dnes je 10.8.2022

Input:

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

30.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Ing. Štefan Fabian

 PhD. Ing. Ján Šelbacký

Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok

01 - Dlhodobý nehmotný majetok

012 - Aktivované náklady na vývoj

013 - Softvér

014 - Oceniteľné práva

018 - Drobný dlhodobý nehmotný majetok

019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

021 - Stavby

022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

023 - Dopravné prostriedky

025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

026 - Základné stádo a ťažné zvieratá

028 - Drobný dlhodobý hmotný majetok

029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný

031 - Pozemky

032 - Umelecké diela a zbierky

033 - Predmety z drahých kovov

04 -