dnes je 31.5.2024

Input:

Smernica pre obeh účtovných dokladov a podpisové vzory s úpravami pre rok 2023

16.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.2.12.3 Smernica pre obeh účtovných dokladov a podpisové vzory s úpravami pre rok 2023

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Stiahnuť dokument

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie, v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platom od 1.03.2022.

Názov organizácie:  
Názov internej smernice: Obeh účtovných dokladov a podpisové vzory 
Poradové číslo smernice:  
Dátum vyhotovenia internej smernice: