dnes je 20.4.2024

Input:

Zaúčtovanie pozemkov v obci

26.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.2.5 Zaúčtovanie pozemkov v obci

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

Sme obec a podarilo sa nám obstarať pozemky za cenu, ktorá je symbolická v porovnaní s potenciálnou reálnou cenou. Ako sa postaviť k oceneniu pre účely zaúčtovania v takomto neštandardnom prípade?

Odpoveď:

Ak účtovná jednotka nadobudne dlhodobý majetok za symbolickú cenu, účtuje podľa §22 ods. 6 Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v znení neskorších predpisov. Rozdiel medzi symbolickou cenou a reálnou hodnotou majetku sa zaúčtuje v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období, ktorý sa zúčtuje do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi.