dnes je 13.6.2021

Input:

Účtovanie zásob na príkladoch

13.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3 Účtovanie zásob na príkladoch

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Mgr. Jozef Sýkora, MBA

Pre jednoznačné pochopenie problematiky účtovania zásob uvádzame v tejto časti príklady účtovania zásob v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním.

Obstarávaciu cenu zásob je možné na analytických účtoch rozdeliť na cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním alebo na vopred určenú cenu, za ktorú sa majetok obstará a odchýlku od skutočnej ceny, za ktorú sa majetok obstará a náklady súvisiace s obstaraním.


Štátna rozpočtová organizácia kúpila v marci kancelársky papier za 6 639 €. V súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 133 €. V priebehu roka spotrebovala štátna rozpočtová organizácia všetok nakúpený kancelársky papier.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Nákup kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od dodávateľa  6 639  111  321  
Preprava kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od externého prepravcu  133  111  321  
Prevzatie zásob kancelárskeho papiera na sklad v obstarávacej cene  6 772  112  111  
Úhrada faktúr za kancelársky papier dodávateľovi aj externému prepravcovi z účtu štátnych rozpočtových výdavkov  6 772  321  225  
Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom na kancelársky papier  6 772  352  682  
Spotreba zásob kancelárskeho papiera  6 772  501  112  


Rozpočtová organizácia zriadená obcou kúpila v marci kancelársky papier za 6 639 €. V súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 133 €. V priebehu roka spotrebovala obecná rozpočtová organizácia všetok nakúpený kancelársky papier. Na nákup tohto kancelárskeho papiera dostala obecná rozpočtová organizácia peňažné prostriedky od svojho zriaďovateľa – obce na bankový účet založený v komerčnej banke.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (obcou) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na nákup kancelárskeho papiera, na výdavkový rozpočtový účet  6 971  222  354  
Nákup kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od dodávateľa  6 639  111  321  
Preprava kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od externého prepravcu  133  111  321  
Prevzatie zásob kancelárskeho papiera na sklad v obstarávacej cene  6 772  112  111  
Úhrada faktúr za kancelársky papier dodávateľovi aj externému prepravcovi z výdavkového rozpočtového účtu  6 772  321  222  
Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom na kancelársky papier  6 772  354  691  
Spotreba zásob kancelárskeho papiera  6 772  501  112  

Rozpočtová organizácia zriadená obcou neminula všetky peňažné prostriedky na prevádzkové bežné výdavky a ku koncu roka ich vrátila svojmu zriaďovateľovi.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Vrátenie neminutých peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (obcou) na úhradu bežných výdavkov z výdavkového rozpočtového účtu  199  354  222  


Obec kúpila v marci kancelársky papier za 6 639 €. V súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 133 €. V priebehu roka spotrebovala obec všetok nakúpený kancelársky papier.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Nákup kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od dodávateľa  6 639  111  321  
Preprava kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od externého prepravcu  133  111  321  
Prevzatie zásob kancelárskeho papiera na sklad v obstarávacej cene  6 772  112  111  
Úhrada faktúr za kancelársky papier dodávateľovi aj externému prepravcovi z bežného účtu obce  6 772  321  221  
Spotreba zásob kancelárskeho papiera  6 772  501  112  


Štátna príspevková organizácia kúpila v marci kancelársky papier za 6 639 €. V súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 133 €. V priebehu roka spotrebovala štátna príspevková organizácia všetok nakúpený kancelársky papier.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (štátom) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na nákup kancelárskeho papiera, na bežný účet  6 772  221  352  
Nákup kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od dodávateľa  6 639  111  321  
Preprava kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od externého prepravcu  133  111  321  
Prevzatie zásob kancelárskeho papiera na sklad v obstarávacej cene  6 772  112  111  
Úhrada faktúr za kancelársky papier dodávateľovi aj externému prepravcovi z bežného účtu  6 772  321  221  
Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom na kancelársky papier  6 772  352  681  
Spotreba zásob kancelárskeho papiera  6 772  501  112  


Príspevková organizácia zriadená obcou kúpila v marci kancelársky papier za 6 639 €. V súvislosti s nákupom vynaložila účtovná jednotka na prepravu tohto materiálu 133 €. V priebehu roka spotrebovala obecná príspevková organizácia všetok nakúpený kancelársky papier.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Príjem peňažných prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom (obcou) na úhradu bežných výdavkov, konkrétne na nákup kancelárskeho papiera, na bežný účet  6 772  221  354  
Nákup kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od dodávateľa  6 639  111  321  
Preprava kancelárskeho papiera – účtovanie na základe faktúry od externého prepravcu  133  111  321  
Prevzatie zásob kancelárskeho papiera na sklad v obstarávacej cene  6 772  112  111  
Úhrada faktúr za kancelársky papier dodávateľovi aj externému prepravcovi z bežného účtu  6 772  321  221  
Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkom na kancelársky papier  6 772  352  691  
Spotreba zásob kancelárskeho papiera  6 772  501  112  


Obec v rámci obchodných podmienok dohodla s dodávateľom materiálu zľavu vo výške 7 % z ceny dodávky, ak obec uhradí prijatú faktúru do 3 pracovných dní.

Cena dodávky je 9 958 €.

Zľava z ceny je 7 % z 9 958 €, a to vo výške 697 €.


Popis účtovného prípadu Suma v € MD D 
Faktúra od dodávateľa za materiál (obec účtuje o zásobách materiálu bez použitia kalkulačného účtu 111 – Obstaranie materiálu, teda priamo na účet 112 – Materiál na sklade)  9 958  112  321  
Úhrada faktúry obcou v zmysle dohodnutých obchodných podmienok, teda do 3 pracovných dní od prijatia faktúry  9 958  321  221  
Priznanie zľavy z ceny dodávateľom v zmysle dohodnutých obchodných podmienok, účtovanie vzniku pohľadávky voči dodávateľovi  697  315  112  
Inkaso pohľadávky od dodávateľa vo výške poskytnutej zľavy  697  221  315  

V zmysle §35 ods. 9 opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 sú zľavy z ceny súčasťou ocenenia zásob. Zľava z ceny poskytnutá k už predaným alebo spotrebovaným zásobám sa účtuje