dnes je 13.6.2021

Input:

Dlhodobé záväzky

3.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.3 Dlhodobé záväzky

Ing. Miriam Majorová, Ing. Terézia Urbanová; PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Dlhodobé záväzky sa delia na dlhodobé rezervy a samotné dlhodobé záväzky. Pre obidve tieto kategórie platí, že doba ich splatnosti, či vyrovnania je dlhšia ako 1 rok.

Rozdielom je skutočnosť, že v prípade dlhodobého záväzku účtovná jednotka pozná jeho výšku aj čas, keď ho bude musieť uhradiť. Rezervy sú takisto záväzkom, ale s neurčitým časovým vymedzením, alebo s neurčitou výškou.

Doba splatnosti záväzku

Dlhodobým záväzkom je záväzok, ktorého dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako 1 rok.

Dohodnutá doba splatnosti záväzkov je doba dohodnutá v zmluve, alebo iným spôsobom, v ktorej sa majú záväzky splatiť. Podľa dohodnutej doby splatnosti sa záväzky účtujú pri vzniku účtovného prípadu na príslušné syntetické účty.

Zostatková doba splatnosti záväzkov je doba, ktorá sa rovná rozdielu medzi dohodnutou dobou splatnosti a dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Dohodnutá doba splatnosti je preto rozhodujúca pre zaúčtovanie záväzkov ako dlhodobých, alebo ako krátkodobých. Zostatková doba splatnosti bude rozhodujúca pre ich vykazovanie v účtovnej závierke.

Pokiaľ účtovná jednotka nevie podľa zmluvy či faktúry jasne určiť splatnosť záväzku, rozhodujúci pre vykázanie daného záväzku ako dlhodobý či krátkodobý je zámer účtovnej jednotky s akým vznikal záväzok.

Dlhodobé záväzky sú účtované v účtovných skupinách 46 – Bankové úvery a 47 – Dlhodobé záväzky, ktoré obsahujú nasledovné účty:

  • 46 − Bankové úvery

  • 461 − Bankové úvery

  • 47 − Dlhodobé záväzky

  • 472 − Záväzky zo sociálneho fondu

  • 473 − Vydané dlhopisy

  • 474 − Záväzky z nájmu

  • 475 − Dlhodobé prijaté preddavky

  • 476 − Dlhodobé nevyfakturované dodávky

  • 478 − Dlhodobé zmenky na úhradu

  • 479 − Ostatné dlhodobé záväzky

Bankové úvery

Na účte 461Bankové úvery sa účtujú bankové úvery, ktoré majú dlhodobý charakter. Dlhodobým charakterom bankového úveru sa rozumie obdobie dohodnutej doby splatnosti dlhšie ako 1 rok.

Rovnako sa tu účtujú dlhodobé bankové úvery, ktoré sa poskytujú pri eskonte zmeniek.

Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých úverov poskytnutých účtovnej jednotke a podľa jednotlivých bánk.

Na účtoch účtovej skupiny 47Dlhodobé záväzky sa účtujú záväzky z obchodného i neobchodného styku s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok.

Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých veriteľov.

Záväzky zo sociálneho fondu

Na účte 472Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje tvorba a použitie sociálneho fondu. Povinný prídel do sociálneho fondu podľa osobitného predpisu sa účtuje v prospech účtu 472 a na ťarchu účtu 527 − Zákonné sociálne náklady.

Ďalšie zdroje fondu podľa osobitného predpisu sa účtujú v prospech účtu 472 a na ťarchu príslušného účtu účtovej skupiny 21 a 22.

Príspevok zamestnávateľa podľa osobitného predpisu sa účtuje v prospech účtu 472 a na ťarchu účtu 431 − Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

Vydané dlhopisy

Na účte 473Vydané dlhopisy sa účtujú v účtovníctve emitenta dlhopisov vydané dlhopisy vo výške emisie so súvzťažným zápisom s účtom 375 − Pohľadávky z vydaných dlhopisov.

Záväzky z nájmu

Na účte 474Záväzky z nájmu sa v účtovníctve nájomcu dlhodobé záväzky z nájmu majetku vrátane finančného prenájmu.

Prijaté preddavky

Na účte 475Dlhodobé prijaté preddavky sa účtujú prijaté preddavky od odberateľov.

Nevyfakturované dodávky

Na účte 476Dlhodobé nevyfakturované dodávky sa účtujú položky neúčtované ako obvyklé záväzky s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, napríklad nevyfakturované dodávky, poskytnuté služby, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu, alebo iného dokladu pozná presnú výšku záväzku.

Účtujú sa tu obvykle dlhodobé záväzky z obchodných vzťahov v prípade, že účtovná jednotka neobdržala faktúry od dodávateľov (ak nie sú účtované ako rezervy).

Na tomto účte sa účtuje najmä na konci účtovného obdobia o nevyfakturovaných dodávkach, prijatých službách, ak účtovná jednotka na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu pozná výšku záväzku do dňa zostavenia účtovnej závierky.

V prípade, že účtovnej jednotke nie je známa presná výška záväzku, nemala by účtovať o tomto záväzku na účte 476, ale má vytvoriť dlhodobú rezervu na tento záväzok. Rovnako sa postupuje aj v prípade krátkodobej dodávateľskej rezerve (do jedného roka).

Zmenky na úhradu

Na účte 478− Dlhodobé zmenky na úhradu sa účtujú vlastné zmenky a akceptované cudzie zmenky.

Ostatné záväzky

Na účte 479Ostatné dlhodobé záväzky sa účtujú ostatné dlhodobé záväzky, pre ktoré nie je v predchádzajúcich účtoch účtovej skupiny 47 − Dlhodobé záväzky určený samostatný syntetický účet.Popis účtovného prípadu  MD D 
Poskytnutie dlhodobého bankového úveru – výpis z dlhodobého bankového úveru    500 000  261  461  
Poskytnutie dlhodobého bankového úveru – výpis z bankového účtu    500 000  221  261  
Úhrada faktúry priamo z dlhodobého bankového úveru    100 000  321  461  
Splátka časti úveru    50 000  461  221  
Platené úroky z úveru – úhrada z bankového účtu    9 000  562  221  
K 31. 12. 2008 v rámci závierkových prác, preúčtovanie časti dlhodobého úveru splatnej v roku 2009 na účet 231 – krátkodobé úvery    50 000  461  231  
Vydanie dlhodobých dlhopisov    60 000  375  473  
Inkaso za predané (umiestnené) dlhodobé dlhopisy na bankový účet    57 000  221  375  
Stiahnutie vlastných nepredaných dlhopisov    3 000  255  375  
Úhrada provízie banke za sprostredkovanie    2 500  568  221  
Úhrada splatných dlhopisov investorom    57 000  473  221  
Úhrada úrokov z dlhopisov a) úrokový náklad b) zrážková daň z úrokov c) úrok po zdanení    2 5004752025  562  342221  
Úhrada zrazenej dane z úrokov z dlhopisov daňovému úradu    475  342  221  
Storno vlastných dlhopisov    5 000  473  255  

Postup účtovania záväzkov so sociálneho fondu v samospráve

Účtovanie v obci


Popis účtovného prípadu MD D 
Tvorba sociálneho fondu          
Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu    527    472    
Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu – výpis z bankového účtu    261    221 AÚ    
Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu – výpis z účtu sociálneho fondu    221 AÚ    261    
Prijaté splátky pôžičky poskytnutej zamestnancom zo sociálneho fondu. (Splácanie pôžičky účtovanej na podsúvahovom účte ako zníženie pohľadávky voči zamestnancom)    221 AÚ    472    
Dobrovoľný príspevok do sociálneho fondu    221 AÚ    472    
Použitie sociálneho fondu          
Poskytnutý príspevok zamestnancom na rekreáciu, sociálnu výpomoc, dopravu do zamestnania a späť, zdravotnú starostlivosť    472    333    
– daň z príjmov z poskytnutých príspevkov na rekreáciu    333    342    
– poistné za zamestnanca    333    336    
– odvod dane    342    221 AÚ    
– odvod poistného    336    221 AÚ    
– výplata príspevkov    333    221 AÚ    
Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov          
a) vo vlastnom stravovacom zariadení    472    221 AÚ    
b) v cudzom stravovacom zariadení formou stravovacích poukážok    472    213    
Poskytnutie pôžičky zamestnancovi zo sociálneho fondu (Sledovanie poskytnutej pôžičky na podsúvahovom účte ako pohľadávka voči zamestnancom)    472    221 AÚ    
Faktúra za rekreačný pobyt zamestnancov          
a) Faktúra od dodávateľa za poskytnutie rekreačného pobytu    335    321    
b) rekreačný pobyt zamestnancov uhrádzaný zo sociálneho fondu    472    335    
c) daň z príjmov z poskytnutého nepeňažného plnenia    331    342    
d) poistné za zamestnanca    331    336    
e) odvod dane    342    221 AÚ    
f) odvod poistného    336    221 AÚ    
g) úhrada došlej faktúry za rekreačný pobyt zo sociálneho pobytu – výpis z účtu sociálneho fondu    321    221 AÚ    
Prevod časti sociálneho fondu zodpovedajúca podielu prevádzaných zamestnancov na nového zamestnávateľa    472    379    
Úhrada záväzku z prevodu zo sociálneho fondu – výpis z účtu sociálneho fondu    379    221 AÚ    

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom


Popis účtovného prípadu MD D 
Tvorba sociálneho fondu          
Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu    527    472    
Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu – výpis z výdavkového rozpočtového účtu    261    222    
Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu – výpis z účtu sociálneho fondu    221 AÚ    261    
Prijaté splátky pôžičky poskytnutej zamestnancom zo sociálneho fondu. (Splácanie pôžičky účtovanej na podsúvahovom účte ako zníženie pohľadávky voči zamestnancom)    221 AÚ    472    
Dobrovoľný príspevok do sociálneho fondu    221 AÚ    472    
Použitie sociálneho fondu          
Poskytnutý príspevok zamestnancom na rekreáciu, sociálnu výpomoc, dopravu do zamestnania a späť, zdravotnú starostlivosť    472    333    
– daň z príjmov z poskytnutých príspevkov na rekreáciu    333    342    
– poistné za zamestnanca    333    336    
– odvod dane    342    221 AÚ    
– odvod poistného    336    221 AÚ    
– výplata príspevkov    333    221 AÚ    
Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov          
a) vo vlastnom stravovacom zariadení    472    221 AÚ    
b) v cudzom stravovacom zariadení formou stravovacích poukážok    472    213    
Poskytnutie pôžičky zamestnancovi zo sociálneho fondu (Sledovanie poskytnutej pôžičky na podsúvahovom účte ako pohľadávka voči zamestnancom)    472    221 AÚ    
Faktúra za rekreačný pobyt zamestnancov          
a) Faktúra od dodávateľa za poskytnutie rekreačného pobytu    335    321    
b) rekreačný pobyt zamestnancov uhrádzaný zo sociálneho fondu    472    335    
c) daň z príjmov z poskytnutého nepeňažného plnenia    331    342    
d) poistné za zamestnanca    331    336    
e) odvod dane    342    221 AÚ    
f) odvod poistného    336    221 AÚ    
g) úhrada došlej faktúry za rekreačný pobyt zo sociálneho pobytu – výpis z účtu sociálneho fondu    321    221 AÚ    
Prevod časti sociálneho fondu zodpovedajúca podielu prevádzaných zamestnancov na nového zamestnávateľa    472    379    
Úhrada záväzku z prevodu zo sociálneho fondu – výpis z účtu sociálneho fondu    379    221 AÚ    

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom


Popis účtovného prípadu MD D 
Tvorba sociálneho fondu          
Povinný prídel a ďalší prídel do sociálneho fondu    527    472    
Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu – výpis z bankového účtu    261    221 AÚ    
Prevod peňažných prostriedkov na účet sociálneho fondu – výpis z účtu sociálneho fondu    221 AÚ    261    
Prijaté splátky pôžičky poskytnutej zamestnancom zo sociálneho fondu (Splácanie pôžičky účtovanej na podsúvahovom účte ako zníženie pohľadávky voči zamestnancom)    221 AÚ    472    
Dobrovoľný príspevok do sociálneho fondu    221 AÚ    472    
Použitie sociálneho fondu          
Poskytnutý príspevok zamestnancom na rekreáciu, sociálnu výpomoc, dopravu do zamestnania a späť, zdravotnú starostlivosť    472    333    
– daň z príjmov z poskytnutých príspevkov na rekreáciu    333    342    
– poistné za zamestnanca    333    336    
– odvod dane    342    221 AÚ    
– odvod poistného    336    221 AÚ    
– výplata príspevkov    333    221 AÚ    
Príspevok zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov          
a) vo vlastnom stravovacom zariadení    472    221 AÚ    
b) v cudzom stravovacom zariadení formou stravovacích poukážok    472    213    
Poskytnutie pôžičky zamestnancovi zo sociálneho fondu (Sledovanie poskytnutej pôžičky na podsúvahovom účte ako pohľadávka voči zamestnancom)    472    221 AÚ    
Faktúra za rekreačný pobyt zamestnancov          
a) Faktúra od dodávateľa za poskytnutie rekreačného pobytu    335    321    
b) rekreačný pobyt zamestnancov uhrádzaný zo sociálneho fondu    472    335    
c) daň z príjmov z poskytnutého nepeňažného plnenia    331    342    
d) poistné za zamestnanca    331    336    
e) odvod dane    342    221 AÚ    
f) odvod poistného    336    221 AÚ    
g) úhrada došlej faktúry za rekreačný pobyt zo sociálneho pobytu – výpis z účtu sociálneho fondu    321    221 AÚ    
Prevod časti sociálneho fondu zodpovedajúca podielu prevádzaných zamestnancov na nového zamestnávateľa    472    379    
Úhrada záväzku z prevodu zo sociálneho fondu – výpis z účtu sociálneho fondu    379    221 AÚ    

Postup účtovania dlhodobých dlhopisov v samospráv

Podľa súčasne platných rozpočtových pravidiel rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie bez ohľadu na ich zriaďovateľa nemôžu vydávať dlhodobé ani krátkodobé dlhopisy. Môžu ich vydávať iba obce, mestá a vyššie územné celky.


Popis účtovného prípadu MD D 
Vydanie dlhodobých dlhopisov    375    473    
Inkaso za predané dlhopisy na bankový účet    221    375    
Stiahnutie vlastných nepredaných dlhopisov    255    375    
Úhrada provízie banke za sprostredkovanie    568    221    

Postup účtovania záväzkov z nájmu v samospráv


Účtovanie v obci

Popis účtovného prípadu MD D 
Obstaranie dopravného prostriedku formou finančného prenájmu (istina) na základe zmluvy o finančnom prenájme vrátane kúpnej ceny po skončení lízingu    042    474    
Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu napr.: poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy – spracovateľský poplatok    042    379    
Zaradenie dopravného prostriedku do používaniav obstarávacej cene    023    042    
Úhrada zvýšenej splátky – splátka vopred
– istina
– DPH    
474
548    
221
221    
Úhrada faktúry za spracovateľský poplatok
– spracovateľský poplatok
– DPH    
379
548    
221
221    
Splátka záväzku z dlhodobého prenájmu z bankového účtu – priebežne podľa splátkového kalendára    474    221    
DPH, účtovaná priebežne podľa splátkového kalendára v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím    548    474    
Úhrada DPH z bankového účtu    474    221    
Finančné náklady počas trvania finančného prenájmu účtované priebežne podľa splátkového kalendára v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím (úroky)    562    474    
Úhrada úrokov z dlhodobého finančného prenájmu z bankového účtu    474    221    
Poistenie majetku uhrádzané nájomcom účtované priebežne podľa splátkového kalendára v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím    568    474    
Úhrada poistného z bankového účtu    474    221    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný náklad zaúčtuje vo výške nákladu pripadajúceho na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    562    474    

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom


Popis účtovného prípadu MD D 
Obstaranie dopravného prostriedku formou finančného prenájmu (istina) na základe zmluvy o finančnom prenájme vrátane kúpnej ceny po skončení lízingu    042    474    
Náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu napr.: poplatok za uzatvorenie lízingovej zmluvy – spracovateľský poplatok    042    379    
Zaradenie dopravného prostriedku do používania v obstarávacej cene    023    042    
Úhrada zvýšenej splátky – splátka vopred
– istina
– DPH    
474
548    
221
221    
Úhrada faktúry za spracovateľský poplatok
– spracovateľský poplatok
– DPH    
379
548    
221
221    
Splátka záväzku z dlhodobého prenájmu z bankového účtu – priebežne podľa splátkového kalendára    474    221    
DPH, účtovaná priebežne podľa splátkového kalendára v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím    548    474    
Úhrada DPH z bankového účtu    474    221    
Finančné náklady počas trvania finančného prenájmu účtované priebežne podľa splátkového kalendára v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím (úroky)    562    474    
Úhrada úrokov z dlhodobého finančného prenájmu z bankového účtu    474    221    
Poistenie majetku uhrádzané nájomcom účtované priebežne podľa splátkového kalendára v časovej a vecnej súvislosti s účtovným obdobím    568    474    
Úhrada poistného z bankového účtu    474    221    
Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka sa finančný náklad zaúčtuje vo výške nákladu pripadajúceho na obdobie od posledného dňa splatnosti dohodnutých platieb do dňa, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka    562    474    

