dnes je 15.8.2022

Input:

Výbor pre audit v samospráve v roku 2022

24.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2022.06.1.2 Výbor pre audit v samospráve v roku 2022

Ing. Miriam Majorová, PhD.

súvisiaci právny predpis: zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite 

zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde

V súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zriaďuje Výbor pre audit.

Povinnosť zriadiť Výbor pre audit má účtovná jednotka, ktorá je:

  • subjektom verejného záujmu alebo

  • obchodná spoločnosť od účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia, v ktorých spĺňala najmenej dve z týchto podmienok:

    1. celková suma jej majetku presiahla 170 000 000 eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa osobitného predpisu - § 26 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.,
    2. čistý obrat presiahol 170 000 000