dnes je 20.4.2024

Input:

Komentár k ZDP § 17d Ocenenie v pôvodných cenách pri nepeňažnom vklade a premene

2.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.8 Komentár k ZDP § 17d Ocenenie v pôvodných cenách pri nepeňažnom vklade a premene

Ing. Peter Horniaček, Ing. Ján Mintál

§ 17d


(1) Do základu dane vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým je individuálne vložený majetok, podnik alebo jeho časť, a ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), sa v zdaňovacom období, v ktorom dôjde k splateniu nepeňažného vkladu,80c)

a) nezahrnuje rozdiel medzi hodnotou nepeňažného vkladu započítanou na vklad spoločníka37a) a hodnotou nepeňažného vkladu v účtovníctve,1) pričom prijímateľ nepeňažného vkladu prevezme vložený majetok a záväzky v pôvodných cenách podľa osobitného predpisu1) a hmotný majetok a nehmotný majetok v pôvodných cenách podľa § 25,

b) nezahrnujú opravné položky vytvorené k zásobám, cenným papierom a k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému