dnes je 13.6.2021

Input:

Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom

3.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.3.3 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom

Ing. Štefan Fabian, PhD., Ing. Bibiana Jobbágyová

Na účte 335 – Pohľadávky voči zamestnancovi sa účtujú rôzne pohľadávky voči zamestnancom, napríklad poskytnuté preddavky na cestovné výdavky, preddavky na vyúčtovanie, uplatnenie náhrad voči zamestnancovi.

Účet 335 je aktívny účet a jeho zostatok sa vykazuje v súvahe v obežnom majetku v dlhodobých pohľadávkach alebo v krátkodobých pohľadávkach. V súvahe môže byť konečný zostatok účtu 335 znížený o konečný zostatok účtu 391 – Opravná položka k pohľadávkam, ktorý ich hodnotu znižuje.


335   MD D 
   Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otváraní účtovných kníh 335  701  
1.  Vyúčtovanie cestovných výdavkov na pracovnú cestu  
 
  • - Poskytnutie preddavku zamestnancovi na pracovnú cestu z pokladne
 
335  211  
 
  • - Účtovanie skutočných nákladov na základe predloženého cestovného príkazu
 
512  335  
 
  • - Zamestnanec vrátil do pokladne nepoužitý preddavok, ak bol vyšší ako vyúčtovanie pracovnej cesty 
 
211  335  
 
  • - Zamestnanec doplati do pokladne rozdiel medzi vyúčtovaním pracovnej cesty a preddavkom, ktorý bol nižší
 
335  211  
2.  Poskytnutý preddavok zamestnancovi na drobný nákup v hotovosti  335  211  
3.   Vyúčtovanie preddavkov poskytnutých zamestnancovi na drobný nákup  5xx  335  
4.  Nárok na náhradu manka a škody od zamestnanca   335  21x  
5.   Schodok pokladničnej hotovosti a cenín uplatnený ako pohľadávka voči hmotne zodpovednej osobe  335  21x  
 6.  Nákup pohonných hmôt zamestnancom hradený platobnou kartou: 
 Nákup pohonných hmôt zaplatený platobnou kartou na základe dokladu z ERP  335  261  
 Úhrada nákupu platobnou kartou z výdavkového účtu   261  22x  
7. Spotreba pohonných hmôt vyúčtovaná zamestnancom  501  335  
8. Elektronické stravovacie karty nakúpené z prostriedkov štátneho rozpočtu:
  • - Zaúčtovanie faktúry za odobratú stravu:
 
  • - Pohľadávka voči zamestnancovi
 
335  321