dnes je 6.8.2020

Input:

Metodické usmernenie č. MF/010324/2020-352 o účtovaní nákladov na exekučné konanie

21.7.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.43 Metodické usmernenie č. MF/010324/2020-352 o účtovaní nákladov na exekučné konanie

Ministerstvo financií SR

Toto metodické usmernenie sa vydáva na zabezpečenie jednotného postupu účtovania nákladov na exekučné konanie. Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky vedú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o účtovníctve”) a na základe Opatrenia MF SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Opatrenie”).

Podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o súdnych exekútoroch”), trovami exekučného konania sú trovy exekútora, trovy účastníkov exekučného konania a trovy štátu.

Trovami exekútora sú odmena exekútora a náhrada výdavkov ustanovených zákonom o súdnych exekútoroch.

Za výkon exekučnej činnosti podľa zákona o súdnych exekútoroch, patrí exekútorovi odmena a náhrada paušálnych výdavkov a nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania, ktoré nie sú kryté paušálnymi výdavkami.

Oprávnený a povinný v exekučnom konaní platia trovy, ktoré im v konaní vzniknú a trovy svojho zástupcu.

Oprávnený - je v exekučnom konaní nositeľom práva, podáva návrh na vykonanie exekúcie na základe oprávneného nároku na vyrovnanie pohľadávky.

Povinný - je účastník exekučného konania, voči ktorému je vydané rozhodnutie plniť záväzok z exekučného titulu.

Trovami oprávneného sú výdavky, ktoré platí oprávnený na zastupovanie v exekučnom konaní v súvislosti s podaním návrhu na vykonanie exekúcie a v súvislosti s návrhom povinného na zastavenie exekúcie, výdavky na zaplatený súdny poplatok a hotové výdavky spojené s podaním návrhu na vykonanie exekúcie.

Trovami povinného sú výdavky, ktoré platí povinný na zastupovanie v exekučnom konaní v súvislosti s návrhom na zastavenie exekúcie.

Oprávnený má voči povinnému nárok na náhradu účelne vynaložených trov, ktoré v exekučnom konaní platil. Plnenia z majetku povinného sa bez ohľadu na stav vybavenia započítajú v nasledujúcom poradí:

a) trovy súdneho exekútora,

b) istina vymáhanej pohľadávky,

c) príslušenstvo vymáhanej pohľadávky priznané exekučným titulom,

d) trovy oprávneného

Na základe Exekučného príkazu sa náklady exekučného konania účtujú u povinného nasledovne:

Popis účtovného prípadu MD D 
Trovy súdneho exekútora (odmena súdneho exekútora, náhrada paušálnych výdavkova nevyhnutných výdavkov spojených s vedením exekučného konania)  548  379