je povinné podať ani účtovnú závierku do registra podľa zákona (nespĺňa uvedené podmienky). Ale nie som si istá, či podľa ...

více článků
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Postupy účtovania pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy, obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie od 1.1.2023

Lektor: Ing. Štefan Fabian, PhD.

Dátum: 14.4.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Motivácia a očakávania zamestnancov

Lektor: PaedDr. Elena Moravčíková, ACC (ICF)

Dátum: 15.5.2023

Čas konania: 10:00 - 11:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
VESTNÍK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
<február  apríl>
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
PREDPOVEĎ POČASIA