dnes je 17.6.2024

Input:

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2023

24.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.4 Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2023

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Súčasti individuálnej účtovnej závierky stanovuje vo všeobecnosti zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ako Súvahu, Výkaz ziskov a strát a Poznámky.

Vecná náplň individuálnej účtovnej závierky v samospráve (pod samosprávou rozumieme obce, rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí) vznikala počas celého účtovného obdobia roka 2023 prostredníctvom účtovania o účtovných prípadoch podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové