dnes je 17.1.2021

Input:

Metodické usmernenie č. MF/010323/2020-352 o účtovaní úhrady za stravu zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.44 Metodické usmernenie č. MF/010323/2020-352 o účtovaní úhrady za stravu zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet

Ministerstvo financií SR

Metodické usmernenie sa vydáva na zabezpečenie jednotného postupu účtovania stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet.

V ostatnom čase, sú stravovacie poukážky, ktoré majú charakter ceniny a účtujú sa ako ceniny, nahrádzané elektronickými stravovacími kartami, ktorými zamestnanec realizuje úhradu za poskytnutú stravu v zmluvných stravovacích zariadeniach sprostredkovateľa stravovania.

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky vedú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov („ďalej zákon o účtovníctve”) a na základe Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie”).

Elektronické stravovacie karty nemajú charakter ceniny a preto sa podľa povahy účtovného prípadu, a v závislosti od podmienok dohodnutých v zmluve, účtujú na pohľadávkových a