dnes je 4.6.2020

Input:

Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí

7.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.8.2 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí

Ing. Miriam Majorová ; PhD. ; Mgr. Jozef Sýkora ; MBA

Pasívny účet začiatočný stav aj konečný zostatok na strane D.

Na účte 082 je možné účtovať nasledovné účtovné prípady.


082     MD D 
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh  701  082  
   Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka  551  082  
   Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku:    
   - zníženie oprávok    082  551  
   - zvýšenie oprávok    551  082  
   Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k samostatným hnuteľným veciam pri vyradení majetku z titulu    
   - predaja    541  082  
   - darovania    548  082  
   - manká a škody    549  082  
   - prebytku pri inventarizácii    022  384  
   - odpisu technického zhodnotenia, ktoré nie je súčasťou obstarávacej ceny    551  082  
   Vyradenie z majetku v dôsledku likvidácie, ak majetok nebol odpísaný – obstarávacia cena  082  022  
   - doúčtovanie zostatkovej ceny    551  082  
   Likvidácie za účelom budovania nového objektu – obstarávacia cena  082  022