dnes je 25.2.2024

Input:

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 v samospráve - základná štruktúra

25.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.01.1.3 Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2022 v samospráve – základná štruktúra

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Základnými právnymi predpismi vo vzťahu k poznámkam ako súčasti individuálnej účtovnej závierky v samospráve sú zákon č. 421/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

Poznámky sa skladajú z textovej časti a tabuľkovej časti v nasledovnej nadväznosti:

  • Čl. I Všeobecné údaje,

  • Čl. II Informácie