dnes je 22.7.2024

Input:

Organizovanie verejných zbierok subjektmi neziskového sektora

15.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.83 Organizovanie verejných zbierok subjektmi neziskového sektora

Ing. Zuzana Chochulová

Pri vykonávaní a následnom účtovaní verejnej zbierky právnická osoba oprávnená vykonávať verejnú zbierku postupuje v súlade so zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri účtovaní verejnej zbierky postupuje v súlade s § 67a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Verejnú zbierku môžu vykonávať tieto typy organizácií:

  • občianske združenie,

  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

  • neinvestičný fond,

  • nadácia,

  • Slovenský Červený kríž,

  • účelové zariadenie cirkvi,

  • účelové zariadenie náboženskej spoločnosti,