dnes je 10.8.2022

Input:

Účtovanie zásob na príkladoch

17.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.3 Účtovanie zásob na príkladoch

Ing. Miriam Majorová, PhD.; Dr. Jozef Sýkora, MBA

Pre jednoznačné pochopenie problematiky účtovania zásob uvádzame v tejto časti príklady účtovania zásob v rôznych typoch účtovných jednotiek štátnej správy a samosprávy aj so súvisiacimi ekonomickými transakciami a ich zaúčtovaním.

Obstarávaciu cenu zásob je možné na analytických účtoch rozdeliť na cenu, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s obstaraním alebo na vopred určenú cenu, za ktorú sa majetok obstará a odchýlku od skutočnej ceny, za ktorú sa majetok obstará a náklady súvisiace s obstaraním.

Účtovanie bezodplatných (darovaných) zásob – po novelizácii Postupov účtovania (platné aj v roku 2021):

Bezodplatné nadobudnutie zásob sa účtuje na ťarchu účtu zásob v účtovej triede 1 súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období.


Štátna rozpočtová organizácia kúpila v marci