dnes je 17.6.2024

Input:

Úvodník

24.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2023.08 Úvodník

Ing. Nadežda Fuksová

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

v aktuálnom čísle časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe sa dočítate o rozsahu štatutárneho auditu v samospráve. Čo všetko je povinná obec vykonať z hľadiska štatutárneho auditu? Nezabudnite, že obce majú povinnosť štatutárneho auditu pre individuálnu účtovnú závierku, individuálnu výročnú správu, konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. Viac sa dočítate už v tomto čísle časopisu.

Ako správne účtovať o rezervnom fonde v samospráve? Kompletné spracovanie problematiky rezervného fondu pre Vás pripravila – Ing. Miriam Majorová.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. 12. 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie obsahuje i účtovanie