dnes je 13.6.2021

Input:

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom (§ 69 ods. 1 písm. b) ZP)

7.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.13 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom (§ 69 ods. 1 písm. b) ZP)

JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť dokument

Zamestnávateľ:

Názov a sídlo zamestnávateľa, IČO) ..................................................... zastúpený ......……..... (uviesť meno, priezvisko štatutára, resp. meno, priezvisko a pracovnú funkciu zamestnanca oprávneného konať v mene zamestnávateľa v pracovno-právnych vzťahoch) ................... (ďalej len „zamestnávateľ” )

(Meno, priezvisko, pracovná funkcia, pracovné zaradenie, pracovisko, trvalé bydlisko zamestnanca)

Vec: Okamžité skončenie pracovného pomeru - § 69 ods. 1 písm. b) ZP


Na základe pracovnej zmluvy zo dňa ….. vykonávam prácu ….. ( uviesť dohodnutý druh práce ) …….. na prevádzke …. ( uviesť konkrétne pracovisko )…………. .


Podľa § 69 ods. 1 písm. b) ZP s Vami okamžite končím pracovný pomer z dôvodu nevyplatenia mzdy …… ( nestačí iba odkaz na príslušné ustanovenie Zákonníka práce a použiť text zákonného dôvodu, ale je potrebné ho podrobnejšie konkretizovať), ktorá