dnes je 22.7.2024

Input:

144/2024 Z.z., Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

144/2024 Z. z.
ZÁKON
z 13. júna 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z., zákona č. 207/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 198/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 70/2019 Z. z., zákona č. 393/2020 Z. z., zákona č. 55/2022 Z. z., zákona č. 92/2022 Z. z., zákona č. 124/2022 Z. z., zákona č. 199/2022 Z. z., zákona č. 518/2022 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 180/2023 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 4 a § 31 ods. 3 sa za slová „občianstvo Slovenskej republiky” vkladajú slová „alebo štátne občianstvo iného členského štátu Európskej únie”.
2. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Podstatnou zmenou skutkového stavu podľa odseku 1 písm. f) sa rozumie aj skutočnosť, ak žiadateľ predložil nové skutočnosti alebo zistenia, ktoré už existovali v právoplatne ukončenom konaní o azyle, ale neboli v tomto konaní predložené bez jeho zavinenia.”.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
3. V § 19 ods. 1 písm. j) sa na konci slovo „alebo” nahrádza čiarkou.
4. V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:
„l) žiadateľ nesplnil povinnosť podľa § 23c ods. 2 alebo
m) žiadateľ nesplnil povinnosť podľa § 23d ods. 2 prvej vety.”.
5. V § 22 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9) Základné hygienické potreby nepatria žiadateľovi v prípadoch uvedených v odseku 8 písm. d) a e).”.

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
6. V § 23c ods. 1 sa slová „§ 19 ods. 1 písm. a), f)” nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 1 písm. a), f) a g)”.
7. V § 23d ods. 1 sa slová „až 9” nahrádzajú slovami „až 10”.
8. § 28 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Azylantovi alebo cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana, sa jednorazový príspevok podľa odseku 2 a integračný príspevok podľa odseku 4 neposkytnú, ak mal alebo má na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak mal na území Slovenskej republiky poskytnuté dočasné útočisko.”.
9. V § 31 odsek 4 znie:
„(4) Zákonný zástupca dieťaťa podľa odseku 3 je povinný oznámiť ministerstvu do 20 dní narodenie svojho dieťaťa na území Slovenskej republiky. Zákonný zástupca dieťaťa podľa odseku 3 je povinný poskytnúť, ak v tretej vete nie je ustanovené inak, poverenému zamestnancovi ministerstva do 60 dní odo dňa narodenia dieťaťa pravdivo a úplne všetky požadované údaje potrebné na rozhodnutie o žiadosti o poskytnutie dočasného útočiska, ktoré sa zaznamenajú v dotazníku podľa prílohy č. 3; ak tak neurobí, ministerstvo postupuje podľa § 31 ods. 7 písm.