dnes je 15.8.2022

Input:

Vinkulovanie finančných prostriedkov v prospech ŠFRB v roku 2022

28.7.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.07.2.2 Vinkulovanie finančných prostriedkov v prospech ŠFRB v roku 2022

Ing. Štefan Fabian, PhD.


Otázka:

Ako zaúčtovať vinkulovanie fin. prostriedkov v prospech ŠFRB na účte nájomného?

Odpoveď:

Vinkulácia finančných prostriedkov má charakter poskytnutia viazaného preddavku na osobitný účet, spravidla zriadený účelovo na účel poskytnutia prostriedkov v prospech veriteľa, s podmienkou splnenia účelu na ktorý boli tieto prostriedky poskytnuté. Ak ste poskytli tieto z účtu nájomného išlo len o pohyb prostriedkov na účte nájomného a vznikom pohľadávky voči prijímateľovi zábezpeky, t. j. MD378/D221AE.


Legislatívna úprava:

Postupy účtovania - Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,