dnes je 17.6.2024

Input:

Rezervný fond z pohľadu účtovania mesta v roku 2023

30.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.2.1 Rezervný fond z pohľadu účtovania mesta v roku 2023

Ing. Štefan Fabian, PhD. 


Otázka:

Výnimka čerpania rezervného fondu na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu je možná aj bez uznesenia MsZ - obyčajne sa čerpá hneď na začiatku roka, kým nabehnú podielové dane - možno sa odvolať na § 15 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z.? Alebo pre to platí nejaké iné usmernenie?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon 583/2004 Z. z.  § 15 ods.3,

ÚPLNÉ ZNENIE Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky

k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie

Pohľad autora na problematiku:

Čerpanie RF na začiatku účtovného obdobia je možné, ak RF vykazoval zostatok z minulých období a do rozpočtu je následne zapojený ako použitie prostriedkov z minulých rokov s kódom zdroja 48