dnes je 22.7.2024

Input:

Nákup klimatizačnej jednotky

19.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.5 Nákup klimatizačnej jednotky

Ing. Ján Mintál


Otázka:

Do ktorej odpisovej skupiny máme zaradiť nákup klimatizačnej jednotky nad 1700 €?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

  • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.

  • Nariadenie komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014 (Klasifikácia produkcie CPA od 1. 1. 2015)

Pohľad autora na problematiku:

Hmotným majetkom odpisovaným na účely zákona o dani z príjmov sú okrem iného aj samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. Samostatnou hnuteľnou vecou je pritom aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na poskytovanie služieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo so stavbou netvorí jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené.

Potrebné je tiež uviesť, že