Postup účtovania dlhodobých prijatých preddavkov v samospráve


Účtovanie v obci

Popis účtovného prípadu MD D 
Prijatý dlhodobý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky na bankový účet    221    475    
Vystavená faktúra odberateľovi po splnení dodávky za poskytnutie služieb    318    602    
Zúčtovanie prijatého dlhodobého preddavku po splnení dodávky a vystavení faktúry    475    318    
Doplatok faktúry na bankový účet    221    318    

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom


Popis účtovného prípadu    MD    D    
Prijatý dlhodobý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky na príjmový rozpočtový účet    223    475    
Predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov voči zriaďovateľovi    588    351    
Skutočne realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu na bankový účet zriaďovateľa (obce)    351    223    
Vystavená faktúra odberateľovi po splnení dodávky za poskytnutie služieb    318    602    
Zúčtovanie dlhodobého prijatého preddavku po splnení dodávky a vystavení faktúry    475    318    
Doplatok faktúry na príjmový rozpočtový účet    223    318    
Predpis odvodu nedaňových rozpočtových príjmov voči zriaďovateľovi    588    351    
Skutočne realizovaný prevod z príjmového rozpočtového účtu na bankový účet zriaďovateľa (obce)    351    223    

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom


Popis účtovného prípadu MD D 
Prijatý dlhodobý preddavok od odberateľa pred splnením dodávky na bankový účet    221    475    
Vystavená faktúra odberateľovi po splnení dodávky za poskytnutie služieb    311    602    
Zúčtovanie prijatého dlhodobého preddavku po splnení dodávky a vystavení faktúry    475    311    
Doplatok faktúry na bankový účet    221    311    

Účtovanie v obci

Postup účtovania dlhodobých nevyfakturovaných dodávok


Popis účtovného prípadu MD D 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
– dlhodobého majetku
– materiálu (účtovanie spôsobom A)
– tovaru (účtovanie spôsobom A)
– služieb,
ak účtovná jednotka pozná výšku záväzkov do dňa zostavenia účtovnej závierky na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu    
04x
11x
13x
51x   
476
476
476
476   
Zúčtovanie dlhodobých nevyfakturovaných dodávok po ich vyúčtovaní dodávateľmi – po obdržaní faktúry na:    
– dlhodobý majetok  476  479  
– materiál (účtovanie spôsobom A)  476  479  
– tovar (účtovanie spôsobom A)  476  479  
– služby  476  479  

Účtovanie v rozpočtovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom


Popis účtovného prípadu MD D 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
– dlhodobého majetku
– materiálu (účtovanie spôsobom A)
– tovaru (účtovanie spôsobom A)
– služieb,
ak účtovná jednotka pozná výšku záväzkov do dňa zostavenia účtovnej závierky na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu    
04x
11x
13x
51x   
476
476
476
476   
Zúčtovanie dlhodobých nevyfakturovaných dodávok po ich vyúčtovaní dodávateľmi – po obdržaní faktúry na:    
– dlhodobý majetok  476  479  
– materiál (účtovanie spôsobom A)  476  479  
– tovar (účtovanie spôsobom A)  476  479  
– služby  476  479  

Účtovanie v príspevkovej organizácii zriadenej obcou alebo vyšším územným celkom


Popis účtovného prípadu MD D 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
– dlhodobého majetku
– materiálu (účtovanie spôsobom A)
– tovaru (účtovanie spôsobom A)
– služieb,
ak účtovná jednotka pozná výšku záväzkov do dňa zostavenia účtovnej závierky na základe zmluvy, dodacieho listu alebo iného dokladu    
04x
11x
13x
51x   
476
476
476
476   
Zúčtovanie dlhodobých nevyfakturovaných dodávok po ich vyúčtovaní dodávateľmi – po obdržaní faktúry na:    
– dlhodobý majetok  476  479  
– materiál (účtovanie spôsobom A)  476  479  
– tovar (účtovanie spôsobom A)  476  479  
– služby  476  479  

Postup účtovania dlhodobých zmeniek na úhradu v obci


Popis účtovného prípadu MD D