dnes je 17.1.2021

Input:

Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovania

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.14 Časové rozlíšenie nákladov, výnosov s príkladmi účtovania

Ing. Bibiana Jobbágyová

V súvislosti s uplatnením akruálneho princípu v účtovníctve rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií, štátnych fondov, obcí a vyšších územných celkov sú účtovné jednotky v zmysle opatrenia MF SR č. MF/16786/200731 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, ďalej len „postupy účtovania“, účtovať o nákladoch, výnosoch v tom účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.

Legislatívny rámec pre účtovanie časového rozlíšenia tvoria postupy účtovania a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Účtovaním na účtoch časového rozlíšenia súčasne účtovná jednotka dodržiava zásady správnosti a úplnosti. Zásada správnosti znamená, že účtovná jednotka vedie účtovníctvo podľa zákona o účtovníctve a ostatných osobitných predpisov.

Zásada úplnosti znamená, že účtovná jednotka je povinná zaúčtovať všetky účtovné prípady v účtovnom období, s ktorým vecne a časovo súvisia. Znamená to, že náklady a výnosy sa zaúčtujú v príslušnom účtovnom období bez ohľadu na peňažné toky, t. z. že nezohľadňuje sa pri účtovaní nákladov a výnosov hľadisko úhrady záväzku, resp. prijatá platba pohľadávky.

Účty časového rozlíšenia tvoria skupinu prechodných účtov a majú významnú úlohu pri účtovaní nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov. Ich účtovanie vychádza zo zásady akruálneho účtovania, ktorý je založený na princípe účtovania nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia.

Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy:

 • ich vecný obsah, t. z., že je známy účel, ku ktorému sa vzťahujú časovo rozlíšené náklady a výnosy,

 • suma, t. z., že je známa výška nákladov, výnosov, v opačnom prípade, ak účtovná jednotka nepozná presnú sumu nákladu (nedostala faktúru), nebude účtovať o časovom rozlíšení, ale účtovný prípad zaúčtuje ako rezervu,

 • je určené obdobie, ktorého sa týkajú, v prípade, že účtovná jednotka nepozná obdobie, ku ktorému sa vzťahuje príslušný náklad, a nie je možné zistiť ho z dostupných dokladov, zaúčtuje náklad, výnos do toho obdobia, v ktorom účtovný doklad obdržala.

Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlišovania.

Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako:

 • Náklady budúcich období na účte 381 – Náklady budúcich období a 382 – Komplexné náklady budúcich období, napr. vopred platené nájomné, predplatné.

 • Výdavky budúcich období na účte 383 – Výdavky budúcich období, napr. nájomné platené pozadu, úroky z úveru platené dozadu.

Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako:

 • Výnosy budúcich období na účte 384 – Výnosy budúcich období, napr. nájomné prijaté vopred, licenčné poplatky prijaté vopred.

 • Príjmy budúcich období na účte 385 – Príjmy budúcich období, napr. nájomné platené pozadu.

Účty časového rozlíšenia sa vykazujú v súvahe nasledovne:

Na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5 – Náklady. Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

Na účte 382 – Komplexné náklady budúcich období sa účtujú náklady budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu, napr. zúrodnenie pôdy. Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období sa vykonáva v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

Na účte 383 – Výdavky budúcich období sa účtuje časové rozlíšenie nákladov bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú výdavkov budúcich období. Zúčtovanie výdavkov budúcich období sa vykonáva pri uskutočnení výdavku.

Na účte 384 – Výnosy budúcich období sa účtujú príjmy v bežnom účtovnom období, ktoré vecne patria do výnosov v budúcich obdobiach. Zúčtovanie výnosov budúcich období sa vykoná v období, s ktorým časovo rozlíšené výnosy vecne súvisia. Transfery na obstaranie dlhodobého majetku sa rozpúšťajú do výnosov v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov, zostatkových cien a opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku, na obstaranie ktorého bol transfer poskytnutý, od doby zaradenia tohto majetku do užívania.

Na účte 385 – Príjmy budúcich období sa účtujú časovo rozlíšené výnosy, ktoré časovo a vecne patria do bežného účtovného obdobia a týkajú sa príjmov budúcich období.

Základné princípy časového rozlíšenia

Niektoré nákladové položky nie je povolené časovo rozlišovať, ani aktivovať ako dlhodobý majetok a odpisovať počas viacerých účtovných období, napr.:

 • Súdne a notárske poplatky.

 • Pokuty, penále, manká a škody.

 • Náklady na školenia a semináre.

 • Náklady na marketingové štúdie, prieskum trhu.

 • Náklady na reklamu a propagáciu.

Tieto sa účtujú do nákladov v období, v ktorom vznikli, pretože nespĺňajú definíciu majetku podľa zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Osobitosti rozpočtových organizácií zriadených obcou vyplývajúce z tokov finančných prostriedkov:

 • Medzi obcou a rozpočtovou organizáciou obce dochádza k reálnemu presunu finančných prostriedkov, v praxi to znamená, že obec, ktorá má účet v komerčnej banke, prevedie peňažné prostriedky na účty svojej podriadenej organizácie.

 • Všetky príjmy sa sústreďujú na príjmovom účte a všetky výdavky sa uhrádzajú z výdavkových účtov.

 • Príjmy rozpočtovej organizácie sa odvádzajú obci.

Osobitosti príspevkových organizácií zriadených obcou:

 • V prípade príspevkovej organizácie zriadenej obcou je typické, že príspevková organizácia je na rozpočet zriaďovateľa napojená príspevkom.

 • Príjmy a výdavky sa sústreďujú na bežnom bankovom účte.

 • Výsledkom hospodárenia je rozdiel nákladov a výnosov.

 • Príspevkové organizácie tvoria rezervný fond, o ktorom účtuje vždy v súvislosti s výsledkom hospodárenia.

Príklad

Účtovanie nákladov budúcich období 381 – Náklady budúcich období v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, ktorá dostala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu

Účtovanie nákladov budúcich období 381 – Náklady budúcich období v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou, ktorá dostala finančné prostriedky od zriaďovateľa

Účtovanie nákladov budúcich období 381 – Náklady budúcich období v príspevkovej organizácii zriadenej obcou, ktorá hospodárila s vlastnými prostriedkami

Účtovanie nákladov budúcich období 381 – Náklady budúcich období v príspevkovej organizácii zriadenej obcou, ktorá dostala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu

Účtovanie nákladov budúcich období 381 – Náklady budúcich období v príspevkovej organizácii zriadenej obcou, ktorá dostala finančné prostriedky od zriaďovateľa

Príklad

Účtovanie príjmov budúcich období 385 – Príjmy budúcich období v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou