dnes je 13.7.2024

Input:

Manká a škody u neziskových organizácii

15.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.82 Manká a škody u neziskových organizácii

Ing. Zuzana Chochulová

Všeobecne sa v praxi pod pojmom manko chápe strata, nedostatok, resp. úbytok zistený na majetku. Podľa § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve”) sa inventarizáciou overuje či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti zistenej inventúrou. Inventarizáciou môže vzniknúť inventarizačný rozdiel, ktorým môže byť:

  1. Manko – ak zistený skutočný stav je nižší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom; pri peňažných prostriedkoch a ceninách sa označuje ako schodok,
  2. Prebytok – ak zistený skutočný stav je vyšší ako stav v účtovníctve a ak ho nemožno preukázať účtovným záznamom.

Inventarizačný rozdiel sa v súlade s § 30 ZoÚ zákona o účtovníctve účtuje do obdobia, za ktoré sa vykonáva inventarizácia a to