Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

553/2003 Z.z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.1.2019

553/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 7. novembra 2003
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
369/2004 Z.z.
1. 7. 2004
mení §1 ods. 4
81/2005 Z.z.
1. 4. 2005
dopĺňa § 22
131/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení, 19 novelizačných bodov
204/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení prílohy č. 3, 4, 5
628/2005 Z.z.
2. 1. 2006
dopĺňa § 25
231/2006 Z.z.
1. 6. 2006
dopĺňa § 12 ods. 1, mení § 22 ods. 1
316/2006 Z.z.
1. 7. 2006
mení prílohy č. 3, 4, 5 a 8
348/2007 Z.z.
1. 9. 2007
mení § 4, § 21, § 29, dopĺňa nový § 7a
348/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 7
519/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 1
245/2008 Z.z.
1. 9. 2008
ruší čl. IV.
385/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 1
474/2008 Z.z.
1. 1. 2009
mení a dopĺňa 42 novelizačných bodov
317/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
400/2009 Z.z.
1. 11. 2009
mení §4, §14b § 22
102/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení § 1
151/2010 Z.z.
1. 7. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
390/2011 Z.z.
1. 1. 2012
mení 6 novelizačných bodov
62/2012 Z.z.
1. 4. 2012
dopĺňa §1 a nový §32c
288/2013 Z.z.
23. 9. 2013
na základe nálezu ÚS č. 288/2013 Z.z. stráca účinnosť predchádzajúca novela č. 62/2012 Z.z.
462/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 32d a poznámku pod čiarou
325/2014 Z.z.
1. 1. 2015
dopĺňa § 32e
392/2015 Z.z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
32/2015 Z.z.
5. 3. 2016
dopĺňa § 4
217/2016 Z.z.
1. 9. 2016
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
243/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 3 novelizačné body
63/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
318/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 37 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1) Tento zákon upravuje odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme1) u zamestnávateľov, ktorými sú
a) orgány štátnej správy, orgány alebo úrady, ktoré vykonávajú štátne záležitosti, ak ide o zamestnancov, ktorí neplnia úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo neplnia úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,2)
b) ďalšie rozpočtové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku,3)
c) príspevkové organizácie štátu, obce a vyššieho územného celku3) okrem príspevkových
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: