dnes je 17.6.2024

Input:

Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v PO

16.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.1.14.2 Smernica upravujúca postup účtovania kapitálových transferov z eurofondov v PO

Ing. Terézia Urbanová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.


Stiahnuť dokument

Vnútorný predpis (interná smernica) je vypracovaný v zmysle zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie..

Článok I Postup účtovania eurofondov získaných prostredníctvom štátneho rozpočtu - refundácia

Refundácia - kapitálový transfer /úhrada kapitálových a bežných výdavkov z vlastných zdrojov obce/ v bežnom účtovnom