dnes je 29.9.2023

Input:

Rozsah štatutárneho auditu v samospráve

24.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08.1.1 Rozsah štatutárneho auditu v samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Obce majú povinnosť štatutárneho auditu pre:

• individuálnu účtovnú závierku,

• individuálnu výročnú správu,

• konsolidovanú účtovnú závierku,

• konsolidovanú výročnú správu.

V súlade s § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov audítor overuje aj ďalšie skutočnosti, a to dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a § 19 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré uvádzame nižšie.

§ 10 ods. 7 a 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

• Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

• Obec alebo vyšší územný celok sú povinné zostaviť svoj bežný rozpočet ako vyrovnaný alebo prebytkový. Bežný