dnes je 27.10.2020

Input:

Príklad k pomernej časti ročného odpisu pri predaji hmotného majetku podľa § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov

26.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.5.14.2 Príklad k pomernej časti ročného odpisu pri predaji hmotného majetku podľa § 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov

Ing. Peter Horniaček

Zostatková cena hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej výške [§ 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP] . Výnimkou je zostatková cena pri predaji osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov (KP) 29.10.2, motorových vozidiel na jazdu na snehu a podobných vozidiel s motorom zatriedených do kódu KP 29.10.52, rekreačných a športových člnov zatriedených do kódu KP 30.12, lodí a plavidiel zatriedených do kódu KP 30.11, lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení zatriedených do kódu KP 30.3, motocyklov a ich modifikácií zatriedených do kódu KP 30.91, bicyklov a iných kolesových vozidiel bez motora zatriedených do kódu KP 30.92.1 a budov a stavieb zaradených do odpisovej skupiny 6 okrem technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na budove a stavbe zaradenej v tejto odpisovej skupine, ktorá sa zahrnuje do daňových výdavkov do výšky príjmov (výnosov) z predaja zahrnutých do základu dane.

Zostatková cena pri vyradení hmotného majetku a nehmotného majetku likvidáciou je daňovým výdavkom v plnej výške [ § 19 ods.3 písm. b) bod 2 ZDP]. Rovnako je posudzovaná aj pomerná časť zostatkovej ceny, ktorá sa vzťahuje na predanú alebo likvidovanú časť majetku. Výnimkou je zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby, ktorá sa zahrnie do obstarávacej ceny novej investície.

Podľa § 22 ods. 12 ZDP pri hmotnom majetku, pri ktorom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmov (výnosov) z predaja podľa § 19 ods. 3 písm. b) prvého bodu ZDP, môže daňovník uplatniť odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11 ZDP.


Spoločnosť ABC, s. r. o. musela za zdaňovacie obdobie 2018 vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby a jej východiskové údaje v pomocnej tabuľke F a na r. 100 sú nasledovné:

Výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 276 326 
Náklady na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 252 506 
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 23 820 

Spoločnosť uplatňuje rozdielne účtovné a daňové odpisy z dlhodobého hmotného majetku nasledovne (údaje z r. 1 a 2 pomocnej tab. B):

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku 27 639 
Daňové odpisy hmotného majetku  23 654 
Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi 3 985 

Za zdaňovacie obdobie 2018 zaznamenala spoločnosť v súvislosti s limitáciou daňovej zostatkovej ceny pri predaji a uplatňovaním pomernej časti odpisov nasledovné prípady:

  1. Spoločnosť v auguste 2018 predala obrábací stroj, ktorý kúpila v januári 2017 za 3 360 €. Príjem z predaja je vo výške 2 000 €. Stroj daňovo odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v odpisovej skupine 1. Daňová zostatková cena pri predaji stroja je vo výške 2 520 €, účtovná zostatková cena je vo výške 1 960 €. V roku vyradenia obrábacieho stroja spoločnosť neuplatní do daňových výdavkov daňový odpis, pretože o tomto majetku nebude účtovať k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia (§ 22 ods. 11 zákona o dani z príjmov). Daňová zostatková cena obrábacieho stroja pri jeho vyradení je teda vo výške podľa stavu k 1.1.2017.Do daňových výdavkov sa pri predaji stroja zahrnie jeho daňová zostatková cena v plnej výške, a to v súlade s § 19 ods. 3 písm. b) bod 1 ZDP. Keďže súčasťou základu dane pri predaji obrábacieho stroja je daňová zostatková cena v sume 2 520 €, pričom do výsledku hospodárenia (účet 541) je zahrnutá účtovná zostatková cena iba v sume 1 960 €, rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou vo výške 560 € je odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia (r. 290 daňového priznania).
  2. Spoločnosť v septembri 2018 predala osobný automobil , ktorý kúpila v januári 2017 za 45 000 €. Príjem z predaja je vo výške 25 000 €. Automobil daňovo odpisovala rovnomernou metódou odpisovania v odpisovej skupine 1. Daňová zostatková cena a účtovná zostatková cena pri predaji automobilu je vo výške 26 250 €. V roku vyradenia automobilu 2018 spoločnosť uplatní do daňových výdavkov daňový odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval, a to v súlade s § 22 ods.12 ZDP, pretože ide o hmotný majetok, u ktorého pri vyradení predajom je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja. Daňový odpis