dnes je 22.7.2024

Input:

Rozdiely v účtovaní hospodárenia medzi prebytkom a ziskom

17.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.06.2.3 Rozdiely v účtovaní hospodárenia medzi prebytkom a ziskom

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Aký je rozdiel medzi účtovaním výsledku hospodárenia schváleného obecným zastupiteľstvom v záverečnom účte, konkrétne prebytkom a medzi výsledkom hospodárenia, konkrétne ziskom?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36.

Pohľad autora na problematiku:

Zisk alebo strata sú účtovnými kategóriami predstavujúcimi rozdiel výnosov a nákladov účtovaných v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v znení opatrenia č. MF/014915/2023-361 a vykazuje sa na účte