dnes je 17.6.2024

Input:

Rezervný fond v obci

25.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.2 Rezervný fond v obci

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Základným legislatívnym rámcom, ktorý upravuje existenciu a spôsob tvorby a použitia rezervného fondu v obciach, je zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy”). V súlade s uvedeným právnym predpisom je výška tvorby rezervného fondu v kompetencii zastupiteľstva, musí to však byť najmenej 10 % z prebytku rozpočtu.

Rezervný fond je svojim charakterom peňažným fondom. Zdrojom peňažných fondov vo všeobecnosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy môžu byť najmä:

• prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,

• prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,

• zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií s