dnes je 20.4.2024

Input:

Účelová finančná rezerva na obnovu verejného vodovodu a kanalizácie - postup účtovania v samospráve

19.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.02.1.2 Účelová finančná rezerva na obnovu verejného vodovodu a kanalizácie – postup účtovania v samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD.

Tematikou verejných vodovodov a kanalizácií sa zaberá zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách”). Tento právny predpis upravuje:

  • zriaďovanie, rozvoj a prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,

  • práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií vrátane ich prípojok,

  • pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

Verejným vodovodom je súbor objektov a