dnes je 13.6.2021

Input:

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom (§ 69 ods. 1 písm. c) ZP)

7.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.3.14 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom (§ 69 ods. 1 písm. c) ZP)

JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová


Stiahnuť dokument

(Meno, priezvisko, pracovná funkcia, pracovné zaradenie, pracovisko, trvalé bydlisko zamestnanca) ..............

Názov a sídlo zamestnávateľa, IČO) ..................................................... zastúpený ......……..... (uviesť meno, priezvisko štatutára, resp. meno, priezvisko a pracovnú funkciu zamestnanca oprávneného konať v mene zamestnávateľa v pracovno-právnych vzťahoch) ................... (ďalej len „zamestnávateľ” )

Vec : Okamžité skončenie pracovného pomeru - § 69 ods. 1 písm. c) ZP

Na základe pracovnej zmluvy zo dňa ….. vykonávam prácu ….. ( uviesť dohodnutý druh práce ) …….. na prevádzke …. ( uviesť konkrétne pracovisko ) …………. .

Podľa § 69 ods. 1 písm. c) ZP s Vami okamžite končím pracovný pomer z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia …… (nestačí iba odkaz na príslušné ustanovenie Zákonníka práce a použiť text zákonného dôvodu, ale je potrebné ho podrobnejšie konkretizovať, čím je zdravie zamestnanca bezprostredne ohrozené) ………. .

Zamestnávateľ je povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce a prispôsobovať jej úroveň ochrany meniacim sa skutočnostiam a je povinný prijať opatrenia na obmedzenie zdraviu škodlivých faktorov v pracovnom prostredí. Vzhľadom na to, že zamestnávateľ túto povinnosť neplní, je moje zdravie bezprostredne ohrozené.

Preto využívam svoje právo a okamžite končím pracovný pomer. Súčasne si podľa § 69 ods. 4 ZP uplatňujem nárok na náhradu platu za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

V …...... dňa …....

Meno, priezvisko

a podpis zamestnanca

Prevzal : …. ( dátum a podpis oprávneného zamestnanca, ktorý okamžité skončenie pracovného pomeru prevzal)


Komentár :

Podľa Zákonníka práce má aj zamestnanec možnosť okamžitého skončenia pracovného pomeru, a to tiež len v prípadoch, ktoré sú taxatívne určené.

Predovšetkým môže zamestnanec toto oprávnenie využiť v záujme ochrany vlastného zdravia. Ide o dôvody uvedené v ustanovení § 69 ods. 1 písm. a) až c) ZP. Konkrétne ide o prípad, kedy by sa výkonom doterajšej práce vystavil riziku vážneho ohrozenia zdravia. Podmienkou platnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zamestnancom z tohto dôvodu je, že zamestnávateľovi predloží lekársky posudok, podľa ktorého nemôže naďalej vykonávať doterajšiu prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia a zamestnávateľ ho v lehote do 15 dní odo dňa predloženia posudku nepreradil na inú, pre neho vhodnú prácu. Teda samotná skutočnosť, že zamestnanec doterajšiu prácu nemôže vykonávať, na okamžité zrušenie pracovného pomeru nepostačí. Okrem toho je potrebné, aby sa zamestnávateľ o tom dozvedel z predloženého lekárskeho posudku a aby uplynula 15 dňová lehota bez toho, že by zamestnávateľ preradil zamestnanca na vhodnú prácu ( § 55 ZP).

Bez predloženia lekárskeho posudku môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer v prípade