dnes je 27.5.2020

Input:

Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020

27.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

25.52 Refakturácia služieb z pohľadu DPH v príkladoch v roku 2020

Ing. Ján Mintál

Refakturácia nákladov predstavuje pojem zaužívaný v obchodnom styku, pričom ho žiadny právny predpis nedefinuje. Jedná sa o prípady, keď jedna osoba obstará tovar alebo službu vo svojom mene a na účet inej osoby. Obstaraný tovar alebo službu tak neobstaráva pre svoje potreby, ale postupuje ich druhej osobe, pričom za túto dodávku tovaru alebo poskytnutie služby požaduje úhradu.

Z refakturáciou nákladov sa možno stretnúť v praxi v prípadoch, keď objednávateľ si objedná tovar alebo službu u dodávateľa. Tento dodávateľ však nie je priamym dodávateľom tovaru alebo služby pre objednávateľa, ale tento tovar alebo službu obstará od tzv. subdodávateľa a následne realizuje dodávku tohto tovaru alebo služby objednávateľovi. Z právneho hľadiska možno tento obchodný vzťah považovať za vzťah mandanta a mandatára resp. za vzťah komitenta a komisionára.

Aspekt DPH

V prípade, že je refakturácia nákladov realizovaná platiteľom DPH, považuje sa za samostatný zdaniteľný obchod. Problematika DPH pri refakturácii nákladov vychádza zo špecifických ustanovení zákona o DPH v závislosti od toho, či ide o refakturáciu obstarania tovaru alebo služby.

V zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH”) platí, že ak zdaniteľná osoba na základe komisionárskej alebo inej podobnej zmluvy, podľa ktorej koná vo svojom mene na účet inej osoby, obstará kúpu tovaru alebo predaj tovaru, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar kúpila a predala. Obstarávateľ je tak kupujúcim a zároveň aj predávajúcim a svoju odmenu za obstaranie predaja alebo kúpy osobitne nezdaňuje, ale zahrnie ju do ceny predávaného tovaru. Ide práve predovšetkým o prípady obstarania predaja alebo kúpy tovaru na základe komisionárskej zmluvy, pričom komisionár na účely DPH koná tak, akoby bol vlastníkom tovaru. Má právo na odpočítanie dane pri prevzatí tovaru od predávajúceho a zároveň je povinný uplatniť daň pri predaji tovaru.

Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej alebo inej podobnej zmluvy vzniká komitentovi (mandantovi) daňová povinnosť v ten istý deň, keď vzniká daňová povinnosť komisionárovi (mandatárovi).

Princíp uvedený pri tovare platí analogicky aj pri službách. Obstarávateľ je tak prijímateľom a zároveň aj poskytovateľom obstaranej služby a svoju odmenu za obstaranie služby osobitne nezdaňuje, ale zahrnie ju do ceny obstaranej služby. Pri obstaraní služby od platiteľa dane obstarávateľ (platiteľ dane) má právo na odpočítanie dane z prijatej služby. Obstarané služby zahrnie v daňovom priznaní medzi svoje prijaté plnenia a zároveň aj medzi svoje uskutočnené plnenia.

Pri obstaraní služby vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných služieb sa služba obstaraná osobou, ktorá koná vo svojom mene, považuje za dodanú dňom vyhotovenia faktúry, ktorou obstarávateľ požaduje úhradu za službu, a ak faktúra nie je vyhotovená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná. Uvedené platí v zmysle § 19 ods. 6 zákona o DPH. Deň dodania služby sa však podľa § 19 ods. 6 zákona o DPH neurčuje vtedy, ak sa obstará služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby.


Spoločnosť X zabezpečí vo svojom mene pre spoločnosť Y dodanie poradenských služieb spoločnosťou ALFA.

Spoločnosť ALFA vyúčtuje cenu s DPH platiteľovi dane X, následne si spoločnosť X uplatní odpočítanie dane z prijatej poradenskej služby a vyhotoví faktúru pre platiteľa dane Y. Do základu dane zahrnie okrem ceny reklamných služieb aj svoju odmenu za obstaranie služby a uplatní sadzbu dane 20 %. Vyhotovením faktúry vzniká spoločnosti X daňová povinnosť.


Platiteľ X si na základe zasielateľskej zmluvy objednal u platiteľa Y obstaranie prepravy tovaru. Platiteľ Y sa zaviazal, že platiteľovi X obstará vo vlastnom mene na jeho účet prepravu tovaru z Trnavy do Martina v sume 300 eur vrátane DPH. Platiteľ Y obstaral prepravu u dopravcu, ktorý nie je platiteľom DPH. Dopravca uskutočnil prepravu 20. februára 2020 a faktúru pre platiteľa Y vyhotovil dňa 22. februára 2020. Platiteľ Y požaduje platbu za obstaranú službu prepravy faktúrou vyhotovenou 11. júna 2020.

Keďže platiteľ Y nevyhotovil faktúru do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, daňová povinnosť mu vzniká posledným dňom tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola služba dodaná - t.z. 31. mája 2020.


Slovenský platiteľ dostáva faktúry za prepravu zo Slovenska do Maďarska od slovenského prepravcu so slovenskou DPH. Na základe dohody, že niektoré náklady na prepravu bude znášať maďarský odberateľ, ich refakturuje maďarskej firme, ktorá je platiteľ DPH vo svojej krajine. Faktúry vystavené na maďarského odberateľa s refakturovanou prepravou majú byť so slovenskou DPH alebo bez DPH?

V zmysle § 9 ods. 4 zákona o DPH platí, že ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná osoba službu sama prijala a sama dodala. Ďalej platí, že miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň. Ak zdaniteľná osoba, ktorá je príjemcom služby, nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jej bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava. Faktúru za prepravné služby pre maďarskú zdaniteľnú osobu bude slovenský platiteľ vystavovať bez DPH.