dnes je 20.4.2024

Input:

Zaúčtovanie refakturácie pomernej časti výdavkov medzi rokmi 2023 a 2024

25.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2024.03.2.3 Zaúčtovanie refakturácie pomernej časti výdavkov medzi rokmi 2023 a 2024

Ing. Miriam Majorová, PhD.


Otázka:

V roku 2023 bola uzatvorená Dohoda o právach a povinnostiach vyplývajúcich zo spoločnej správy majetku štátu uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 4 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov medzi dvoma štátnymi rozpočtovými organizáciami. Z tejto dohody vyplýva, že účastníci, ako správcovia majetku štátu, majú v správe spoločne užívanú nehnuteľnosť v pomere 70 % ku 30 % a jeden správca je povinný uhradiť vynaloženú časť výdavkov na správu, opravy a údržbu nehnuteľnosti rovnajúcu sa percentuálnemu podielu na výmere nehnuteľnosti. V roku 2023 sa realizovalo obstaranie a výmena dverí ako kapitálový výdavok (išlo a takú výmenu dverí, ktorú je možné považovať v zmysle platných právnych predpisov za technické