dnes je 21.1.2022

Input:

Manká a škody subjektu verejnej správy - daňové posúdenie

28.10.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.300 Manká a škody subjektu verejnej správy – daňové posúdenie

Ing. Michaela Vidová

Základným princípom na základe ktorého zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP”) upravuje uznateľnosť, resp. neuznateľnosť mánk a škôd do daňových výdavkov je princíp zavinenia a stupňa poškodenia majetku. Na základe uvedeného ZDP rozlišuje manká a škody, ktoré sú uznané za daňové výdavky v plnej výške a manká a škody, ktoré sú uznané za daňové výdavky len do výšky prijatých náhrad. Na základe poškodenia majetku sa rozlišujú škody opraviteľné a neopraviteľné.

Ustanovenie § 19 ods. 3 písm. g) ZDP upravuje daňovníkom nezavinené škody, ktoré sa uznávajú za daňové výdavky v plnej výške bez ohľadu nato či došlo alebo v budúcnosti dôjde k náhrade škody. Ide o škody nezavinené daňovníkom:

  • vzniknuté v dôsledku živelnej pohromy, ktorou sa rozumie napr.