dnes je 20.4.2024

Input:

Účtovanie parkovacích kariet v obci

22.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.3 Účtovanie parkovacích kariet v obci

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Ako postupovať pri účtovní použitia parkovacích kariet v obci?

Odpoveď:

V súvislosti s parkovacími kartami je možné zaznamenanie dvoma spôsobmi, a to ako ceniny na účte 213 – Cenina alebo ako pohľadávka voči zamestnancovi. V súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v znení opatrenia č. MF/014915/2023-361 sa použitie parkovacej karty účtovanej ako ceniny účtuje na ťarchu účtu 518 – Ostatné služby ako vznik nákladu a v prospech účtu 213 – ceniny ako úbytok cenín. V prípade účtovania parkovacích kariet ako pohľadávky voči zamestnancovi sa taktiež účtuje vznik nákladu na účte 518 –