dnes je 17.6.2024

Input:

Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku

15.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6 Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku

PhDr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Organizácia/Obec ................................Smernica o odpisovaní dlhodobého majetku

(všeobecná vzorová smernica pre verejnú správu)

Smernica je spracovaná v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov – platné bez zmeny v roku 2022 (ďalej len Postupy účtovania) pre podmienky organizácie/obce (ďalej len účtovná jednotka).

Článok I.Všeobecné ustanovenia

1. O trvalom znížení