dnes je 22.7.2024

Input:

152/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonáva zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov

152/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 26. júna 2024,
ktorým sa vykonáva zákon č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 29 zákona č. 142/2024 Z. z. o mimoriadnych opatreniach pre strategické investície a pre výstavbu transeurópskej dopravnej siete a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1) Kritériom, či predložený investičný projekt spĺňa podmienku podľa § 3 ods. 4 písm. b) zákona na určenie ako strategickú investíciu, je odstránenie závažných nepriaznivých účinkov environmentálnej škody na chránených druhoch rastlín a živočíchov a chránených biotopoch európskeho významu, vode a pôde prijatím a vykonaním nápravných opatrení, ktorých účelom je obnova, regenerácia alebo nahradenie poškodených prírodných zdrojov alebo ich zhoršených funkcií alebo zabezpečenie rovnocennej náhrady za tieto zdroje alebo funkcie.
(2) Kritériom, či predložený investičný projekt spĺňa podmienku podľa § 3 ods. 4 písm. c) zákona na určenie ako strategickú investíciu, ak ide o
a) stavby obrannej infraštruktúry je, že ide o
1. výstavbu, rekonštrukciu alebo o modernizáciu stavby vo vojenských výcvikových priestoroch a uzavretých areáloch stavieb pre obranu štátu, ktoré slúžia na plnenie úloh a na výcvik ozbrojených síl Slovenskej republiky,
2. výstavbu, rekonštrukciu alebo o modernizáciu stavby vojenského letiska,
3. letecké pozemné zariadenie, ktoré slúži na zabezpečenie ochrany vzdušného priestoru a stavbu pre letecké pozemné zariadenie, ktorá slúži na zabezpečenie ochrany vzdušného priestoru,
4. dopravnú infraštruktúru a logistickú infraštruktúru a iné stavby, pozemky a objekty, ktoré slúžia na plnenie úloh Ministerstva obrany Slovenskej republiky a na plnenie úloh a na výcvik ozbrojených síl Slovenskej republiky,
5. stavbu realizovanú na základe požiadaviek Organizácie Severoatlantickej zmluvy, ktorá je spolufinancovaná prostredníctvom Programu bezpečnostných investícií Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
b) nástroje na zabezpečenie obrany štátu je, že ide o vojenské vybavenie potrebné na
1. zachovanie a rozvoj spôsobilostí ozbrojených síl Slovenskej republiky,
2. zabezpečenie obrany štátu,
3. plnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré vyplývajú z členstva v Organizácii Severoatlantickej zmluvy a iných medzinárodných organizáciách, z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a ďalších dohôd a medzinárodných záväzkov vojenskej povahy.
(3) Kritériom, či predložený investičný projekt spĺňa podmienku podľa § 3 ods. 4 písm. c) zákona na určenie ako strategickú investíciu, ak ide o stavby zdravotníckych zariadení, je, že ide o výstavbu, rekonštrukciu alebo o modernizáciu zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti alebo ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorá je súčasťou verejnej minimálnej siete poskytovateľov.
(4) Kritériom, či predložený